ПОКАНА за участие в регионални събития по проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04 „Знания за Натура 2000“ - Шумен, Търговище и Добрич

ПОКАНА

за участие в регионални събития по проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04 „Знания за Натура 2000“,

 част от Трета национална кампания на тема:

 „ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“.

В рамките на кампанията ще се проведат 28 регионални събития, насочени  към въпроси, свързани с управлението на мрежата Натура 2000 на регионално ниво. Те ще включват следните панели: „Представяне на опит и добри практики за изпълнение на мерки в Натура 2000“; „Разясняване на възможностите за финансиране в Натура 2000; „Роля на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на плановете за управление на Натура 2000“; панел за въпроси и отговори: „Питай за Натура 2000“. През м. август 2023 г. в Североизточен район ще се проведат регионални събития за областите, както следва:

22.08.2023 г. - Шумен 

24.08.2023 г. - Търговище 

25.08.2023 г.. - Добрич

За да се включите в регионално събитие,

можете да заявите вашето участие на

тел.: 02 944 51 09, факс: 02 944 51 18

или на имейл: [email protected]

 ОЧАКВАМЕ ВИ!
Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, по  проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04 „Знания за Натура 2000“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Консорциум «Комуникации за Натура 2000» и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

www.eufunds.bg

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони