ПОКАНА за участие в регионални събития по проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04  „Знания за Натура 2000“

ПОКАНА

за участие в регионални събития по проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04  „Знания за Натура 2000“

 част от Първата национална кампания на тема:

 „ПОДКРЕПА ЗА ПО-ДОБРО РАЗБИРАНЕ НА ПОДХОДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ“

В рамките на кампанията ще се проведат 28 регионални събития, насочени  към въпроси, свързани с управлението на мрежата Натура 2000 на регионално ниво. Те ще включват следните панели: „Правно-нормативна рамка на новия подход за управление на Натура 2000“; „Отговорности на Комитетите на заинтересованите страни, участващи в управлението на Натура 2000 на регионално ниво“; „Документ за целите на Натура 2000“; панел за въпроси и отговори: „Питай за Натура 2000“. Събитията за Югозападен район, планирани за  м. октомври 2022 г. ще се проведат по следния график:

26.10.2022 г. - Кюстендил

27.10.2022 г. - Перник

28.10.2022 г. - София област

За да се включите в регионално събитие, можете да заявите Вашето участие

на тел.: 02 944 51 09, факс: 02 944 51 18 или на имейл: [email protected]
ОЧАКВАМЕ ВИ!
Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, по  проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04 „Знания за Натура 2000“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Консорциум «Комуникации за Натура 2000» и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

www.eufunds.bg

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони