В Бургас се проведе второ регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“

На 21 февруари 2023 г. в гр. Бургас се проведе второто регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Бургас. Актуалната тема „РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 48 души от цялата област, представители на: областна и общински администрации, РИОСВ, ДПП „Странджа“, Областна дирекция на ДФ Земеделие, НССЗ-ТОО Бургас, Регионална дирекция по горите, държавни горски и ловни стопанства, Клон ТП Пристанище Бургас ДППИ, Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури, ловни сдружения, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Регионален исторически музей - гр. Бургас, РС на КНСБ-Бургас, РДПБЗН-Бургас, природни НПО, сдружения и фондации, сдружения на собственици на имоти, местни инициативни групи и представители на бизнеса.

Събитието беше открито от Павел Маринов, Директор на РИОСВ-Бургас.

В първия панел бе представена логиката на разработването на плановете и тяхното място в цялостния процес на управление на Натура 2000. Разяснени бяха основните функции на плановете и елементите на тяхното съдържание. Във втория панел бе представена НРПД, процесът на нейното разработване и форматът, утвърден от Европейската Комисия (ЕК). Разяснена бе връзката между мерките в НПРД и целите, които България си поставя за поддържане или подобряване на природозащитното състояние на видовете и типовете природни местообитания, които се опазват чрез екологичната мрежа. Представена бе системата за мониторинг за изпълнението на НРПД и индикаторите, на базата на които това ще се осъществи. В третия панел бе извършен преглед на детайлното описание на всички мерки от НРПД. В рамките на четвъртия панел бе проведена заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“.

Основните акценти на дискусията бяха поставени върху подобряване на данните, набиране на нови теренни данни, в т.ч. от територии с по-специфичен достъп, напр. на територията на военни бази. Обсъден бе и въпросът, свързан с преодоляване на конфликти и постигане на по-добро разбиране на интересите на заинтересованите страни.

Втората Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 06 март в Габрово, на 07 март във Велико Търново, на 14 март в Монтана, на 15 март във Видин, на 16 март във Враца и т.н. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Втората национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/vtora-nacionalna-kampania/

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, по  проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04 „Знания за Натура 2000“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Консорциум «Комуникации за Натура 2000» и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

www.eufunds.bg

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони