В Хасково, Кърджали и Смолян се проведоха вторите регионални събития по проект „Знания за Натура 2000“

На 14 февруари 2023 г. в гр. Хасково, на 15 февруари 2023 г. в гр. Кърджали и на 16 февруари 2023 г. в гр. Смолян се проведоха вторите регионални събития по проект „Знания за Натура 2000“ за областите Хасково, Кърджали и Смолян. Актуалната тема „РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече по 28 души от областите Хасково и Кърджали и 36 души от област Смолян, представители на: областни и общински администрации, РИОСВ, Областните дирекции на ДФ Земеделие, Областните дирекции „Земеделие“ и общински служби към тях, ТОО на НССЗ, РДГ, ЮЦДП, държавни ловни и горски стопанства, сдружения на собственици на недържавни гори, областните информационни центрове, регионални исторически музеи, университети, Напоителни системи ЕАД-клон Хасково, СГКК, РДНСК, РДПБЗН, природни НПО, сдружения и фондации, сдружения на пчелари, туристическо дружество, местни инициативни групи, асоциации на собственици на земи, ловно-рибарски сдружения и представители на бизнеса.

Събитията за областите Хасково и Кърджали бяха открити от инж. Наталия Пачеманова, Директор на РИОСВ-Хасково, а събитието за област Смолян – от инж. Екатерина Гаджева, Директор на РИОСВ-Смолян.

В първия панел бе представена логиката на разработването на плановете и тяхното място в цялостния процес на управление на Натура 2000. Разяснени бяха основните функции на плановете и елементите на тяхното съдържание. Във втория панел бе представена НРПД, процесът на нейното разработване и форматът, утвърден от Европейската Комисия (ЕК). Разяснена бе връзката между мерките в НПРД и целите, които България си поставя за поддържане или подобряване на природозащитното състояние на видовете и типовете природни местообитания, които се опазват чрез екологичната мрежа. Представена бе системата за мониторинг за изпълнението на НРПД и индикаторите, на базата на които това ще се осъществи. В третия панел бе извършен преглед на детайлното описание на всички мерки от НРПД. В рамките на четвъртия панел бе проведена заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“.

Основните акценти на дискусията в Хасково бяха поставени върху това дали с плановете за управление ще се въвеждат допълнителни забрани и ограничения, които да бъдат допълнени към заповедите за обявяване на защитените зони. Фокусът в дискусията в Кърджали попадна върху необходимостта от единно представяне на информацията за всяка отделна територия – данни от кадастър, от картата на физическите блокове, защитените зони от мрежата Натура 2000 и мерките, които следва да се прилагат на тази територия. В Смолян дискусията се насочи към ролята на РИОСВ при изготвянето и одобрението на Плановете за управление, в т.ч. необходимата подкрепа за организациите и лицата, които следва да приложат мерките от плана.

Втората Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 06 март в Габрово, на 07 март във Велико Търново, на 14 март в Монтана, на 15 март във Видин, на 16 март във Враца и т.н. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Втората национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/vtora-nacionalna-kampania/

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, по  проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04 „Знания за Натура 2000“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Консорциум «Комуникации за Натура 2000» и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

www.eufunds.bg

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони