Без глоби за дребни нарушения

Предлагат промени в Закона за административните нарушения и наказания

Намаления в пъти, ако има споразумение с наказващия орган

Няма маловажност за пияни и дрогирани шофьори

Извършителите на маловажно нарушение могат да се разминат без глоба, или да сключат споразумение, с което да намалят значително сумата, която трябва да плащат. Това предвиждат промени в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), публикувани за обществено обсъждане.

Подобни поправки бяха предложени и през юни м. г., но бяха върнати за допълнителни уточнения, след като юристи откриха куп нелогични и недомислени текстове.

За маловажно административно нарушение и сега в ЗАНН може да не бъде налагана глоба, но по новите текстове наказващият орган е длъжен да предупреди писмено нарушителя, че ако до 1 година извърши друго подобно нарушение на същия нормативен акт, вече няма да се размине без глоба. Дадена е и подробна дефиниция на “явно маловажен случай” - когато нарушението е с незначителна степен за обществена опасност, а при неизпълнение на задължения от еднолични търговци и фирми към държавата и общините, когато липсват или са незначителни вредните последици в сравнение с обикновени случаи при аналогични нарушения.

Изрично е записано, че не може да се издават писмени предупреждения вместо глоба за нарушения, извършени от пияни или дрогирани шофьори.

Изцяло нови са правилата за сключване на споразумение между нарушителя и наказващия орган, като целта е да се облекчи и процедурата по доказване, и работата на съдилищата.

Нарушителят признава вината си се задължава да плати определената при преговорите глоба до 14 дни. Наказващият орган определя размера на глобата на 70% от минимума, предвиден за извършеното нарушение, а когато в закона няма минимум, санкцията ще е „ по договаряне между страните”, но не повече от 70% от половината от максимума. Това означава, че ако за едно нарушение, за което санкцията по закон е от 100 до 300 лева, при споразумение нарушителят ще плати 70 лева (70% от минимума 100 лв.). Ако за друго нарушение глобата е до 300 лева, при споразумение тя няма да е повече от 105 лв. (70% от 150 лв.).

Но дори и да няма споразумение, промяната в ЗАНН предвижда 20% отстъпка, тоест - да се платят само 80% от глобата, ако няма обжалване и ако сумата бъде издължена в 14-дневен срок от връчването на наказателното постановление. А ако хем обжалва, хем реши да плати в 14-дневния срок, производството по разглеждане на жалбата се прекратява.

 

След 2 посещения на адреса

Лепят призовки по вратите и ги смятат за връчени

Призовки ще се смятат за връчени, ако са били залепени на входната врата на нарушителя и 7 дни той не е реагирал. Почти същото правило имаше и в предишния проект за промени на ЗАНН, но сега са изброени още случаи, преди да се стигне до тази крайна мярка.

За да се стигне до лепене по вратата връчителят трябва да е посетил два пъти адреса за призоваване през 7 дни, единият път е задължително да е в почивен ден. Едва тогава “честитката” може да се залепи на входната врата, като за посещенията и самото залепване се прави протокол, а за дата на връчване се счита тази на последното посещение на адреса.

 

В съда

Съкратено дело, ако е само за размера на санкцията

Промените в ЗАНН предвиждат и съкратено административно дело в случай, че жалбоподателят оспорва само вида и размера на санкциите, а иначе признава фактите в наказателното постановление и не иска да се събират нови доказателства.

Друга промяна за първи път предлага регламент за заплащане на възнаграждение на един адвокат или юрисконсулт, в случай, че атакуваното с техни услуги наказателно постановление бъде отменено от съда. Сумата ще е за сметка на бюджета на органа, издал отменения акт в размер, определен от съда. Например - ако става дума за отменена глоба от КАТ, адвокатският хонорар ще плати пътната полиция.

Коментари

Задължително поле