БНБ: Над 140,5 млрд. лева са активите в банките към края на март

През първото тримесечие на 2022 г. активите на банковата система нараснаха с 5,1 млрд. лв. (3,8 на сто) до 140,5 млрд. лв., съобщава Българската народна банка (БНБ) в редовния си бюлетин "Банките в България".

Основен принос за увеличението на активите имаше нарастването на кредитите и авансите, отчита БНБ. Спрямо края на 2021 г. размерът на брутните кредити и аванси се повиши с 5,5 млрд. лв. (6,7 на сто) до 87,8 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции на тримесечна база се увеличават с 2,7 млрд. лв. (41,9 на сто) до 9,2 млрд. лв. в края на март.

Брутният кредитен портфейл на банковата система нарасна през периода с 2,8 млрд. лв. (3,7 на сто) до 78,6 млрд. лв. Основен принос за това имаше увеличението на кредитите за нефинансови предприятия (с 1,8 млрд. лв., 4,6 на сто). Нарастване се наблюдаваше и при вземанията от домакинства (с 905 млн. лв., 3,1 на сто) и от други финансови предприятия (със 100 млн. лв., 1,9 на сто), докато тези от сектор "държавно управление" намаляха (с 15 млн. лв., 1,6 на сто).

Във валутната структура на кредитите и авансите делът на вземанията в левове намаля до 61,3 на сто в края на март за сметка на нарастване на този в евро до 35,6 на сто (при съответно 63 на сто и 33,6 на сто в края на декември 2021 г.). Делът на кредитите и авансите в други валути намаля до 3 на сто при 3,4 на сто три месеца по-рано.

Депозитите в банковата система през първото тримесечие на 2022 г. се увеличиха с 4,3 млрд. лв. (3,7 на сто) до 119,7 млрд. лв. Определящ беше растежът на депозитите на нефинансови предприятия (с 2,3 млрд. лв., 6,6 на сто). Нараснаха и депозитите на други финансови предприятия (със 714 млн. лв., 18,3 на сто), на домакинства (с 664 млн. лв., 1,0 на сто), както и тези на кредитните институции (с 349 млн. лв., 5,7 на сто) и на сектор "държавно управление" (с 294 млн. лв., 9,7 на сто).

Делът на депозитите в левове в края на периода възлезе на 60,1 на сто, на деноминираните в евро - 32,8 на сто, а в други валути - 7,1 на сто.

Съотношението кредити/депозити на банковата система се запази на нивото от края на декември 2021 г. - 69,4 на сто.

Засега обемът на необслужваните експозиции продължава да следва тенденция към понижение заради отписвания и продажби на кредити, посочват от БНБ.

Независимо от незначителния размер на преките експозиции на банковата система към контрагенти от Русия и Украйна, материализация на кредитен риск може да настъпи поради индиректни ефекти, свързани с допълнителния натиск за повишаване на цените на енергоносителите и суровините, възможни затруднения във веригите за доставки и влошаване на икономическите нагласи, отчитат от Централната банка. Наред с това, ясно очертаващата се вече тенденция към глобална промяна на лихвения цикъл може да намери отражение върху финансовото състояние на кредитополучателите посредством увеличението на разходите за обслужване на кредитните задължения, пише в анализа.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Финанси