Брюксел иска ясни правила за обезщетенията при катастрофа

Карикатура: Иван Кутузов - Кути

Настояват за приемане на системата бонус-малус

Даването на гражданство срещу инвестиции създава условия за злоупотреби

Европейската комисия (ЕК) публикува годишния си доклад за България за 2019 г., в който се прави задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси. Всъщност това е цялостен анализ на социалното и икономическо състояние на държавата. Много от посочените проблеми са очевидни, но целта на доклада е те да се поставят във фокуса на управляващите, за да се вземат мерки за разрешаването им.

Премиите по застраховка „Гражданска отговорност“ на моторни превозни средства се увеличиха значително, но устойчивостта на този вид дейност все още не е гарантирана, пише в доклада на Европейската комисия. След период на малки премии и в някои случаи отрицателни маржове застрахователите увеличаваха премиите си от началото на 2018 г. Решение на Върховния съд обаче разшири обхвата на хората, които може да получат обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност“, като включи членовете на семейството и роднини. Те имат право да предявят иск за морални (нематериални) вреди в съда. Това решение се отнася както за бъдещи искове, така и за предявените през последните 5 години. Вероятните последици за застрахователния сектор все още са неизвестни, но могат да бъдат съществени, въпреки мнението на Комисията за финансов надзор, че наскоро увеличените равнища на премиите могат да са достатъчни, за да поемат загубите, пише в доклада. За да се намалят рисковете, на 22 ноември 2018 г. Народното събрание прие изменение в Кодекса за застраховането, налагащо тавани на размера на обезщетението, което се присъжда на тези, които имат право на обезщетение съгласно решението на Върховния съд.

Методика за претенциите и подобрени методи на ценообразуване биха допринесли за стабилността на сектора. Ясно определени правила за обезщетяване ще улеснят установяването на по-хармонизиран подход от страна на съдиите при вземането на решение по отделните случаи, посочват от ЕК. В по-дългосрочна перспектива такава методика би спомогнала за намаляване на разходите, променливостта и застрахователния риск при застраховките „Гражданска отговорност“ за моторни превозни средства.

Устойчивостта на сектора би се възползвала и от подобряване на ценообразуването, което все още до голяма степен е елементарно. За разлика от повечето развити пазари в други държави членки, ценообразуването при застраховките „Гражданска отговорност“ за моторни превозни средства в България не взема предвид историята на кормуване на клиентите, която е най-добрият метод за предсказване на бъдещите застрахователни претенции. Комисията за финансов надзор предложи система бонус-малус, по която в момента тече широк обществен дебат. Ако бъде замислена добре, системата би могла да подобри значително политиките за ценообразуване на застраховка „Гражданска отговорност“ за моторни превозни средства и да повлияе положително на поведението на шофьорите. Нейното бързо прилагане би допринесло за стабилизирането на тази дейност.

Съществуват рискове, свързани със схемата гражданство срещу инвестиции, пише в доклада на Европейската комисия. Съществуващата в момента схема не налага на лицата да прекарват значително време в България, за да получат българско гражданство. Поради това новият гражданин може да не стане местно лице за данъчни цели и доходът му няма да се облага в България. Това създава потенциал за злоупотреби, тъй като издадените от България документи за самоличност могат да се използват за укриване от задължението за докладване на активи, държани в чужбина, посочват от ЕК. На 30 януари 2019 г. Съветът за развитие обсъди проект за изменения в Закона за българското гражданство, който има за цел да отмени схемата гражданство срещу инвестиции, както и да съкрати сроковете и да изясни критериите за предоставяне на българско гражданство. От кандидатите за гражданство по произход ще се изисква да имат познания по български, както и професионална заетост и доходи в страната.

Дългът на нефинансовите предприятия намалява бързо, пишет още от ЕК. През 2017 г. дългът на частния сектор намаля до 100% от БВП спрямо върховата си стойност от 134% от БВП през 2009 г. В края на 2017 г. четири пети от дълга бе свързан с нефинансовите предприятия, тъй като домакинствата са с много по-ниски равнища на задлъжнялост в сравнение със средните стойности за ЕС.

Производствата по несъстоятелност са бавни и скъпи и не водят до задоволителни резултати, пише в доклада на ЕК. Поради своята продължителност (3,3 години в сравнение със средната за ЕС продължителност от 2 години) и разходите за тях производствата по несъстоятелност обикновено водят до много ниски проценти на събиране на вземанията за кредиторите (35% в сравнение с 65% средно за ЕС). Освен това те създават много голямо работно натоварване за 28-те окръжни съдилища, които разглеждат дела за несъстоятелност. Между 2010 г. и 2017 г. в окръжните съдилища са заведени средно 1200 дела за несъстоятелност годишно. В същото време всяка година около 900 дела са оставали нерешени. През същия период 49% от делата за несъстоятелност са приключили в срок от 3 месеца, докато за 51% от делата е било необходимо повече време. Бяха налице и големи регионални различия по отношение на натовареността на съдилищата. За периода 2010-2017 г. Окръжният съд във Враца е постановявал средногодишно по 88 решения за несъстоятелност на 10 хил. дружества, което е близо тройно над средната за страната стойност и значително над средната стойност за Окръжния съд в Монтана, който е на второ място. Мерките, предназначени за подобряване на ефикасността и ефективността на нормативната уредба за несъстоятелността, в съчетание с подходящи съпътстващи политики, могат да спомогнат да се намалят големият неизплатен дълг на частния сектор и все още големият дял на необслужваните заеми, посочват от ЕК.

Реформата на нормативната уредба за несъстоятелността все още не е завършена и в нея липсват важни законодателни елементи, пише в доклада. Производството по преструктуриране, предшестващо производството по несъстоятелност, влезе в сила на 1 юли 2017 г., но се използва рядко. За новата уредба могат да са от полза по-нататъшното рационализиране и опростяване, включително чрез насърчаването на извънсъдебното уреждане на спорове, по-малкото участие на съдилищата и администрацията и по-ниските прагове за гласуване за приемането на планове за преструктуриране. Все още няма функциониращи правила, с които да се предоставя втори шанс на потребителите и предприемачите в разумен срок след обявяването на несъстоятелност.

Производствата по несъстоятелност не се възприемат като ефективен механизъм за събиране на вземания. Липсва електронен достъп до преписките по несъстоятелност, а в процеса на изплащане на вземанията, извършван от синдиците, няма достатъчно прозрачност. В съчетание с липсата на ефективен контрол върху оценките на активите това води до продажби на активи от масата на несъстоятелността на изключително ниски цени или по начини, които са много неизгодни за много от кредиторите, посочват от ЕК.

Достъпът до финансиране за малките и средните предприятия в България съответства на средната за ЕС стойност и се подобрява с подкрепата на мерки на ЕС. Достъпът до финансиране е най-важният проблем само за 6% от българските малки и средни предприятия в сравнение със 7% за ЕС. Малките и средните предприятия се възползват от цялостното подобрение на банковата среда, но също и от финансирането от ЕС по линия на програми като тази за конкурентоспособност и иновации (1,27 млрд. евро) и инициативата за малките и средните предприятия (102 млн. евро).

Коментари

Задължително поле