Великотърновска област е на 15-то място по средна месечна работна заплата

Данните са за последното тримесечие

Средната брутна месечна работна заплата за юли в областта е 971 лв., за август нейният размер е 961 лв., а за септември – 990 лева. През третото тримесечие на 2019-а средната месечна работна заплата в областта е 974 лв. и е с 15 лева по-ниска спрямо предходното тримесечие, и с 275 лв. по-ниска от средната за страната, която е 1249 лева. В сравнение с останалите области у нас по равнище на работна заплата област Велико Търново се нарежда на 15-то място заедно с Ямбол и Добрич, информират от отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”.

От там уточняват, че наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември са 67.4 хиляди. Те намаляват с 0.3% спрямо края на юни. В сравнение с предходното тримесечие най-голямо намаление на наетите се наблюдава в дейност „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 8.0%. А най-голямо увеличение е регистрирано в икономическите дейностите „Строителство” и „Операции с недвижими имоти”.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 26.8 и 15.0%. В края на третото тримесечие на годината в частния сектор са работили 68.4% от всички наети в област Велико Търново, сочат още статистическите данни.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на годината са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности: „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1 388 лева и „Финансови и застрахователни дейности” – 1 264 лева.

И през това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство” – 637 лева и „Култура, спорт и развлечения” – 745 лева.

Коментари

Задължително поле