Вижте какви нови забрани предвиждат промените в закона за шума

Увеселителните заведения, които вдигат твърде висок шум, или пускат силна музика през нощта, рискуват да загубят скъпата си озвучителна техника. Според приетите днес от парламента промени в Закона за защита от шума в околната среда, тя ще подлежи на изземване като веществено доказателство при съставянето на акта, установяващ нарушението.

"С издаването на наказателното постановление се отнемат в полза на държавата вещите, принадлежащи на нарушителя – физическо лице, юридическо лице или едноличен търговец, послужили за извършване на нарушението", гласи един от новите текстове, приети на второ четене.

Депутатите вкараха озвучителната техника в дефиницията за източниците на "шум", като я допълниха с термина "механични и електронни озвучителни средства“.

Новост в закона е и определението за „озвучаване“ - излъчване на звук в околната и жизнената среда, предаван чрез механични и електронни озвучителни средства и/или чрез гласово звукоизвличане и пеене.

С промените се забранява работата и зареждането със стока на търговски и производствени обекти, разположени в жилищни сгради, за времето между 23,00 и 8,00 ч.

Забранява се озвучаването на открити площи в жилищните зони и курортите между 14,00 и 16,00 ч. и между 23,00 и 8,00 ч. с изключение на гарите на различните видове транспорт. Изключения ще се допускат при провеждане на обществени мероприятия на открито - събрания, митинги и манифестации.

Извън забраната попадат също моторните превозни средства със специален режим на движение и сиренно-известителната система.

В разрешените часове пък озвучаването ще може да се извършва само с озвучителна техника, която има монтирани автоматични регулатори, контролиращи нивото на звука така, че да не се допуска шум над граничните стойности.

Те ще бъдат определени с наредба от министъра на здравеопазването, съвместно с министъра на околната среда и водите. Тя трябва да дефинира показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда и в помещенията на жилищни и обществени сгради, както и методите за оценка на вредните ефекти от шума върху здравето.

Наредбата трябва да бъде публикувана на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

Коментари

Задължително поле