Вижте какво реши Министерският съвет днес, 28 ноември 2018

Удължава се срокът по извеждане на несъюзните стоки от Свободна зона-Свиленград

Правителството удължи срока по извеждане на несъюзните стоки от Свободна зона-Свиленград от два на десет месеца. Причината за това е, че след като през месец юни беше прекратен статутът на Свободна зона-Свиленград бе установено, че в три от закритите складови помещения се съхраняват стоки под митнически контрол, които следва да бъдат освободени от режима „свободна зона“ и изведени от територията на зоната, за което се изисква по-дълъг срок.

Правителството предлага допълнение на президентския указ относно длъжностите във въоръжените сили и НСО

Правителството предлага на Президента на Република България да допълни своя Указ № 85 от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания.

Съгласно промяната, считано от 1 януари 2019 г. се създават две нови длъжности, изискващи висше офицерско звание „бригаден генерал“ („флотилен адмирал“) - директор на дирекция „Отбранителна политика и планиране“ в Министерство на отбраната и заместник-директор на дирекция „Операции и планиране“ в Международния военен секретариат на НАТО в Брюксел, Белгия.

Длъжността „Директор на дирекция „Отбранителна политика и планиране“ в Министерство на отбраната“ се създава с цел постигане на по-голяма ефективност при подпомагане на министъра на отбраната в процеса на формиране, провеждане и координиране на политиката за националната и колективната сигурност и отбрана, както и контрола по нейното изпълнение.

Длъжността „Заместник-директор на дирекция „Операции и планиране“ в Международния военен секретариат на НАТО“ е изборна и на нея се назначава военнослужещ от страните-членки на НАТО. В международната подборна процедура е участвал и е определен за заемане на длъжността български офицер.

Правителството предлага бригаден генерал Валентин Кръстев за Началник на щаба на Съвместното командване на силите

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ, с който да освободи флотилен адмирал Димитър Йорданов от длъжността „Началник на щаба на Съвместното командване на силите“ и от военна служба, считано от 8 декември 2018 година, поради навършване на пределната възраст за военна служба.

Министерският съвет предлага на длъжността „Началник на щаба на Съвместното командване на силите“ да бъде назначен бригаден генерал Валентин Кръстев, считано от 17 януари 2019 година. Към момента бригаден генерал Валентин Кръстев е заместник-началник на щаба по поддръжката (DCOS Support) в Сухопътното командване на НАТО в Измир, Турция.

Правителството одобри изплащането на обезщетения след споразумения по жалби пред ЕСПЧ

Българското правителство сключи приятелско споразумение с г-жа Атанаска Павлова, на основание чл. 39 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа, като прие да заплати на жалбоподателката предложената от Съда сума от 5000 евро за претърпени имуществени и неимуществени вреди и направени разходи и разноски и с това да сложи край на делото. Разглежданото пред ЕСПЧ дело касае повдигнати оплаквания за нарушение на правото на свобода на изразяване на мнението по чл. 10 от Конвенцията.

Съгласно друго правителствено решение е одобрено изплащането съответно на 1 610 евро и 4 350 евро обезщетения след споразумения по жалби пред ЕСПЧ. Делата касаят повдигнати оплаквания за нарушение на правото на собственост по чл. 1 от Протокол 1 на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа, както и по чл. 13 от Конвенцията за липса на вътрешноправни средства за защита. Националните административни съдилища са отказали да възстановят разноските за изплатени адвокатски хонорари на дружествата-жалбоподатели, направени в производствата по оспорване на незаконосъобразните административни актове.

Към момента, въпросът, който повдигат настоящите жалби, вече е уреден с приемането на Тълкувателно решение № 1 от 15.03.217 г. на ВАС. След постановяване на тълкувателното решение, националните съдилища започнаха системно да присъждат имуществени вреди, предявени по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ във връзка с платени адвокатски възнаграждения в производствата, в които административните актова са били обявени за незаконосъобразни.

Вземайки предвид практиката на ЕСПЧ по подобни случаи, българското правителство сключи приятелски споразумения с дружествата-жалбоподатели, на основание чл. 39 от Конвенцията, като прие да заплати предложените от Съда суми за претърпени имуществени и неимуществени вреди и направени разходи и разноски и с това да сложи край на делата.

30 деца ще получат персонални пенсии

30 деца без право на наследствена пенсия от починал родител, както и една жена, навършила възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, родила и отгледала осем деца, ще получат персонални пенсии в размер на 113,02 лв. месечно, реши правителството.

Пенсиите са в размер на 90 на сто от социалната пенсия за старост и ще се изплащат от 1 декември. С отпускането им ще бъдат подпомогнати 17 семейства, останали в затруднено финансово положение.

Отпускат се 1 553 600 лева за интернет свързаност в училищата

Правителството отпусна средства в размер на 1 553 600 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“, одобрена през 2018 г.

С тях ще се осигури финансиране на интернет свързаност за всички училища на бюджетна издръжка. Средства ще се разходват и за техническо обезпечаване на учебния процес в 149 институции от системата чрез внедряване на модерни технологии в процеса на обучение с цел подпомагане на училищата в дейностите по обновяване на компютърна техника и/или внедряване на образователни иновации, свързани с учебния процес. Необходимите средства за изпълнение на националните програми за 2018 г. се осигуряват от бюджета на МОН.

Съгласно друго правителствено Постановление са одобрени 7 368 304 лв. за осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“ за 2018 година. Средствата ще се осигурят за сметка на бюджета на Министерството на образованието и науката за настоящата година. Те са предназначени за изплащане на обезщетения на персонала за месеците септември и октомври 2018 г. поради намаляване на числеността му от настъпила промяна в структурата и състава му, при прекратяване на трудови правоотношения на друго основание, или при преструктурирането на мрежата от образователни институции.

Над 1,5 млн. лева се осигуряват за допълнително обучение на ученици от основната степен на образование

Общо 1 538 198 лв. се предоставят от правителството по бюджетите на общините за реализация на Националната програма „С грижа за всеки ученик“. Тя включва два модула - Модул 1 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“ и Модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“.

Средствата са предназначени за провеждане на допълнително обучение на учениците от основната образователна степен, които срещат трудности при овладяване на учебния материал по български език и по математика. В тях са включени и средства за администриране на дейностите, свързани с обучението им. Отпуснатата сума е предвидена по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.

Общините ще получат допълнително 7 991 315 лева за безплатен транспорт на децата и учениците

Правителството отпусна допълнително по бюджетите на общините 7 991 315 лева за 2018 г. за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици.

Средствата за превоз са неотложен разход за образователната системата, за да се изпълни една от основните мерки за осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички деца и ученици.

Сума в размер на 7 400 000 лв. ще бъде осигурена от централния бюджет, а останалите - 591 315 лв. – от бюджета на Министерството на образованието и науката.

Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на отбраната

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г. С 3 100 000 лв. се увеличават утвърдените разходи по „Политика в областта на съюзната и международната сигурност“, бюджетна програма „Военна информация“, показател „Персонал” с 3 100 000 лв. за сметка на разходите по същия показател по „Политика в областта на отбранителните способности“, бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“.

По този начин се актуализират разходите по бюджетна програма „Военна информация“ във връзка с планираното от началото на 2018 г. увеличение на основните месечни възнаграждения на военнослужещите в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, както и осигуряването на средства за изплащане на обезщетения по чл. 227 от Закона за отбраната и въоръжените сили и средства за допълнителни възнаграждения на основание чл. 78, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

С друго правителствено постановление се одобряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г., като средствата за това се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за настоящата година. Увеличават се утвърдените разходи по „Политика в областта на съюзната и международната сигурност“, бюджетна програма „Военна информация“ с 4 000 000 лв. за изпълнение на специфични цели при осъществяване на разузнавателната дейност и за реконструкция на административната сграда на служба „Военна информация“.

Министерството на туризма ще продължи да ползва сградата, в която се помещава и към момента

Министерството на туризма и „Агенция дипломатически имоти в страната“ ЕООД, чийто принципал е заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи, ще сключат нов договор за безвъзмездно ползване на имота на ул. „Съборна“ № 1 в София.

Настоящият договор изтича в началото на 2019 г., като нуждата от ползването на имота от страна на Министерството на туризма не е отпаднала. В качеството си на ползвател ведомството се ангажира и занапред с поемане на всички текущи разходи и разноските по поддържането на имота, включително „такса битови отпадъци“ и данък сгради.

Правителството се разпореди с имоти

Правителството предостави безвъзмездно за управление на Министерството на икономиката имот - публична държавна собственост за осъществяване на дейността му. Имотът се намира на ул. „Славянска“ № 8 в гр. София и представлява триетажна административна сграда. Досега имотът е управляван от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, но вече е с отпаднала необходимост. Поради близостта му с централната сграда на Министерството на икономиката, имотът е подходящ за задоволяване на административните потребности на ведомството от допълнителни работни помещения.

Поради отпаднала необходимост от Българската агенция по безопасност на храните се отнема управлението върху имот-публична държавна собственост. Той се намира в гр. Върбица и представлява терен с площ 1100 кв. м, заедно с построените в него сгради. Имотът се предава в управление на областния управител на Шумен съгласно Закона за държавната собственост.

На Агенцията по геодезия, картография и кадастър се предоставя управлението върху част от имот - публична държавна собственост, който се намира на ул. „Беломорски“ № 79 в град Кърджали и представлява самостоятелен обект с площ 78 кв. м. Целта е да се увеличат архивните помещения и да се подобрят условията на труд на служителите в Службата по геодезия, картография и кадастър - град Кърджали. Досега частта от имота е била в управление на Областното пътно управление - град Кърджали към Агенция „Пътна инфраструктура“, но не се ползва от него.

Съгласно друго правителствено решение капиталът на „МОБА“ ЕООД, гр. София, се увеличава със стойността на непарична вноска, представляваща четири недвижими имота - частна държавна собственост. Имотите се намират в ж.к. „Дружба“, ж.к. „Овча купел“, ж.к. „Младост 3“ и на ул. „24-та“ в район „Връбница“ в София.

Статутът на управлявани от Министерство на отбраната имоти се променя от публична в частна държавна собственост. Имотите са общо пет и се намират в гр. Варна, гр. Банкя, с. Калояновец и в местностите „Калето“ и „Скотовъден фонд – Боруна“, които са съответно в общините Плевен и Царево.

Бизнесменът Виеслав Новак ще бъде почетен консул на България в Краков

България открива консулство в Краков и назначава полския бизнесмен Виеслав Новак за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице. Това реши правителството на днешното заседание.

Седалището на консулството ще бъде в Краков, а консулският окръг обхваща територията на Малополско воеводство.

Повишава се класът на консулството на Република България в Франкфурт

Министерският съвет прие решение за повишаване на класа на консулството на Република България във Франкфурт на Майн. То вече ще бъде Генерално консулство, а ръководителят - генерален консул.

Консулският окръг на дипломатическото представителство обхваща федералните провинции Северен Рейн-Вестфалия, Райнланд-Пфалц, Хесен и Саарланд. Това са едни от регионите във Федерална република Германия с най-многобройна българска общност. Според данни от официалната германска статистика за 2017 г. в този консулски окръг живеят около 41% от регистрираните български граждани в страната - 129 000 от регистрирани 310 415.

Изменя се проектът на споразумение с Република Южна Африка за сътрудничество в областта на спорта

Правителството одобри съществено отклонение от одобрения с РМС № 334/2018 г. проект на Споразумение за сътрудничество в областта на спорта между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на спорта и отдиха на Република Южна Африка.

Съгласно изменението, одобреното Споразумение за сътрудничество в областта на спорта между двете министерства ще бъде подписано като Споразумение за сътрудничество в областта на спорта между правителствата на двете страни.

Компетентните органи за изпълнение на Споразумението са Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на спорта и отдиха на Република Южна Африка.

Правителството одобри нов типов проект на споразумение за взаимно насърчаване и защита на инвестициите

Правителството одобри нов типов проект на споразумение за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, като основа за водене на преговори между Република България и държави, които не са членки на Европейския съюз.

Новият подход гарантира баланса между това държавата да регулира инвеститорите, от една страна, и да ги защитава, от друга.

Проектът на споразумение съдържа и разпоредби, потвърждаващи правото на страните да приемат и прилагат, съгласно своите компетенции, мерки, необходими за осъществяване на цели в интерес на обществото, като социална политика, околна среда, сигурност, обществено здраве и безопасност.

Екоминистерствата на България и Македония подписват споразумение за сътрудничество

Правителството одобри проект на Споразумение между Министерство на околната среда и водите на Република България и Министерство на околната среда и пространственото планиране на Република Македония за сътрудничество в областта на опазване на околната среда и водите.

Документът определя областите на сътрудничество: подпомагане на процеса на европейска интеграция, в т.ч. хармонизиране на законодателството в областта на околната среда и климата с aquis cimmunataire, опазване на чистотата на въздуха и предотвратяване на замърсяването, управление и опазване на водните ресурси, управление на отпадъците, трансграничен превоз и опазване на почвите, опазване на природата и природните ресурси, защитени територии, разработване на планове за управление, екологично образование, цялостната контролна дейност в т.ч. и на опасните химически вещества, действия при аварийни трансгранични замърсявания на околната среда, сътрудничество при изпълнение на правата и задълженията, произтичащи от конвенциите, подписани от двете страни.

Страните ще си сътрудничат чрез организиране на съвместни срещи на ниво експерти и длъжностни лица, организиране на симпозиуми, конференции, семинари, консултации и обучения по теми от взаимен интерес, разработване и изпълнение на съвместни проекти, обмен на информация, сключване на споразумения/декларации за сътрудничество в конкретна област.

В споразумението е предвидено разработване и приемане на Двугодишна програма, която определя и съдържа конкретни дейности.

България и Сърбия подписват споразумение за сътрудничество в областта на околната среда

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство и сътрудничество между Министерството на околната среда и водите и Министерството на защитата на околната среда на Република Сърбия в областта на опазване на околната среда.

Документът определя областите на сътрудничество между министерствата на двете държави: подпомагане процеса на европейска интеграция на Република Сърбия; опазване на чистотата на въздуха и предотвратяване на замърсяването; осигуряване на експертна помощ при разработването на стратегически нормативни документи за управление на водите и отпадъчните води; сътрудничество в рамките на TWINNING проекти в областта на управление на отпадъчни води и утайки; управление на отпадъците, трансграничен превоз и опазване на почвите; опазване на природата и природните ресурси и биологичното разнообразие, особено на застрашените животински и растителни видове и техните местообитания; защитени територии и зони от Натура 2000; изменение на климата; разработване на планове за управление; екологично образование; цялостна контролна дейност, в т.ч. и на опасните химически вещества; действия при аварийни трансгранични замърсявания на околната среда по всички компоненти; сътрудничество при изпълнение на правата и задълженията, произтичащи от конвенциите, подписани от двете страни; екологично законодателство.

Страните ще си сътрудничат чрез организиране на срещи на ниво експерти и длъжностни лица, организиране на симпозиуми, конференции, семинари, консултации и обучения по теми от взаимен интерес, разработване и изпълнение на съвместни проекти, обмен на информация, сключване на споразумения/декларации за сътрудничество в конкретна област.

В Меморандума е предвидено разработване и приемане на Двугодишна програма, която да съдържа конкретни разработки на дейностите по сътрудничеството.

Изменя се меморандумът за създаване на Военнополицейски център за усъвършенстване на НАТО

Правителството одобри изменение на Меморандума за разбирателство между Министъра на националната отбрана на Република Полша и Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Чешката Република, Федералното министерство на отбраната на Федерална Република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската Република, Министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на националната отбрана на Румъния и Министерството на отбраната на Словашката Република относно създаване, администриране и функциониране на Военнополицейски център за усъвършенстване на НАТО.

Одобрените промени в Меморандума са насочени към адаптиране на организационната структура и функциониране на Военнополицейския център за усъвършенстване на НАТО в съответствие с настъпилите нови изисквания пред Алианса за повишаване на готовността и подготовката на въоръжените сили на страните-членки за изпълнение на основните задачи, свързани с колективната отбрана.

Изменението на Меморандума няма да доведе до промяна на вече поетите от България ангажименти като страна по Меморандума.

Променя се декларация за обекта на ЮНЕСКО „Старите и първични букови гори на Карпатите и други региони в Европа“

Правителството одобри промени в Съвместната декларация за намерение във връзка с обявяването на „Старите и първични букови гори на Карпатите и други региони в Европа“ като сериен обект на световното наследство на ЮНЕСКО.

С решение от 41-ата сесия на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО, състояла се в Краков, Полша през юли 2017 г., вековните букови гори на резерватите в Национален парк „Централен Балкан“ станаха част от серийния обект на ЮНЕСКО. С Решение от 21 февруари 2018г. правителството одобри съвместна декларация за намерение с цел опазването на обекта, който е разположен на територията на 12 европейски държави. Освен България това са Австрия, Албания, Белгия, Германия, Испания, Италия, Румъния, Словакия, Словения, Украйна и Хърватска. В процеса на преговори по уточняване на окончателния вариант на Съвместната декларация между участващите европейските държави, бяха направени предложения за промени от страна на някои от партньорите. Това наложи повторно разглеждане на документа на заседание на Министерски съвет и приемането на ново решение за неговото одобрение.

Със Съвместната декларация за намерение участващите държави се ангажират да създадат интегрирана система за управление на серийния обект, която да гарантира неговото опазване и ефективно управление. Подписвайки Съвместната декларация, България се ангажира да изпълнява своите ангажименти по опазване на серийния обект, наравно с останалите европейски партньори. С обявяването на буковите гори в Национален парк „Централен Балкан“ за част от обекта на световното наследство не се налагат допълнителни режими и ограничения, тъй като те и сега са в територии с най-строг режим на опазване.

България ще настоява за навременно координирано планиране на следващите оперативни програми

Правителството одобри позицията на България за заседанието на Съвета по общи въпроси, формат „Кохезионна политика“, което ще се проведе на 30 ноември в Брюксел. Ключово за страната ни е постигането на съгласие по всички теми, които пряко касаят навременното планиране, визията и приоритетите на следващите оперативни програми.

България подкрепя призивите за опростяване на правилата, но едновременно с това настоява за единен национален документ, който да задава посока при реализацията на различи типове програми и инвестиции, да координира целите и да осъществява връзката между националните стратегии за развитие и европейските политики.

Очаква се по време на Съвета австрийското председателство да повдигне отворените въпроси в преговорите по пакета от законодателни предложения за европейската политика за сближаване 2021-2027 г. - т. нар. „кохезионен пакет“. Ще бъде обсъден и новият подход за териториално сътрудничество между европейските региони.

На 4 декември в Брюксел предстои да заседава и Съветът на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН). Очаква се да бъде постигнат общ подход по данъка върху цифровите услуги. Предвижда се да бъде одобрен Доклад на ЕКОФИН до Европейския съвет по данъчни въпроси и резултатите от проведения триалог по Банковия пакет. Австрийското председателство ще представи доклад за напредъка по изграждането на Европейска схема за гарантиране на депозитите. В дневния ред е включено представяне от страна на ЕК на изпълнението на плана за действие за справяне с необслужваните кредити в Европа, на Годишния обзор на растежа за 2019 г., на доклада за механизма за предупреждение за 2019 г. и на препоръката относно икономическата политика на еврозоната.

Съветът на ЕС по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство) ще заседава на 29 и 30 ноември в Брюксел. В частта „Вътрешен пазар и индустрия“ се предвижда приемането на общ подход, касаещ два регламента - относно отношенията между платформите и предприятията, от една страна, и общата безопасност на превозните средства, от друга. Ще бъде приет и частичен общ подход по програмата за единния пазар. Очакват се и заключения на Съвета относно бъдеща стратегия за промишлената политика на ЕС. В частта „Космическо пространство“ ще бъде представен доклад за напредъка по предложението за Регламент за създаване на космическа програма на Съюза, след което министрите ще проведат дискусия по темата. В частта „Научни изследвания“ ще се приемат заключения относно управлението на европейското научноизследователско пространство. Съветът ще обсъди Рамковата програма за научни изследвания и иновации за 2021—2027 г. „Хоризонт Европа“ и нейните правила за участие и разпространение на резултатите с цел постигането на частичен общ подход.

Съветът на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика във формат „Транспорт“ ще заседава на 3 декември в Брюксел. Ще бъдат дискутирани теми от областта на автомобилния, морския, железопътния и въздушния транспорт, интермодални въпроси и ТЕН-Т. В рамките на форума ще се проведе Четвъртата Дунавска министерска среща, на която ще се обсъди сътрудничеството и координацията между крайдунавските държави за гарантиране на добри условия за корабоплаване по река Дунав и нейните притоци. Заседанието във формат „Телекомуникации“ ще се проведе 4 декември в Брюксел, като ще бъдат обсъдени въпроси, свързани със създаването на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021-2027 г., създаването на Европейски център за експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове, както и неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения.

Министерският съвет одобри също доклада с резултатите от заседанието на Съвет „Общи въпроси” по чл. 50 от Договора за Европейския съюз, който се проведе на 12 ноември в Брюксел. Съветът направи преглед на актуалното състояние на преговорите по споразумението за оттегляне на Обединеното кралство от ЕС. Комисията информира министрите за развитието на преговорите през последните дни, в рамките на които са били изяснени параметрите, на чиято база може да бъде постигнато съгласие по Споразумението за оттегляне на ОК от ЕС. Всички държави-членки изразиха подкрепа за главния преговарящ на ЕС Мишел Барние и неговия екип. Потвърдена беше важността на сключването на Споразумение за оттегляне, както и на запазването на единството на ЕС в преговорите. Държавите-членки потвърдиха позицията си, че оттеглянето на ОК не бива да бъде за сметка на европейските граждани и бизнес и се обявиха против каквито и да е компромиси по отношение на Единния пазар.

На 29 и 30 октомври в Грац, Австрия, се състоя неформална среща на министрите на околната среда на ЕС. Основните теми на срещата бяха бъдещето на политиката в областта на околната среда и преходът на транспортния сектор към чиста мобилност. Министрите обмениха мнения относно ролята на Осмата програма за действие за околната среда за превръщането на икономиката на ЕС в нисковъглеродна, ресурсноефективна и конкурентоспособна. В рамките на съвместната сесия на министрите на околната среда и на транспорта бяха разгледани предизвикателствата, стратегиите и решенията за постигането на чиста, безопасна и достъпна мобилност в Европа.

Определени са концесионерите на три морски плажа

След проведени конкурси, правителството определи концесионерите на морските плажове „Ривиера“ във Варна, „Река Вая“ във Несебър и „Албена“ в Балчик.

Концесионерът „РИВИЕРА“ АД ще инвестира над 78 000 лв. в подобряването на пешеходния достъп до морския плаж „Ривиера“ и за указателни табели с информация относно осигурения свободен достъп до плажа. За целия срок на договора за концесия цената за 1 бр. чадър и за 1 бр. шезлонг ще бъде в размер на 10 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности. Размерът на концесионното плащане за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от МС Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане (роялти) 13,6 % без ДДС или 321 621 без ДДС.

Инвестициите, които концесионерът „ВАЯ- ДИР“ ООД ще направи за подобряване на достъпа до морския плаж „Река Вая“ ще са в размер на над 1,7 млн. лв. За срока на концесията цената за 1 бр. чадър ще бъде в размер до 7 лв. с ДДС, а цена за шезлонг - в размер на 7 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности. Размерът на концесионното плащане за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата Методика и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане (роялти) 4,5% без ДДС или 54 060 лв. без ДДС.

Концесионерът „АЛБЕНА“ АД ще предлага за срока на концесията цена за 1 бр. чадър в размер до 7 лв. с ДДС и цена за бр. шезлонг в размер до 7 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности. Размерът на концесионното плащане е определен съгласно приетата Методика и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане (роялти) 13,1 % без ДДС или 1 606 557 лв. без ДДС.

Одобрени са допълнително 12,2 млн. лв. за разплащане на непредвидени разходи при овладяване на бедствени положения

Правителството одобри допълнителни разходи/трансфери в общ размер 12 225 446 лв. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

Целевите разходи са предложени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет с Протокол № 4 от 5 ноември 2018 г. и ще бъдат осигурени за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 година в частта на средствата за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

С постановлението се осигурят средства за разплащане на извършени непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийни работи при овладяване на бедствени положения, за неотложно възстановяване на инфраструктурни обекти и за възстановителна помощ на пострадали от бедствия граждани.

Правителството прие годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите

Правителството прие Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия за 2017 г.

Документът представя състоянието и тенденциите в динамиката на основните показатели, характеризиращи общественото здраве през 2017 г. Продължават негативните промени във възрастовата структура на населението и демографското остаряване, но това е проблем, характерен и за другите страни-членки на ЕС. През 2017 г. се наблюдава намаляване на раждаемостта (коефициентът на обща раждаемост е 9.0‰ при 9.1‰ за 2016 г.), като показателят се доближава до нивото в повечето европейски страни (10.0‰). Средната продължителност на живота се увеличава и през 2017 г. достига 74.76 г.( 74.65 г. за 2016 г.), но все още е по-ниска от тази в ЕС – 80.9 г.

Достигнатото през 201 7 г. равнище на детската смъртност от 6.4‰ е най-ниското в цялата история на демографската статистика на България. По отношение на този показател се наблюдава дълготрайна тенденция за намаляване - през 2000 г. детската смъртност е 13.3‰, 2010 г. - 9.4‰, а 2015 г. - 6.6‰, но все още нивото е по-високо отколкото в ЕС (3.6‰). Въпреки изразената тенденция за намаление на смъртността и в останалите възрастови групи, България все още е с по-висок коефициент за смъртност (15.5‰) в сравнение със страните от ЕС (10,2‰).

През 2017 г. намалява заболеваемостта от злокачествени новообразувания спрямо предходната година, като най-висока е болестността от рак на млечната жлеза при жените и рак на женските полови органи. Запазва се структурата на умиранията по причини, като продължават да са водещи болестите на органите на кръвообращението и новообразуванията.

В доклада са представени и дейностите по опазване на общественото здраве, държавния здравен контрол, изпълнението на имунизационния календар на страната, програмите, проектите и плановете в областта на общественото здраве. Разгледани са рисковите фактори, свързани с начина на живот като тютюнопушене, употреба на алкохол, нездравословно хранене и намалена двигателна активност, чието високо ниво е пряко обвързано с високото ниво на заболеваемостта и смъртността от хронични незаразни болести. Основно предизвикателство за здравето на гражданите остават хроничните незаразни болести, които са основна причина за смърт и намалена работоспособност.

Представени са данни за финансирането на здравните дейности, човешките ресурси в системата, дейността на лечебните заведения, финансирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса и от държавния бюджет, фармацевтичния сектор и лекарствената политика.

Част от доклада е отчетът на изпълнението на Националната здравна стратегия 2020 през 2017 г., съпроводен от анализ за изпълнението на политиките и мерките от здравната стратегия и плана за нейното изпълнение. За определените в Националната здравна стратегия 2020 национални здравни цели е налице положителна оценка на изпълнение то им, определена на база обективни данни за динамиката на наблюдаваните показатели спрямо изходните данни за 2014 г. За всички цели се наблюдава различна степен на постигане спрямо определените целеви стойности до 2020 г. - при 2 от тях към настоящия момент дори е налице постигане на целевите стойности на измервания показател до 2020 г., а при останалите три е налична ясна тенденция за прогресивна промяна, като целевата стойност до 2020 г. още не е достигната. Най-значим е напредъкът по постигане на националните здравни цели за намаляване на смъртността в младите възрастови групи, а най-незадоволителен по отношение на целта за увеличаване на средната продължителност на живота във възрастта над 65 г.

Одобрени са промени в Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Правителството прие Решение за изменение на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР). Измененията целят да подобрят управлението и отчитането на резултатите от прилагането на ПМДР.

Едната част от подготвените изменения е във връзка с прехвърлянето на средства за финансиране на две местни инициативни рибарски групи (МИРГ) по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР). Стратегиите на МИРГ Самоков и МИРГ Силистра са в списъка с резервните проектни предложения, за които не достигна бюджет, но същевременно беше отчетено важното им значение за развитието на местните общности.

Друга част от промените е насочена към включване в текста на ПМДР на методика за компенсации за акваекологични производители. Това е задължително условие, за да може да бъде стартирана мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“. По мярката ще може да кандидатстват производители на аквакултура, които търпят допълнителни загуби вследствие на ограниченията на екологичното законодателство. Методиката се прилага както за стопанства в НАТУРА 2000, така и за такива извън защитените територии на Европейската мрежа.

Третата група изменения в ПМДР е в Рамката за изпълнение. Те касаят промяна на индикатори, с цел тяхното актуализиране към текущите резултати по програмата и повишаване на изпълнението на междинните и крайните цели по ПМДР.

Но

Коментари

Задължително поле