Вижте какво реши Министерският съвет днес, 13 март 2019

Правителството одобри Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019-2030 г.)

Правителството прие Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 - 2030 г.). Стратегическият документ отговаря на предизвикателствата пред застаряващото население и подпомага формирането на политики и предприемането на мерки в социалната област, с акцент върху насърчаването на заетостта на възрастните хора и участието им в обществения живот. Основната цел на стратегията е да се създадат условия за активен и достоен живот на възрастните хора чрез осигуряване на равни възможности за пълноценното им участие в икономическия и социален живот на обществото.

Националната стратегия за активен живот на възрастните хора ще замени действащата до момента Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора (2012-2030 г.) с цел осигуряване на приемственост и адекватно използване на натрупания опит. Чрез подготовката на документа правителството реагира своевременно на възникналата необходимост да се разшири обхватът на ключови сфери от досегашната политика, като се обърне специално внимание на участието в обществения живот и независимия живот на възрастните хора.

Приоритетите на документа са свързани с насърчаване на заетостта, активното участие в обществото, създаването на възможности за самостоятелен живот и на капацитет и благоприятна среда за активен живот на възрастните на национално и регионално ниво. В рамките на всеки от приоритетите са разписани мерки, чието изпълнение ще се проследява чрез двугодишни планове и двугодишни отчети. Първият план за изпълнение на Стратегията ще се отнася за периода 2019 - 2020 г.

Като нов акцент в документа може да бъде откроен Индексът на активния живот на възрастните хора. Индексът ще бъде основен инструмент за отчитане и оценка на заложените мерки за изпълнение на стратегията. Той позволява обективен мониторинг на степента, в която възрастните хора живеят самостоятелно, участват в платена заетост и социални дейности, както и способността им да стареят по активен начин.

Приета е Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на България

Правителството прие Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на България.

Досегашната практика за прилагане на общински програми за овладяване на популацията от безстопанствените кучета не постигна задоволителни резултати. Това наложи необходимостта от въвеждането на един интегриран, цялостен, дългосрочен подход на национално ниво, целящ управление на съществуващите популации от безстопанствени животни. Той следва да бъде включен в местните дейности на общините на територията на цялата страна.

В Програмата е заложено извършване на преброяване на безстопанствените кучета на територията на цялата страна по общини. Животните ще бъдат залавяни и транспортирани до ветеринарна амбулатория и обратно до мястото на залавяне след извършване на определени ветеринарномедицински дейности като кастрация, маркиране, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс и издаване на паспорт. Ще бъдат организирани информационни кампании за запознаване на обществеността с основните аспекти на проблема и възможностите за неговото решаване.

Общините в България следва да приемат програми за изпълнение на Националната програма и план за действие, съгласно Закона за защита на животните.

Министерският съвет подкрепи намерението за създаване и функциониране на изнесен център за споделени услуги на Световната банка в София

Правителството подкрепи намерението за създаване и функциониране на изнесен център за споделени услуги на Световната банка (СБ) в София и упълномощи министъра на финансите, в качеството му на управител за Република България в организациите от Групата на Световната банка, да предприеме действия за провеждане на необходимите консултации с банката във връзка с реализиране на намерението, при условие за последващо одобрение на конкретните параметри, условия и ангажименти на страните.

След проведена от банката оценка, през януари 2019 г. висшият ръководен мениджмънт на институцията взе решение за установяване на изнесен център за споделени услуги на Световната банка в София. Република България се открои сред предпочитаните страни за разполагане на центъра, предвид стратегическото си местоположение, стабилната политическа и икономическа среда, наличието на висококвалифицирана работна ръка, много добрата инфраструктура и други условия и предпоставки, оказващи съществено влияние за установяването и регламентирането на подобен вид изнесени дейности на международната финансова институция.

Очаква се центърът да функционира като звено за споделени услуги с технологична насоченост, което ще отговаря за вътрешните корпоративни и IT операции на банката, като във времето се предвижда да се структурират и други звена за предоставяне на финансови и административни услуги. Планира се реализацията на проекта да се осъществява поетапно, като първоначалната фаза се очаква да стартира през юли 2019 г. до достигне на пълния капацитет от над 275 заети места в петгодишен хоризонт.

Установяването на центъра в България ще има положително влияние върху икономическата среда в страната, като ще способства за осигуряването на работни места за високотехнологични специалисти и за надграждането на потенциал в сектори с висока добавена стойност. Присъствието на авторитетна организация в лицето на СБ в България ще издигне допълнително престижа на страната ни пред международната инвеститорска общност като атрактивна дестинация за бизнес и инвестиции.

Благодарение на силните традиции и квалифицираната работна сила в областта на информационните технологии, България получава все по-голямо признание като технологичен център за Балканите и „Силициевата долина“ на Източна Европа. Този център ще бъде значимо допълнение към нашия активен ИТ сектор, както и ще допринесе за развитието на нови насоки в устойчивото и дългогодишно партньорство между Групата на СБ и България.

Групата на Световната банка е международна финансова организация, състояща се от пет институции, чиито глобални цели са намаляване на бедността, стимулиране на икономическото и социално развитие и подобряване на жизнения статус на населението. Централата на Групата на СБ е установена във Вашингтон.

Правителството одобри кандидатурите за длъжността европейски прокурор от Република България

Правителството одобри кандидатурите за европейски прокурор от Република България, предложени от комисията по подбора на кандидатите за длъжността. Трите одобрени кандидатури са на: Десислава Пиронева - прокурор в Софийска градска прокуратура; Светлана Шопова-Колева - прокурор в Софийска градска прокуратура; Теодора Георгиева - съдия в Административен съд - София град.

В срок до 31 март министърът на правосъдието ще изпрати кандидатурите на Комитета по подбора по чл. 14, параграф 3 на Регламент (ЕС) 2017/1939 за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура, пред който и тримата кандидати ще преминат присъствено изслушване. Комитетът ще класира кандидатите според тяхната квалификация и опит, като укаже реда на предпочитане. След получаване на обоснованото становище на Комитета и списъка с класирането, Съветът на ЕС, като действа с обикновено мнозинство, ще избере и назначи един от кандидатите за европейски прокурор от Република България.

Одобрен е годишният отчет за дейността на Съвета за координация при управление на средствата от ЕС

Правителството одобри отчета за дейността на Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС) за 2018 г. Съветът отговаря за координацията на мерките за изпълнение на държавната политика за икономическо, социално и териториално развитие на страната, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

В рамките на СКУСЕС през изминалата година са обсъдени и съгласувани изменения на оперативните програми и на Споразумението за партньорство. Приети са Индикативните годишни работни програми за 2019 г. по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Разгледани и обсъдени са въпроси относно ефективното управление и контрол на средствата от ЕСИФ.

С промяна в правителствено постановление се осигуряват средства за незаетите длъжности в администрацията

Правителството одобри изменение и допълнение на ПМС № 67/2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности. С акта се регламентира, че незаетите длъжности е необходимо да бъдат обезпечени със средства за основни заплати, поради което се предлага за тях да се резервират средства за основни заплати в размер не по-малък от 70 на сто от средната основна месечна заплата за степен 2 на съответното ниво съгласно приложение № 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Изключение от това правило е предвидено в случаите, в които разходите за персонал на съответната администрация се финансират за сметка на централния бюджет на базата на фактически извършени разходи.

Предвидените изменения и допълнения в ПМС № 67/2010 г. са с оглед по-доброто планиране и управление на разходите за персонал в администрацията. През 2012 г., с въвеждането на новия модел на заплащане на служителите в администрацията е отпаднала съществуващата до онзи момент разпоредба, изискваща за незаетите длъжности в държавната администрация да се резервират средства за работни заплати в размер не по-малък от минималния размер на основната месечна заплата за съответната длъжност. Изминалият период от въвеждането на модела доказа, че липсата на такава изрична разпоредба води до прилагането на различни практики по отношение на определянето на числеността на персонала в длъжностните наименования, резервирането на средства за незаетите щатни бройки в поименните разписания и съответно разпределянето на утвърдените по бюджетите средства за заплати в административните структури. Неспазването на правилото за резервиране на средства за заплати на незаетите длъжности поражда проблеми при структурни промени и/или извеждане на дейности и преминаване на функции и персонал между първостепенните разпоредители с бюджет и тяхното финансово осигуряване за сметка на компенсирани промени.

Направената в постановлението промяна ще се реализира в рамките на утвърдените разходи за персонал по бюджетите на администрациите за 2019 г. и следващите години, като не изисква осигуряване на допълнителни бюджетни средства.

Правителството се разпореди с имоти

Министерският съвет възложи на директора на Агенция „Митници“ да сключи договор за придобиване на имот в полза на държавата. Имотът се намира на територията на ГКПП „Калотина“ и включва бензиностанция (43 кв. м.) и навес (465 кв. м.). Закупуването на имота е във връзка с бъдещата реконструкция на граничния пункт и изграждане на ново трасе, с което ще бъде повишена пропускателната способност на ГКПП „Калотина“ и ще се осигурят необходимите условия за изпълнение на функциите и задачите на митническата администрация, свързани с контрол на стоки и товари. Придобиването на сградата се възлага на Агенция „Митници“ съгласно Закона за държавната собственост, според който Агенцията управлява имотите в рамките на граничните контролно-пропускателни пунктове, които са държавна собственост и не са предоставени на други ведомства. Постройката е частна собственост и е изградена съгласно заповед на кмета на община Драгоман за отстъпено право на строеж върху държавна земя от началото на 90-те години на 20 в. Имотът ще бъде закупен на цена не по-висока от пазарната му стойност - 44 400 лева. Сумата ще е за сметка на бюджета на Агенция „Митници“, на която се възлага и управлението на сградата, включително ангажимента за премахването й.

Съгласно друго правителствено решение се учредява безсрочно и възмездно ограничено вещно право - право на прокарване в полза на община Враца, върху поземлен имот - публична държавна собственост, предоставен за управление на Министерство на отбраната, находящ се в гр. Враца. Приетото решение дава възможност на общината да реализира проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца“, „Рехабилитация на стоманен и реконструкция на захранващ азбестоциментов водопровод от яз. Среченска бара до гр. Враца“. Стойността на учреденото право за поземлен имот е 26 354.16 лв.

Променя се предназначението на поземлен имот в горска територия - публична държавна собственост. Изменението е за обект, свързан с националната сигурност и отбраната на страната - „Открито спортно стрелбище със стрелкова площадка за динамична стрелба във Военно формирование 22580“. Той се намира в местността „Голямата локва“, с. Близнаци, община Аврен, област Варна и е с площ от 2.056 дка. Имотът е в обхвата на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанство Варна“ към „Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен. Командването на военноморските сили на България не дължи средства за промяна на предназначението и компенсационно залесяване.

От публична на частна държавна собственост се променя статутът на управлявани от Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ поземлен имот в Асеновград и терен в Нова Загора. Промяната по отношение на двата имота ще даде възможност на компанията да се разпорежда с тях и да реализира приходи за подобряване на финансовото си състояние. Имотите нямат функционално и технологично значение за сигурността и осъществяването на железопътните превози и в него не са разположени обекти на железопътната инфраструктура.

България и Република Северна Македония ще задълбочат сътрудничеството си в областта на защитата при бедствия

Правителството утвърди Споразумението между Република България и Република Македония за сътрудничество в областта на защитата при бедствия, подписано на 23 ноември 2017г. в Струмица.

Документът определя общата рамка за сътрудничество в областта на превенцията, готовността и реагирането при бедствия, както и условията и реда за оказване на доброволна помощ между Страните в случай на бедствие на територията на някоя от тях.

В Споразумението са регламентирани формите на сътрудничество, процедурите по пресичане на границата и правила за престой на спасителните екипи и/или експертите, процедурите по преминаването на границата на оборудване и средства за подпомагане, използването на въздухоплавателни средства, координацията и управлението на операции за помощ при бедствия, осигуряване на комуникации и др.

Компетентен орган по прилагане на Споразумението за българската страна е Министерството на вътрешните работи. Споразумението се сключва за неопределен срок и влиза в сила от датата на получаване на последното от уведомленията, с които страните се известяват взаимно за изпълнение на националните си процедури, необходими за влизането в сила.

Одобрен е проект на меморандум за разбирателство между България и Китай

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между Република България и Китайската народна република за насърчаване създаването на Глобалния център за партньорство на държавите от Централна и Източна Европа и Китай в рамките на инициативата „16 + 1“.

Подписването на Меморандума е първата стъпка за създаването на Глобалния център за партньорство (ГЦП). С документа двете страни ще подкрепят създаването на ГЦП в София. Той ще има следните функции: да координира и провежда изследвания, които да допринесат за развитието на устойчиво икономическо сътрудничество и партньорство между участниците във формата „16+1“; да организира обучения и консултантски дейности и обмен с цел насърчаване сътрудничеството в областта на търговията, инвестициите и инфраструктурата; да оказва помощ на различните участници във формата „16 + 1“ , за да разберат по-добре законите и разпоредбите в Китай държавите от ЦИЕ и ЕС; да създаде мрежа от контакти между институции, търговски и бизнес асоциации, предприятия от държавите от ЦИЕ и Китай за улесняване на бизнес контактите и обмен на информация и др.

Одобрено е Рамково споразумение за съвместно възлагане на обществени поръчки при мерки за медицинско противодействие

Правителството одобри Рамково споразумение за съвместно възлагане на обществени поръчки при мерки за медицинско противодействие при условие за последваща ратификация.

Към настоящия момент Рамковото споразумение е подписано от почти всички държави-членки, с изключение на: България, Финландия, Полша и Швеция. То предвижда възможност за последващо присъединяване на държави-членки. Инициативата е свързана със затрудненията на част от държавите-членки (в т.ч. и България) по време на грипната пандемия през 2009 - 2010 г. да осигурят антивирусни средства и пандемични ваксини. Правно основание е чл. 5 от Решение № 1082/201 З/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година за сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 2119/98/ЕО.

Споразумението е рамка, която дава възможност на присъединилите се държави-членки съвместно да провеждат бъдещи тръжни процедури за конкретни мерки за медицинско противодействие при трансгранични заплахи за здравето (противовирусни препарати, ваксини и др.).

Правителственото решение цели осигуряване на нужните количества от мерките за медицинско противодействие при евентуални бъдещи трансгранични заплахи за здравето.

България ще се счита за страна по Споразумението след неговата ратификация от Народното събрание.

Срокът за търсене и проучване на нефт и природен газ в блок „Хан Аспарух“ ще бъде удължен със 109 дни

Разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ „Блок 1-21 Хан Аспарух“ ще бъде продължено със 109 дни поради настъпили форсмажорни обстоятелства. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, приемайки поисканото от титуляря на разрешението - Тотал, OMV и Репсол - удължаване.

Площ „Блок 1-21 Хан Аспарух“ е разположена в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море. Договорът за търсене и проучване е в сила от септември 2012 г. до януари 2020 г.

С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в едномесечен срок да подпише допълнително споразумение към договора за търсене и проучване.

Одобрена е българската позиция за предстоящи заседания на Съвета на ЕС

Правителството одобри позицията на България за заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика, което ще се състои на 15 март в Брюксел. Очаква се да бъде постигнат частичен общ подход по Регламент относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Ще бъде проведена дискусия за Европейския семестър през 2019 г. Ще се дискутират темите за необходимите действия в контекста на Европейския стълб на социалните права с цел установяване на по-добра връзка между политиките в областта на заетостта и социалната закрила и развитие на инструментите за създаване на качествени работни места. Ще се обсъдят и реформите за целите на ефективната борба с безработицата.

В рамките на заседанието на Съвет „Общи въпроси“ на 19 март ще се проведе политически дебат по следващата Многогодишна финансова рамка на Съюза, Инструмента за предприсъединителна помощ и ще се обменят мнения по дневния ред на редовното заседание на Европейския съвет на 21- 22 март 2019 г. Председателството ще представи Актуализирана пътна карта за Европейския семестър за 2019 г. и на Европейския съвет ще бъде предаден Проект на препоръка относно икономическата политика на еврозоната. В Брюксел Съвет „Общи въпроси“ ще заседава и по чл. 50, като се предвижда обсъждане на актуалното състояние на преговорите с Великобритания.

Съветът на ЕС по земеделие и рибарство ще заседава на 18 март в Брюксел. Министрите ще продължат с дискусиите по пакета за реформа на ОСП след 2020 г., по-специално по Регламента за стратегическите планове, Хоризонталния регламент и Регламента за общата организация на пазарите на селскостопански продукти. Очаква се да бъдат обменени мнения и по темата за биоикономиката въз основа на формулирани от румънското председателство въпроси. Словенската делегация, подкрепена от България, Хърватия, Кипър, Гърция, Малта и Португалия ще представи общ документ относно необходимостта от по-голяма финансова подкрепа за дребномащабния крайбрежен риболов по линия на новия Европейски фонд за морско дело и рибарство след 2020 г.

България и Алжир подписват споразумение за разбирателство в областта на водните ресурси

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство в областта на водните ресурси между правителството на България и правителството на Алжирската демократична и народна република.

Документът определя областите на сътрудничество между министерствата на двете държави: обмен на експерти и опит в областта на устойчивото и интегрирано управление на водните ресурси; планиране и управление на водните ресурси; добро управление във водния сектор, обучение по професиите, свързани с водите; насърчаване на предприятията на двете страни за участие в търгове в сектори, свързани с водите, по отношение на проучвания и строителство с оглед разширяване на икономическото и търговското сътрудничество.

Страните ще си сътрудничат чрез установяване и поддържане на програма за обмен на сътрудничество и експерти за техническо и научно сътрудничество в областта на водните ресурси, организиране на симпозиуми, конференции, семинари, консултации и обучения по теми от взаимен интерес, обмен на информация от общ характер и писмена или аудиовизуална научна и техническа документация, както и обмен на опит, свързан с информационните системи и системите за планиране в областта на водните ресурси, секторната политика, остойностяване на водните услуги и други аспекти, които страните биха сметнали за подходящи.

Целта на Меморандума е да установи правна рамка, която да позволи на България и Алжир да развият техническо, научно и икономическо сътрудничество в областта на водните ресурси. Този документ ще послужи като платформа за разработване на допълнителни споразумения и респективно изпълнение на проекти от заинтересовани институции от двете страни.

Правителството одобри отчет за напредъка по мерките за намаляване на административната тежест

Правителството одобри отчет за напредъка по изпълнението на Решение № 704 от 2018 г. за мерките за трансформация на модела на административното обслужване в периода 5 октомври 2018 г. - 5 януари 2019 г. В доклада се анализира ходът на нормативните промени за осъществяване на най-мащабния досега пакет от общо 1443 мерки за намаляване на административната и регулаторната тежест за гражданите и бизнеса.

Близо 35% от заложените инициативи са изцяло изпълнени. Намалени са сроковете, задълженията за предоставяне на документи, както и финансовите тежести за инвеститорите в областта на строителството и благоустройството чрез приетите промени в Закона за устройство на територията, отнасящи се до присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура. С влезлите от януари 2019 г. в сила изменения на Закона за местните данъци и такси хиляди граждани вече няма нужда да подават данъчни декларации за придобиване на недвижими имоти пред общинските администрации по местонахождението им.

Приети са общите условия за преподаватели по български език и литература в чуждестранни университети

Правителството одобри общите условия, на които да отговарят кандидатите за преподаватели по български език и литература в чуждестранните университети. Те ще бъдат командировани от държавните висши училища, които имат акредитация в професионални направления от област „Хуманитарни науки“ и сключено споразумение за командироване на преподаватели с Министерството на образованието и науката (МОН). Срокът за командироване е до две години с възможност за продължение на командироването за още две години при определени условия.

Постановлението е в съответствие с визията за засилване, популяризиране и укрепване на позициите на българистиката зад граница, подкрепена на държавно ниво. С дейностите по изпълнението му се цели да се разшири влиянието на българистиката по света и да се създадат възможности за адаптиране към актуалните условия за преподаване на български език в различните чуждестранни университети, научните и учебните центрове, които работят по въпроси, свързани със славистиката, Балканите, Югоизточна Европа, Византия и Близкия Изток, както и с историята и развитието на регионите. Ще се създадат условия за интензивно научно сътрудничество между висши училища с чуждестранни партньори за реализирането на съвместни проекти и инициативи.

МОН ще осигурява чрез трансфер на финансови средства държавните висши училища за обезпечаване на разходите за командировъчни пари, основни трудови възнаграждения и осигурителни вноски на командированите преподаватели. Трансферът за командировъчни пари към висшите училище се предоставя при спазване на условията, регламентирани в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина.

В постановлението на Министерския съвет са включени още процедурата за подбор и условията за прекратяване на командироването.

Изменя се Устройственият правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация

Министерският съвет прие изменение на Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) и на нейната администрация.

Актуализира се числеността на служителите, което ще допринесе за подобряване на управлението, повишаване на ефективността при планиране и осъществяване на контролната дейност на ДКХ и засилване на контролното въздействие върху лицата, осъществяващи хазартна дейност. Предвиденото увеличаване на служителите е свързано със засилената контролна дейност и увеличения брой на административно-наказателните дела. По този начин ще се повиши ефективността при планиране и осъществяване на процесуалното представителство, което ще обезпечи по-ефективното изпълнение на правомощията на председателя на ДКХ по контролно-санкционната дейност.

Измененията в правилника на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация ще подобрят координацията и бързото оперативно планиране на съвместната дейност с други държавни органи, участващи в проверките - Националната агенция за приходите, Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Българския институт по метрология и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

С приемането на Устройствения правилник на ДКХ и на нейната администрация ще се засили и превенцията в резултат на подобрената контролно-санкционна дейност върху лицата, осъществяващи хазартна дейност, и ще доведе до подобряване ефективността при реализирането на правомощието на държавния орган за надзор върху хазарта.

Увеличава се числеността на персонала в Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Правителството прие промени в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ИА ОП НОИР). Изпълнителната агенция е второстепенен разпоредител с бюджет към Министерството на образованието и науката и изпълнява функциите на Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г.

С изменението на Устройствения правилник числеността на персонала в изпълнителната агенция се увеличава с 9 щатни бройки на сътрудници по управление на европейски програми и проекти. Те ще подпомагат дейността на Управляващия орган при управлението на инфраструктурни проекти, финансирани по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Чрез тази нормативна промяна ще се гарантира изпълнението на препоръката на Европейската комисия за дългосрочно изграждане на административен капацитет на Управляващия орган чрез привличането на квалифицирани експерти с опит в областта на изграждането и модернизацията на инфраструктурни обекти.

С промени в Устройствения правилник на МОСВ се намалява числеността на служителите в системата на министерството

Общата численост на служителите в администрациите от системата на МОСВ се намалява с 9 бройки в централната администрация и с 15 бройки във второстепенните разпоредители с бюджет. Промяната става чрез приетите от правителството изменения в Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите, в Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по околна среда, както в ПМС № 208/2017 г.

С промените се реализира провежданата целенасочена политика на Министерския съвет за преглед и оптимизация на числеността на администрациите с цел установяване на оптималната численост на персонала, необходим за осигуряването на ефективна и ефикасна работа на институциите.

Извън политиката на Министерския съвет за оптимизацията на администрацията, във връзка с изпълнение на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, по която МОСВ е програмен оператор, се осигуряват 3 бройки до крайният срок за изпълнение на програмата. Средствата ще бъдат покрити изцяло от бюджета на програмата и няма да бъде засегнат държавният бюджет.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на МВР за 2019 г.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи в размер на 3 000 000 лв. за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2019 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство.

Средствата са за дейности, които са от първостепенно значение за ефективно изпълнение на мероприятията по противодействие на засиления миграционен натиск по границите на Република България и за извършване на строителни дейности и повишаване на техническата обезпеченост на граничните контролно-пропускателни пунктове.

Коментари

Задължително поле