Вижте какво реши правителството на 14 юни 2017

Пресслужбата на Министерски съвет публикува решенията, приети на днешното заседание:

Правителството предлага проф. Янко Димитриев да бъде удостоен посмъртно с орден „Св. Св. Кирил и Методий“

Министерският съвет предлага на президента на Република България с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – първа степен, да бъде удостоен посмъртно проф. Янко Димитриев за неговите големи заслуги в областта на образованието и науката.

Янко Димитриев завършва висше образование като инженер-химик, специалност „Технология на силикатите“ във Висшия химикотехнологичен институт. На 32 години защитава научна степен доктор. Работи в катедра „Технология на силикатите“ в ХТМУ – София като преподавател. От 1993 г. е професор в катедрата и неин ръководител до 2003 г.

Научните интереси и области на компетентност на проф. Димитриев са свързани със стъклообразуването, синтеза на нови материали (оптични стъкла, твърди електролити, свръхпроводими керамични материали и др.) йонообменни технологии, фазови равновесия в оксидни системи.

Създател е на българска школа в областта на високотемпературната химия на неорганичните материали. Има общо 200 публикации в международни списания с импакт фактор, над 100 публикации в български списания, над 2000 цитата в SCOPUS и 38 авторски свидетелства. Под негово ръководство успешно са защитили 30 докторанти.

Проф. Янко Димитриев е бил гост преподавател в университети в Москва, Рединг, Парма, Тулуза и др. Участвал е в наши и международни конференции, част от които са проведени в Япония, Китай, Франция, Великобритания, Испания, Португалия и Русия. Бил е член на множество експертни комисии, консултативни и научни съвети. Членувал е и в Съюза на химиците в България.

Носител е на почетен знак на Института по обща и неорганична химия – БАН за принос в укрепване на авторитета на института (2007 г.), почетен знак на ХТМУ – София за дългогодишна преподавателска и научна дейност и за утвърждаване авторитета на университета (2012 г.) и почетен знак за заслуги към БАН (2012 г.).

Проф. Янко Димитриев почина на 20.12.2016 г.

Изменя се Класификаторът на длъжностите на военнослужещите

Правителството одобри промени Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. Предвижда се измененията да влязат в сила от 01.07.2017 г.

Промените са свързани с осигуряване на необходимите длъжности за военнослужещи по степени в обхвата на военните звания в единствени по рода си структури (стационарна опорна комуникационна система, бригадно командване, военновъздушна учебна база, център за управление и киберотбрана, група за съхранение на танкове и авиационна група) във въоръжените сили.

С предложения проект се унифицира длъжността „Заместник-началник на многопрофилна болница“ за всички многопрофилни болници от състава на Военномедицинска академия.

За нуждите на Централния артилерийски технически изпитателен полигон, Стационарната комуникационна и информационна система, военни формирования от Съвместното командване на силите, Сухопътните войски и Военновъздушните сили се разкриват специфични длъжности с цел повишаване на експертния и технически потенциал, както и с произтичащите задачи и отговорности за определените длъжности.

Променят се длъжности от Мобилната комуникационна и информационна система като се приравняват изискванията за военно звание на основния команден състав в съответствие с аналогични структури от въоръжените сили с ранг на „полк“.

Разширяват се възможностите за кариерното развитие на сержантите чрез заемане на длъжности в професионална област „п6 – професионална“ в съответствие с мисията, функциите и задачите на Мобилната комуникационна и информационна система и Стационарната комуникационна и информационна система.

Утвърдени са разходите за командировки в страната за първо тримесечие на 2017 г.

Правителството утвърди разходите за командировки в страната за първо тримесечие на 2017 г. на министрите и заместник-министрите, на областните управители, на председателите на държавни комисии, агенции и институции.

За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 2161,90 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници – 860,42 лв., за командировки на председатели и членове на държавни комисии –10 лв., за командировки на ръководителите на държавни институции – 50 лв., и за командировки на областни управители – 4705,92 лв.

Одобрени са промени в Тарифата за таксите, които се събират от БАБХ

Правителството промени Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) във връзка с влезли в сила изменения на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Правят се изменения и допълнения и се прецизират текстовете, които се отнасят до съществуващата такса от тарифата, която касае регистрацията на оператори, които търгуват с пратки странични животински продукти (СЖП). Въведена е и нова такса по чл. 37, ал. 1, ред №19 за промяна на името (наименованието и/или адреса), седалището на операторите, които търгуват с пратки СЖП и/или продукти, получени от тях.

Сметната палата получи част от имот в Русе

Правителството предостави безвъзмездно за управление на Сметната палата офис и заседателна зала на първия етаж в сградата на ул. „Пирот“ №24 в Русе.

Помещенията ще се използват за осъществяване на дейността и професионалните задължения на институцията.

Частта от имота досега е била под управлението на Агенцията за държавна финансова инспекция към Министерството на финансите.

България открива почетно консулство в Гана

Министерският съвет даде съгласие за откриване на българско консулство в Република Гана със седалище гр. Акра и назначи за почетен консул Николаас Корнелес Матеас ван Щаалдуйнен. Той е личност, ползваща се с добро име, обществени позиции и институционални контакти, които ще са полезни за по-нататъшното активизиране на връзките между двете държави.

Откриването на наше почетно консулство в Гана ще предостави възможност за активизиране на отношенията между двете страни в търговско-икономическата област, културния и образователен обмен и други сфери от взаимен интерес.

Министър Радев ще подпише споразумение между България и Швейцария за сътрудничество в борбата с престъпността

Правителството упълномощи министъра на вътрешните работи Валентин Радев да подпише Споразумение между България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария за сътрудничество в борбата с организираната престъпност, тероризма и трафика на хора.

Проектът на споразумение беше одобрен от кабинета през м. юли 2015 г. Целта документа е да се засили полицейското сътрудничество между двете страни в усилията за превенция на заплахите за обществената сигурност и борба с всички форми на престъпност, по-специално чрез обмен на информация на стратегическо и оперативно ниво и чрез поддържане на редовни контакти между компетентните органи.

Одобрени за българските позиции за заседания на Съвета на ЕС

Правителството одобри българските позиции за предстоящи заседания на Съвета на ЕС, които ще се проведат в Люксембург.

Съветът „Общи въпроси” ще подготви редовното заседание на Европейския съвет на 22 и 23 юни, което ще бъде посветено на темите миграция, сигурност и отбрана, работни места, растеж и конкурентоспособност и външни отношения. България последователно отстоява позиция за ефективно прилагане на всеобхватен набор от мерки в областта на миграцията и защитата на външните граници.

По темата „Работни места, растеж и конкурентоспособност” България ще изрази подкрепа за поетите ангажименти от страна на ЕС за задълбочаване на Единния пазар и установяване на свободна и справедлива търговия, която ще допринесе за повишаване на икономическия растеж, просперитета и конкурентоспособността на Съюза.

На своето заседание СОВ ще одобри и 18-месечната програма на Триото, в която са залегнали пет приоритета: Съюз на работни места, растеж и конкурентоспособност; Съюз, който оправомощава и защитава всички свои граждани; Към Енергиен съюз с насочена към бъдещето политика в областта на климата; Съюз на свобода, сигурност и правосъдие и Европа като мощен фактор на световната сцена.

Съветът „Общи въпроси” ще заседава и в специалния си формат по чл. 50 – в състав от министри на 27-те държави-членки, по въпросите, свързани с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза. Освен преглед на актуалното състояние на преговорите по Брекзит, ще бъде одобрено и решение относно процедурата и критериите за преместване на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) и Европейския банков орган (ЕВА) в контекста на този процес.

Съгласно проекта на процедура, крайният срок за издигане на кандидатури е 31 юли 2017 г., след което в срок до 15.09.2017 г. ЕК следва да направи оценка доколко кандидатурите отговарят на посочените критерии. България е на позицията, че принципите на преместване на двете агенции и за селекция на новите им локации трябва да бъдат прозрачни за всички участници.

Критериите за оценка на кандидатурите трябва да бъдат с еднаква относителна тежест и да отговарят на необходимостта от финансовата ефективност и оптимизиране на разходите. Подчертаваме и ангажимента на Европейския съвет към постигането на географски баланс в разположението на агенциите и другите децентрализирани органи на ЕС между държавите-членки.

В рамките на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси на 15 юни се очаква да бъде постигнат Общ подход по предложението за Директива относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа. Ще бъде обсъдена темата за Европейския стълб за социални права и възможностите за прилагането му от държавите-членки.

Дневният ред на заседанието включва и ориентационен дебат относно Европейския семестър 2017 г. Очаква се делегатите да одобрят проекта за препоръки на Съвета по националните програми за реформи за 2017 г. към всяка държава-членка. Ще бъде представен доклад за напредъка по Директивата за командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги. Очаква се да бъде приет проект на заключения на Съвета относно стратегиите за повишаване на привлекателността на труда.

На следващия ден Съветът на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски ще заседава във формат „Здравеопазване“. Министрите ще приемат проект на Заключения относно спиране на нарастването на наднорменото тегло и затлъстяването при децата и на Заключения относно доброволното сътрудничество между системите на здравеопазване. Ще бъде проведена дискусия по темата за Европейския стълб за социалните права с акцент върху здравни аспекти и последици. Очаква се делегациите на държавите-членки да представят информация по важни здравни теми и въпроси.

На 19 юни Съветът на министрите по околна среда на ЕС ще обсъди законодателни предложения относно приноса на секторите извън Европейската схема за търговия с емисии към общите усилия за намаляване на емисиите на ЕС с най-малко 40% до 2030 г. Ще бъде разгледан и проект на Заключения по План за действие за природата, хората и икономиката. Планът цели да подобри прилагането на екологичното законодателство на ЕС с по-широко участие на националните, регионалните и местните органи, както и на заинтересованите страни и гражданите.

По време на заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) на 16 юни се очаква да се постигне общ подход по предложенията за директиви, свързани със ставките на данъка върху добавената стойност за книги, вестници и периодични издания, за общия механизъм за обратно начисляване и за мерките за намаляване на рисковете в банковата система.

Министрите ще обменят мнения по доклада за необслужените кредити и съобщението на Европейската комисия за средносрочния преглед на плана за изграждане на Съюза на капиталовите пазари. Очаква се ЕКОФИН да приеме проектите на препоръки на Съвета на ЕС за националните програми за реформи за 2017 г. към всяка държава-членка, проектите на становища за актуализираните програми за стабилност или за конвергенция, както и проекти за решения за прилагане на Пакта за стабилност и растеж.

19 юни е обявен за професионален празник на финансовия инспектор

Правителството обяви 19 юни за професионален празник на финансовия инспектор. На тази дата през 1901 г. с Указ №114 на княз Фердинанд І е утвърден Законът за инспекцията, упражнявана от Министерството на финансите.

Финансово-икономическият контрол възниква в страната през 1879 г., заедно със създаването на Министерството на финансите, като обособен специален апарат от контролиращи органи за проверка на дейността на държавните предприятия.

Първият Закон за инспекцията поставя основите на професията финансов инспектор и на принципите при нейното упражняване, които са действащи и досега, но продължават да се доразвиват и надграждат.

Работата на финансовия инспектор изисква висок професионализъм, качество, спазване на срокове и постигане на резултатност при възложените контролни и санкционни правомощия, което трябва да бъде отчетено с уважение към усилията и ефективността на финансовите инспектори и на всички експерти, работещи в сферата на държавния финансов контрол.

Приет е доклад за изпълнението на мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

Министерският съвет прие доклад за изпълнението към 31 май на Плана за действие за 2017 г. с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз.

Общо 130 мерки са със срок на изпълнение до края на месец май, като от тях изпълнените са 75. Неизпълнението е 42,3%, при 40,2% в края на месец април.

От неизпълнените мерки 29 са законопроекти, 16 от които са свързани с отстраняване на допуснати нарушения на правото на ЕС. Други 22 са свързани със стартирали процедури за нарушения по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Към доклада са приложени директивите на ЕС в областта на Вътрешния пазар (Single Market Scoreboard) с изтекъл срок за транспониране до 30 ноември 2016 г. Пет директиви са с изтекъл срок за транспониране до 30 ноември 2016 г. и десет – със срок на въвеждане до края на май 2017 г. Дефицитът на въвеждане на директивите в областта на Вътрешния пазар е 1,4% или 15 директиви от общо 1036.

Правителството възложи на министрите, съобразно тяхната компетентност, да предприемат необходимите действия за изпълнението на закъснелите мерки. Ще продължи и засиленият текущ мониторинг за заложените междинни срокове за изпълнение на мерките в Плана за действие за 2017 г. в рамките на координационния механизъм по въпросите на ЕС.

Направени са промени в разходите по подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

Правителството направи промени в утвърдените с ПМС 67/2017 разходи по подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. Измененията предвиждат за 2017 г. да бъдат предоставени средства в размер на 5 600 000 лв., а през 2018 г. - 2 млн. лева.

С предоставените средства Българската национална телевизия, която е определена с Решение на Министерския съвет за телевизия - домакин, ще изпълни ангажимента на страната ни да осигури медийно покритие, продуциране и излъчване на събитията по време на Българското председателство.

България има задължението да осигури безплатни кадри за всички акредитирани български и чуждестранни медии по време на председателството. С предоставените пари БНТ ще купи необходимата техника, съобразно представените й изисквания, ще наеме технически съоръжения, екипи и ще покрие международните такси за разпространение.

От приемането на решението на Министерски съвет през месец март 2017 г. до настоящия момент няма осигурен финансов ресурс за осигуряване на медийно покритие, продуциране и излъчване на събитията.

В резултат на проведени работни срещи през май и юни 2017 г. между БНТ, Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 и Министерството на финансите първоначално заявените средства в размер на 9 420 000 лв. с ДДС са намалени с около с около 20% и възлизат на 7 600 000 лв.

Правителството прие Доклад за състоянието на администрацията през 2016 г.

Министерският съвет прие Доклад за състоянието на администрацията през 2016 г.

Докладът съдържа информация за развитието на административните структури, човешките ресурси, условията за осъществяване дейността на администрацията и достъпа до обществена информация. В сравнение с досегашните доклади, от него са отпаднали разделите „Административно обслужване и регулиране”, „Електронно управление”, „Антикорупционни мерки”, „Установяване на административни нарушения и административни наказания” и „Проекти в подкрепа на модернизирането на държавната администрация”.

Причината за това е, че информацията в тях не представя състоянието на администрацията, а отчита съществуващи стратегически и програмни документи, за чието изпълнение се изготвят ежегодни отчети.

Докладът ще бъде публикуван в рубриката „Документи” в правителствената интернет страница.

София ще е домакин на международен семинар „По западния път на коприната“

Правителството одобри проект на Споразумение между Министерството на туризма на България и Световната организация по туризъм (COT) към ООН за провеждане на втория международен семинар „По западния път на коприната“.

Форумът ще се състои в периода 26-29 юни 2017 г. в София. За участие са поканени представители на 33-те страни-членки на програмата на COT „По пътя на коприната“, български и чуждестранни научноизследователски центрове, браншови организации и представители на дипломатическият корпус, акредитиран в България.

Семинарът е част от съвместния проект на COT и Европейската комисия Инициатива за развитие на туризма „По Западния път на коприната“ и представлява част от европейската инициатива „Подобряване на разбирането за европейския туризъм“. Събитието цели да се популяризират възможностите за туристически дейности по западните участъци на „Пътя на коприната“.

Средносрочната перспектива е да се обособяват туристически маршрути „По западния път на коприната“, а в дългосрочен план се очаква да се интензифицира транснационалното сътрудничество между страните, членуващи в програмата на COT „По пътя на коприната“.

България е член на COT от 1976 г. и в момента е част от Изпълнителния съвет на организацията. Министерството на туризма като водеща институция в сектора участва активно в събитията на организацията, като през септември 2015 г. страната ни бе избрана за вицепрезидент на 21-ата сесия на Генералната асамблея на COT.

Предлагат се промени в закони, регулиращи системата на МЗХГ, поради новата структура на правителството

Правителството одобри проект на закон за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните. Със заключителните разпоредби се изменят всички действащи към настоящия момент закони, които са относими към функциите на Министерството на земеделието, храните и горите и правомощията на министъра и на заместник-министрите.

Необходимостта от изменението на Закона за БАБХ е продиктувана от Решението за приемане на структура на Министерския съвет на Република България, прието от 44-ото Народно събрание, съгласно което Министерството на земеделието и храните се преобразува в Министерство на земеделието, храните и горите.

С приемането на законопроекта ще се осигури съответствие на действащата нормативна рамка със структурата на МС, промяната в наименованието на министерството, на длъжностите на министъра и заместник-министрите.

Кабинетът допълва институционалната рамка по Националния координационен механизъм за проектите по Механизма за свързване на Европа в сектор „Транспорт”

Правителството допълва институционалната рамка по Националния координационен механизъм за проектите по Механизма за свързване на Европа в сектор „Транспорт”.

Това се налага, тъй като България е бенефициент на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по Механизма за периода 2014-2020 г. Съгласно европейското законодателство всяка държава-членка, следва да осъществява техническо наблюдение и финансов контрол при изпълнението на проектите.

Към настоящия момент няма установена нормативна рамка на национално ниво относно функциите по техническо наблюдение и финансов контрол на проектите по Механизма за свързване на Европа в сектор „Транспорт”. С решението се определят съответните отговорни органи, което ще подпомогне осигуряването на ефективната координация между ангажираните в процеса институции.

Приет е доклад за изпълнението на стратегията за интегриране на ромите

Правителството прие Административен мониторингов доклад за 2016 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020).

Мониторинговият доклад отчита напредъка за 2016 г. по изпълнението на Националната стратегия, както и на общинските планове за действие през миналата година. Докладът отразява успешните практики и оставащите все още нерешени въпроси и предизвикателства пред нашето общество.

В областта на образованието като положителен резултат е отчетено въвеждането за първи път в българското училище на стандарт за гражданското, здравното, екологично и интеркултурно образование, чрез който се определя същността и целите на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование (ГЗЕИО); включването на интеркултурното образование в първи гимназиален етап в часа на класа, както и в рамките на целодневната организация на учебния ден и предучилищното образование; недопускането на обособяването на деца и ученици в групи и класове въз основа на етническата им принадлежност.

Напредък в сферата на образованието се отчита и във връзка с въвеждането на целодневна организация на учебния ден за учениците от I до VII клас; гарантирането правото на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от малките населени места, включително чрез интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини и училища; прилагането на диференциран подход към учениците от началната училищна възраст, насочен към компенсиране на проблеми, водещи до натрупване на пропуски в знанията по няколко учебни предмета и последващо изоставане, включително и при деца, чийто майчин език е различен от българския и др.

В областта на здравеопазването като значим успех през 2016 г. се посочват утвърдените методи и подходи за работа на терен на междусекторни екипи на общинските администрации, регионалните здравни инспекции, медицински специалисти и институции, неправителствени организации (НПО) и здравни медиатори; приносът на здравните медиатори при оптимизиране на обхвата на профилактичните програми сред ромското население и особено сред малките деца; множеството интегрирани съвместни сътрудничества в дейността за превенция на социално значими заболявания и решаване на проблеми в здравния, социалния, демографския и образователния аспект.

В областта на заетостта като успех се посочва мобилизирането на усилията на всички заинтересовани страни за активизиране на ромската общност по отношение на интеграцията на пазара на труда и възможностите за работа, предлагани от дирекциите „Бюро по труда”; по-добрата информираност относно възможностите за работа, обучение на регистрираните в бюрата по труда; прилагането на индивидуален подход, ориентиран към нуждите на тези уязвими групи на пазара на труда, дейността на ромските медиатори, психолозите, мениджърите на случаи от дирекции „Бюро по труда” и младежките медиатори, наети от общинските администрации по Национална програма „Активиране на неактивни лица”.

В областта на жилищните условия приоритет са изграждането и осигуряването на социални жилища. В рамките на пилотната интегрирана схема за жилищно настаняване през програмния период 2007-2013 г. е натрупан опит и са извлечени поуки за изпълнение на проекти за интегриране на маргинализирани групи. На тази основа подкрепата продължава в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.

В областта на върховенството на закона и антидискриминацията институциите и гражданските организации провеждат инициативи, свързани с повишаване на осведомеността на обществото относно проблемите на ромските общности.

Ежегодно се включват в обучения и се повишава капацитетът за работа в мултикултурна среда на полицейски служители, социални работници, учители, здравни работници. Изпълняват се проекти и инициативи за интегрирането на малцинствени групи чрез включването им в спортни дейности, откриване на млади спортни таланти от техните среди и утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез спорт.

Докладът посочва предизвикателства и трудности, които все още не са преодолени и се открояват в работата с уязвимите групи. Сред тях са липсата на активност и интерес към търсенето на работа, които в комбинация с ниска грамотност и квалификация, ниска мотивация и недоверие са сред основните фактори, създаващи трудности за трудова реализация и интеграция на ромите.

Други проблеми са нередовното здравно осигуряване, липса общопрактикуващ лекар, ниската грамотност и ниско ниво на здравно образование, недостигът на здравни медиатори за работа в ромската общност.

Препоръчва се също допълнителна работа за повишаване на осведомеността на обществото за проблемите на уязвимите групи, за да се получи необходимата обществена подкрепа и социална толерантност за проекти, насочени към подобряване на условията на живот на уязвими групи, вкл. на ромите.

Коментари

Задължително поле