Вижте какво ще решава Министерският съвет утре, 23 февруари 2021 г.

Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет ще проведат чрез видеоконферентна връзка предстоящото утре от 10 часа редовно правителствено заседание. Министерският съвет ще заседава при следния предварителен дневен ред: 

1. ДОКЛАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА АДМИ­НИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА ПРЕЗ 2020 Г.
Внася: заместник министър-председателят 

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА РАЗ­ВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ОБУЧЕНИЕТО И УЧЕНЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2021 - 2030).
Внася: министърът на образованието и науката

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА ИНВА­ЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ” ЗА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗА­ЦИЯ.
Внася: министърът на труда и социалната политика

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИРЕКТОР ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЧЕРНОМОРСКАТА БАНКА ЗА ТЪРГОВИЯ И РАЗВИТИЕ.
Внася: министърът на финансите

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА 30 ОКТОМВРИ ЗА ПРОФЕСИОНА­ЛЕН ПРАЗНИК НА БРОКЕРИТЕ И АГЕНТИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИ­ФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 НА МИНИС­ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г.
Внася: министърът на икономиката

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО РЕШЕНИ­ЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛАТА „ЙОРДА­НОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 11157/11), „МАКСИМ САВОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 28143/10), „МАРИН ЙОСИФОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 5113/11), „КОЙЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 32495/15) И „ДЕРМАНСКИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 61322/10).
Внася: министърът на правосъдието 

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ДЕЛОТО „БОГДАНОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 51081/17) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.
Внася: министърът на правосъдието 

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ  НА ИМОТ - ЧАСТНА СОБСТВЕ­НОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ - ПЛОВДИВ, УЧАСТЪК „ИХТИМАН - СЕПТЕМВРИ”, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГАБРОВИЦА, ОБЩИНА БЕЛОВО, ОБ­ЛАСТ ПАЗАРДЖИК.
Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството
 министърът на финансите

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕ­НОСТ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА РИБЕН ПРОХОД НА МВЕЦ „ГАШНЯ - 2003”, М. „ГАШНЯ”, С. СЕЛЧА, ОБЩИНА ДЕВИН, В ПОЛЗА НА „РДС” ООД - ДЕВИН.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗ­ВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА АРДИНО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ.
Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната
министърът на регионалното развитие и благоустройството

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ МИНИС­ТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМ­ЛЕН ФОНД.
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕ­НИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА.
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ, ОТ ДРУГА СТРАНА, ПОДПИСАНО НА 30 ЮНИ 2019 Г. В ХАНОЙ.
Внася: министърът на икономиката 

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И РЕПУБЛИКА СИНГАПУР, ОТ ДРУГА СТРАНА, ПОДПИСАНО НА 19 ОКТОМВРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.
Внася: министърът на икономиката

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДВУГОДИШЕН ЗАС­ТЪПВАЩ СЕ РАБОТЕН ПЛАН 2021-2022 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА СТРАНАТА 2018-2022 Г. МЕЖДУ ПРАВИТЕЛС­ТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДЕТСКИЯ ФОНД НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ (УНИЦЕФ).
Внася: министърът на труда и социалната политика

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЧАСТ „НАУЧНИ ИЗ­СЛЕДВАНИЯ”, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
Внася: министърът на образованието и науката 

18. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА ПО КОН­КУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЧАСТ „НАУЧНИ ИЗСЛЕД­ВАНИЯ”, ПРОВЕДЕНА НА 3 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
Внася: министърът на образованието и науката 

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „ВАСИЛИКО”, ОБЩИНА ЦАРЕВО, ОБЛАСТ БУРГАС.
Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА ЧАСТ ОТ МОРСКИ ПЛАЖ „ДОБРУДЖА - ЮГ”, ОБЩИНА ШАБЛА, ОБЛАСТ ДОБРИЧ.
Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

21. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, ЧАСТИ „ВЪТРЕШЕН ПА­ЗАР” И „ИНДУСТРИЯ”, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
Внася: министърът на икономиката 

22. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ВЪНШНИ РАБОТИ/ТЪРГОВИЯ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 2 МАРТ 2021 Г.
Внася: министърът на икономиката 

23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.
Внася: министърът на културата 

Коментари

Задължително поле