„Локо“ (София) покани Стойчо Стоев

Учениците от кърджалийското училище, чието стълбище пропадна, ще учат в други сгради

Сър Антъни Хопкинс: Актьорите са глупави

Джонсън печели вота, но с малка преднина

Купуваме още един правителствен самолет (обзор) От 2014 г. „Фалкон”-ът е аварирал над 20 пъти

Депутати от БСП пред “Труд”: Корнелия Нинова не владее групата си При избора на Сотир Цацаров червената група се разцепи наполовина

Турция заплаши да изгони американските войници от базата „Инджирлик”

Манолова открива временна приемна във Видин

Свършват мъките с данъчните декларации

Дължими налози за служебен аванс за шефа

Вижте акцентите в броя на вестник „Труд“ в четвъртък, 12 декември 2019

„Германският пациент” от Михаил Вешим Ще спаси ли българската пукница Хер Бекер

Борисов: Радев е опозиционен лидер (ВИДЕО) За 40 минути не каза една добра дума за държавата, коментира премиерът интервюто на президента

Проф. Тодор Кантарджиев: Изследванията за грип и вирусни заболявания на починалата във Враца ученичка са отрицателни

Оставаме без ток след 5 години

Вижте какво ще решава Министерският съвет утре, 14 ноември 2018

Снимка: Архив

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ГРАНИЧЕН КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ – КРУШАРИ.
Внася: министърът на вътрешните работи

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С НАЦИОНАЛЕН ЩАНД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕ, ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ И ГРАДИНАРСТВО „ЗЕЛЕНА СЕДМИЦА БЕРЛИН 2019“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 18 ДО 27 ЯНУ­АРИ 2019 Г.
Внася: министърът на земеделието, храните и горите

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ПРЕД­СЕДАТЕЛСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ЧЕРНОМОРСКО ИКОНОМИЧЕ­СКО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ – 30 ЮНИ 2019 Г.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УПРАВИТЕЛ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЪВЕТА НА УПРАВИТЕЛИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ИНВЕС­ТИЦИОННА БАНКА И НА ДИРЕКТОР И ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ЗА РЕПУБ­ЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА.
Внася: министърът на финансите

5. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТА­НОВЛЕНИЕ № 190 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФОНД „УБЕЖИ­ЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ” И ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ” ЗА ПЕ­РИОДА ОТ 2014 ДО 2020 Г.
Внася: министърът на вътрешните работи

6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ЗА 2018 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРУДА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ­ТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТ­НО РАЗВИТИЕ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА.
Внася: министърът на образованието и науката

7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКА­ТА ЗА 2018 Г.
Внася: министърът на образованието и науката

8. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУ­РЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.
Внася: министърът на образованието и науката

9. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА 2018 Г.
Внася: министърът на земеделието, храните и горите

10. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ И/ИЛИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТ­РЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2018 Г.
Внася: министърът на вътрешните работи

11. ДОКЛАД ОТНОСНО ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪР­ЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И НА ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2018 Г.
Внася: министърът на финансите

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА „ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД СЪС СТОЙНОСТТА НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ОБЯВЯВАНЕТО ИМ ЗА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ ЗА УП­РАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ОГРА­НИЧЕНО ВЕЩНО ПРАВО – СЕРВИТУТ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАХРАНВАЩ ВОДОПРОВОД КЪМ ОБЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЛИВНА СИСТЕМА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. РЕСЕЛЕЦ, М. „СРЕДНА ЛЪКА“, ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН“ В ПОЛЗА НА „ЕЛЕТЕХ” ООД – ШУМЕН.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИ­ЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД – СОФИЯ.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВА­НЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО МУ.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДИРЕКТОРА НА АГЕНЦИЯ „МИТ­НИЦИ“ ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ИМОТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖА­ВАТА И ДА ПРЕДПРИЕМЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ПО РЕДА НА ЧЛ. 254, АЛ. 9 ОТ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС.
Внася: министърът на финансите

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ТЪРГОВИЩЕ, И НА МИНИСТЕР­СТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА НУЖДИТЕ НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛ­НЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕ­НИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И ПРАВИТЕЛСТ­ВОТО НА МАЛАЙЗИЯ, ОТ ДРУГА СТРАНА, И ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ­ТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПОДПИСВАНЕ И ВРЕМЕННО ПРИЛАГАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕ­НИЕ КЪМ МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ЗА ПОДДРЪЖКА И ЕКС­ПЛОАТАЦИЯ НА CMS ДЕТЕКТОРА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗО­ВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ЦЕРН) – ADDENDUM № 10.
Внася: министърът на образованието и науката

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗ­БИРАТЕЛСТВО ОТНОСНО ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА НА КРАЛСТВО КАМБОДЖА.
Внася: министърът на туризма

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 759 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА И СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА НА ПЪЛНО­МОЩНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪЮЗ ПО ДАЛЕКОСЪ­ОБЩЕНИЯ, ДУБАЙ, ОБЕДИНЕНИТЕ АРАБСКИ ЕМИРСТВА.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОЗИЦИИТЕ НА РЕПУБ­ЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАС­ТИЕ В 24-АТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СТРАНИТЕ ПО РАМКОВАТА КОНВЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИ­МАТА, В 14-АТА СРЕЩА НА СТРАНИТЕ ПО ПРОТОКОЛА ОТ КИОТО И В ТРЕТА­ТА СЕСИЯ НА ПЪРВАТА СРЕЩА НА СТРАНИТЕ ПО ПАРИЖКОТО СПОРАЗУ­МЕНИЕ.
Внася: министърът на околната среда и водите

23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА И НА СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОСМАТА СЕСИЯ НА МЕЖДУПРА­ВИТЕЛСТВЕНАТА БЪЛГАРО-БЕЛАРУСКА КОМИСИЯ ЗА ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКО И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 19 ДО 21 НОЕМВРИ 2018 Г. В СОФИЯ.
Внася: министърът на икономиката

24. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 15 ОКТОМВРИ 2018 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.
Внася: министърът на земеделието, храните и горите

25. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА СРЕЩА НА МИНИСТРИТЕ НА ТРАНСПОР­ТА И ОКОЛНАТА СРЕДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНА НА 29 И 30 ОКТОМВРИ 2018 Г. В ГРАЦ.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

26. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПРЕДОСТА­ВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „КАВАРНА”, ОБЩИНА КАВАРНА, ОБЛАСТ ДОБРИЧ.
Внася: министърът на туризма

27. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИЯ КОНКУРСА УЧАСТНИК ЗА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „БУРГАС – ЦЕНТРАЛЕН“, ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС.
Внася: министърът на туризма

28. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИЯ КОНКУРСА УЧАСТНИК ЗА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „СОЗОПОЛ – ХАРМАНИТЕ”, ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС.
Внася: министърът на туризма

29. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.
Внася: министърът на финансите

30. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР.
Внася: министърът на финансите

АКО ВИДИТЕ НЕЩО ЛЮБОПИТНО, НЯКОЕ НАРУШЕНИЕ ИЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, СНИМАЙТЕ И ПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ НА МЕЙЛА НА „ТРУД“ – trud@trud.bg и trudonline@gmail.com

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.