Вижте какво ще решава Министерският съвет утре, 28 ноември 2018

Снимка: Архив

1. ПРОЕКТ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ № 4 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ СТАТУТА НА СВОБОДНА ЗОНА - СВИЛЕНГРАД.

Внася: министърът на икономиката

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УКАЗ № 85 НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И В НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА, ИЗИСКВАЩИ ВИСШИ ОФИЦЕРСКИ ЗВАНИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ НА ОФИЦЕР С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТ ВОЕННА СЛУЖБА НА ОФИЦЕР ОТ ВИСШИЯ КОМАНДЕН СЪСТАВ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ДЕЛОТО „ПАВЛОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 1226/13) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ДЕЛАТА „ИСКРА-ИЛИЕВИ И СИЕ СД СРЕЩУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 26222/11) И „ЕС ПИ ДИВЕЛОПМЕНТС“ ЕООД СРЕЩУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 41601/11) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Внася: министърът на правосъдието

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕРСОНАЛНИ ПЕНСИИ ПО КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА В ИНСТИТУЦИИТЕ ОТ СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 271 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

8. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 271 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

9. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 271 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

10. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА БЕЗПЛАТНИЯ ТРАНСПОРТ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ПО ЧЛ. 283, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ.

Внася: министърът на образованието и науката

11. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2018 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

12. ДОКЛАД ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА СГРАДА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НУЖДИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА.

Внасят: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

министърът на туризма

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА „МОБА” ЕООД - СОФИЯ, С НЕПАРИЧНА ВНОСКА.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

министърът на регионалното развитие и благоустройството

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА.

Внасят: министърът на икономиката

министърът на регионалното развитие и благоустройството

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ ОТ БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ПРАВОТО НА УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ВИЕСЛАВ НОВАК ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ПОЛША И ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО, РЪКОВОДЕНО ОТ НЕГО, СЪС СЕДАЛИЩЕ В КРАКОВ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА МАЛОПОЛСКО ВОЕВОДСТВО.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОМЯНА НА КЛАСА НА КОНСУЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ ВЪВ ФРАНКФУРТ НА МАЙН И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ВКЛЮЧВАЩ ФЕДЕРАЛНИТЕ ПРОВИНЦИИ СЕВЕРЕН РАЙН-ВЕСТФАЛИЯ, РАЙНЛАНД-ПФАЛЦ, ХЕСЕН И СААРЛАНД, РЪКОВОДЕНО ОТ КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ С КЛАС КОНСУЛ В ГЕНЕРАЛНО КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ ВЪВ ФРАНКФУРТ НА МАЙН И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ВКЛЮЧВАЩ ФЕДЕРАЛНИТЕ ПРОВИНЦИИ СЕВЕРН РЕЙН- ВЕСТФАЛИЯ, РАЙНЛАНД-ПФАЛЦ, ХЕСЕН И СААРЛАНД, РЪКОВОДЕНО ОТ КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ С КЛАС ГЕНЕРАЛЕН КОНСУЛ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВЕНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРОЕКТА НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СПОРТА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА СПОРТА И ОТДИХА НА РЕПУБЛИКА ЮЖНА АФРИКА, ОДОБРЕН С РЕШЕНИЕ № 334 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПОВ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВЗАИМНО НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ДЪРЖАВИ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Внася: министърът на икономиката

22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРОСТРАНСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ.

Внася: министърът на околната среда и водите

23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗАЩИТАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

Внася: министърът на околната среда и водите

24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЪРА НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ПОЛША И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА УНГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РУМЪНИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕ, АДМИНИСТРИРАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ВОЕННОПОЛИЦЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НАТО.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

25. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НАМЕРЕНИЯ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ, ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ, ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ДОЛНА АВСТРИЯ, ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ГОРНА АВСТРИЯ, ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ФЛАНДРИЯ, ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВАЛОНИЯ, ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СТОЛИЧЕН РЕГИОН БРЮКСЕЛ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕНЕРГЕТИКАТА НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ, ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА И ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ОПАЗВАНЕТО НА ЗЕМИТЕ И МОРЕТО НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ВОДИТЕ И ГОРИТЕ НА РУМЪНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА РУМЪНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ТЕРИТОРИАЛНОТО УСТРОЙСТВО НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА И СПОРТА НА КРАЛСТВО ИСПАНИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕКОЛОГИЯТА И ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ НА УКРАЙНА, СВЪРЗАНА СЪС СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ПО ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕРИЕН ОБЕКТ НА СВЕТОВНОТО НАСЛЕДСТВО НА ЮНЕСКО „СТАРИТЕ И ПЪРВИЧНИ БУКОВИ ГОРИ НА КАРПАТИТЕ И ДРУГИ РЕГИОНИ В ЕВРОПА“.

Внася: министърът на околната среда и водите

26. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА СРЕЩА НА МИНИСТРИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНА НА 29 И 30 ОКТОМВРИ 2018 Г. В ГРАЦ.

Внася: министърът на околната среда и водите

27. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ” (ЧЛ. 50), ПРОВЕДЕНО НА 12 НОЕМВРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

28. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИЯ КОНКУРСА УЧАСТНИК ЗА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „РИВИЕРА”, ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: министърът на туризма

29. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИЯ КОНКУРСА УЧАСТНИК ЗА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „РЕКА ВАЯ”, ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

30. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИЯ КОНКУРСА УЧАСТНИК ЗА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „АЛБЕНА”, ОБЩИНА БАЛЧИК, ОБЛАСТ ДОБРИЧ.

Внася: министърът на туризма

31. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021 Г.

Внася: заместник министър-председателят

Коментари

Задължително поле