Генералният директор на ЮНЕСКО идва в България

Балъков се разделя с „Етър” с емоционално обръщение към феновете

Партиите си надписват сметката по закон Държавните субсидии са постоянно завишавани над определения размер още от 2002 г.

Стоичков дари Албер II с албум и екип

Данъци за отдаване на апартамент и кола на туристи

За 24 пъти бяха връчени отличията „Златно перо“ за принос към българската култура и изкуство

Маршал Халифа Хафтар отказа предложение за примирие в Либия

Вижте акцентите в броя на вестник „Труд“ в четвъртък, 23 май 2019

Събират три месеца оферти за АЕЦ „Белене” (обзор) Интерес има от компании от Китай, Франция и Русия

Вижте документалния филм на Би Би Си за отвлечените деца от норвежката служба за закрила на детето „Барневерн“ (видео със субтитри)

137 млн. лв. кредити дръпнали студенти Теглят средно по 9584 лв., cумите се отпускат само за обучение у нас

Пазачи с бухалки 2 часа удряли крадла (обзор)

Търновски ученици дариха препис на Паисиевата история на Регионалната библиотека

Вижте какво ще решава Министерският съвет утре, 19 декември 2018

Снимка: Архив

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА УЧАСТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ДЕЙ¬НОСТИ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ПРЕЗ 2018-2019 Г.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА В ИЗ¬ПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ ЗА 2018 Г. ЗА ПЕРИОДА МАЙ – ОКТОМВРИ 2018 Г.
Внася: министърът на финансите

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДНИТЕ ЗА РЕЛИГИОЗНИ ПРАЗ¬НИЦИ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, РАЗЛИЧНИ ОТ ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВ¬НОТО, ПРЕЗ 2019 Г.
Внася: министър-председателят

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА МИНЧО ХАДЖИЙСКИ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ПЪРВА СТЕПЕН.
Внася: министърът на образованието и науката

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИРЕКТОР ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧЕРНОМОРСКАТА БАНКА ЗА ТЪРГОВИЯ И РАЗВИТИЕ.
Внася: министърът на финансите

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ И УДОСТОЯВАНЕ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩ, ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ, ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ И ЗА УДОСТОЯВАНЕ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩ И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ НА ОФИЦЕР ОТ ВИСШИЯ КОМАНДЕН СЪСТАВ.
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 611 НА МИНИСТЕР¬СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ, ВКЛЮЧ¬ВАЩ МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАМЕРЕНИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА¬РИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ВАЛУТНИЯ МЕХАНИЗЪМ II (ERM II) И КЪМ БАНКОВИЯ СЪЮЗ.
Внася: министърът на финансите

8. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ РАЗМЕР НА МИНИ¬МАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА.
Внася: министърът на труда и социалната политика

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОБРОВОЛНА ВНОСКА НА РЕ¬ПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОСНОВНИЯ БЮДЖЕТ НА ДЕТСКИЯ ФОНД НА ОРГА¬НИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ (УНИЦЕФ) ЗА 2018 Г. В ПОДКРЕПА НА ДЕЙНОСТТА МУ.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДОБРОВОЛ¬НИ ГОДИШНИ ВНОСКИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ СЕКРЕТАРИАТА НА СЪЮЗА НА СРЕДИЗЕМНОМОРИЕТО И ФОНДАЦИЯ „АННА ЛИНД”.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

11. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИ¬ФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРА¬СТРУКТУРА“, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.
Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството министърът на финансите

12. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИ¬ФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ЗА ПРОИЗВОДСТВАТА ПО ГЛАВА 27 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРЕД КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА И ПРЕД ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.
Внася: министърът на финансите

13. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕН¬СИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ¬КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2018 Г.
Внася: министър-председателят

14. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАН¬СФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
Внася: министърът на труда и социалната политика

15. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕН¬СИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ¬КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКО¬НОМИКАТА ЗА 2018 Г.
Внася: министърът на икономиката

16. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ¬ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2018 Г.
Внася: министърът на правосъдието

17. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕН¬СИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ¬КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛ¬ТУРАТА ЗА 2018 Г.
Внася: министърът на културата

18. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕН¬СИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ¬КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРА¬ВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2018 Г.
Внася: министърът на здравеопазването

19. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ¬ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2018 Г.
Внася: министърът на здравеопазването

20. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИ¬ТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖ¬ДАНЕТО НА „ОБХОД НА ГР. ГАБРОВО“ ФАЗА I.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

21. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪР¬ДЕНИТЕ С ЧЛ. 22, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИ¬КА БЪЛГАРИЯ ЗА 2018 Г. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

22. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛ¬НИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗ¬ВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2018 Г.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

23. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕ¬ТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТ¬РОЙСТВОТО ЗА 2018 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪР¬ГОВСКО ДРУЖЕСТВО И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА „НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – НИСИ“ ЕООД – СОФИЯ.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „ЖП ЛИНИЯ СОФИЯ – ПЛОВДИВ, УЧАСТЪК ИХТИМАН – СЕПТЕМВРИ, ОТ КМ 53+044 ДО КМ 63+550 ОТ ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ – ПЛОВДИВ: ЖП УЧАСТЪЦИ СОФИЯ – ЕЛИН ПЕЛИН И ЕЛИН ПЕЛИН – СЕПТЕМВРИ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН, СОФИЙ-СКА ОБЛАСТ.
Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството министърът на финансите

25. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАМЕНЯНЕ НА НЕ¬ДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД – СОФИЯ.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

26. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИ¬ЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „ЛЕТИЩЕ СОФИЯ“ ЕАД – СОФИЯ.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

27. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ВНАСЯНЕ НА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТА¬ЛА НА „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД – СОФИЯ.
Внася: министърът на икономиката

28. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП – ШУМЕН, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

29. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 764 НА МИНИС¬ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВ¬ЛЕНИЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА АДМИНИСТ¬РАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА ИМУЩЕСТВО – ПУБЛИЧНА И ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА „ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕД-ПРИЯТИЕ“ ДП – БЛАГОЕВГРАД.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

30. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ПО ТЕМИТЕ И ДОСИЕТАТА, ВКЛЮЧЕНИ В 18-МЕСЕЧНАТА ПРОГРАМА НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (1 ЮЛИ 2017 Г. – 31 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.) И РАЗВИТИЕТО НА ПРЕГОВО¬РИТЕ ПО НЕЗАВЪРШЕНИТЕ ДО 30 ЮНИ 2018 Г. ДОСИЕТА ОТ ПРОГРАМАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪВЕТА НА ЕВРО-ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.
Внася: министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018

31. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА АНАЛИЗ „ОПИТЪТ НА БЪЛГА¬РИЯ В ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РОТАЦИОННОТО ПРЕДСЕДА¬ТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2018 (КАК „СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА“)“.
Внася: министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018

32. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЯПОНСКИЯ ГРАЖДАНИН ХИРОШИ МУНЕМАСА ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЯПОНИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ФУКУОКА И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИИТЕ НА ДВАНАДЕ¬СЕТ ПРЕФЕКТУРИ НА ОСТРОВИТЕ КЮШУ-ОКИНАВА И ШИКОКУ В ЮГОЗА¬ПАДНА ЯПОНИЯ: КАГАВА, ТОКУШИМА, КОЧИ, ЕХИМЕ, ФУКУОКА, САГА, НАГАСАКИ, КУМАМОТО, ОЙТА, МИЯДЗАКИ, КАГОШИМА И ОКИНАВА.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

33. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Г. В МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИ¬КАТА ДА ПОДПИШЕ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД ЗА ИЗПЪЛНЕ-НИЕ НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕЖДУСИСТЕМНА ГАЗОВА ВРЪЗКА ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ“.
Внася: министърът на икономиката

34. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПО¬РАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ МЕЖДУ АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ.
Внася: министърът на финансите

35. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 19 НОЕМВРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.
Внася: министърът на земеделието, храните и горите

36. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ¬КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“ (ЧЛ. 50), ПРОВЕДЕНО НА 19 НОЕМВРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

37. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ¬КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНО НА 26 И 27 НОЕМ¬ВРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.
Внася: министърът на образованието и науката

38. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ¬КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОБЩИ ВЪПРОСИ, ФОРМАТ „КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА“, ПРОВЕДЕНО НА 30 НОЕМВРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.
Внася: заместник министър-председателят

39. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРА¬ВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на обраната

40. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРА¬ВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.
Внася: министърът на труда и социалната политика

41. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРА¬ВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВ¬ЛЕНИЕ № 245 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

42. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪБИРАНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБ¬ЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ИЛИ НА ЧАСТИ ОТ ТЯХ И ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОТДЕЛ¬НИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПО РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

43. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД¬БАТА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

44. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД¬БАТА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕ¬НИЕ № 30 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.
Внася: министърът на труда и социалната политика

45. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.
Внася: министърът на туризма.

Коментирайте от Фейсбук

Отговорете

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.