ООН прати 90 тона помощи на Венецуела

2000 починали от Covid-19 за пореден ден в САЩ

Доклад: Пандемията може да тласне към бедност над половин милиард души

Институтът по микробиология на БАН разработва ваксина срещу коронавируса

Започва масовото тестване за Covid-19 в Банско

Премиерът и Светия синод обсъждат мерките за предстоящите празници

Тръмп: Борис Джонсън изглежда е по-добре

Ето какво ще е времето днес

Легендарният Божидар Искренов ексклузивно пред „Труд“ от Вашингтон: Най-големият бич за хората са страхът и паниката

Близнаците ще се разочароват от колега, Стрелците с небивал успех на работното място – Дневният хороскоп на Алена

На 9 април 2020 да почерпят

Делфини плуват в Перловската река

Лична вражда обезглави Българската банка за развитие Кръгът „Капитал“ отмъсти на Стоян Мавродиев

Над 800 жертви на COVID-19 в Турция, заразените са близо 40 000

Великобритания регистрира нов рекорден ръст на смъртните случаи за денонощие

Вижте какво ще решава Министерският съвет утре, 19 декември 2018

Снимка: Архив

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА УЧАСТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ДЕЙ¬НОСТИ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ПРЕЗ 2018-2019 Г.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА В ИЗ¬ПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ ЗА 2018 Г. ЗА ПЕРИОДА МАЙ – ОКТОМВРИ 2018 Г.
Внася: министърът на финансите

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДНИТЕ ЗА РЕЛИГИОЗНИ ПРАЗ¬НИЦИ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, РАЗЛИЧНИ ОТ ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВ¬НОТО, ПРЕЗ 2019 Г.
Внася: министър-председателят

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА МИНЧО ХАДЖИЙСКИ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ПЪРВА СТЕПЕН.
Внася: министърът на образованието и науката

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИРЕКТОР ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧЕРНОМОРСКАТА БАНКА ЗА ТЪРГОВИЯ И РАЗВИТИЕ.
Внася: министърът на финансите

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ И УДОСТОЯВАНЕ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩ, ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ, ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ И ЗА УДОСТОЯВАНЕ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩ И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ НА ОФИЦЕР ОТ ВИСШИЯ КОМАНДЕН СЪСТАВ.
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 611 НА МИНИСТЕР¬СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ, ВКЛЮЧ¬ВАЩ МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАМЕРЕНИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА¬РИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ВАЛУТНИЯ МЕХАНИЗЪМ II (ERM II) И КЪМ БАНКОВИЯ СЪЮЗ.
Внася: министърът на финансите

8. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ РАЗМЕР НА МИНИ¬МАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА.
Внася: министърът на труда и социалната политика

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОБРОВОЛНА ВНОСКА НА РЕ¬ПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОСНОВНИЯ БЮДЖЕТ НА ДЕТСКИЯ ФОНД НА ОРГА¬НИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ (УНИЦЕФ) ЗА 2018 Г. В ПОДКРЕПА НА ДЕЙНОСТТА МУ.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДОБРОВОЛ¬НИ ГОДИШНИ ВНОСКИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ СЕКРЕТАРИАТА НА СЪЮЗА НА СРЕДИЗЕМНОМОРИЕТО И ФОНДАЦИЯ „АННА ЛИНД”.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

11. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИ¬ФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРА¬СТРУКТУРА“, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.
Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството министърът на финансите

12. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИ¬ФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ЗА ПРОИЗВОДСТВАТА ПО ГЛАВА 27 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРЕД КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА И ПРЕД ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.
Внася: министърът на финансите

13. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕН¬СИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ¬КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2018 Г.
Внася: министър-председателят

14. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАН¬СФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
Внася: министърът на труда и социалната политика

15. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕН¬СИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ¬КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКО¬НОМИКАТА ЗА 2018 Г.
Внася: министърът на икономиката

16. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ¬ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2018 Г.
Внася: министърът на правосъдието

17. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕН¬СИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ¬КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛ¬ТУРАТА ЗА 2018 Г.
Внася: министърът на културата

18. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕН¬СИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ¬КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРА¬ВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2018 Г.
Внася: министърът на здравеопазването

19. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ¬ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2018 Г.
Внася: министърът на здравеопазването

20. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИ¬ТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖ¬ДАНЕТО НА „ОБХОД НА ГР. ГАБРОВО“ ФАЗА I.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

21. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪР¬ДЕНИТЕ С ЧЛ. 22, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИ¬КА БЪЛГАРИЯ ЗА 2018 Г. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

22. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛ¬НИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗ¬ВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2018 Г.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

23. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕ¬ТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТ¬РОЙСТВОТО ЗА 2018 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪР¬ГОВСКО ДРУЖЕСТВО И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА „НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – НИСИ“ ЕООД – СОФИЯ.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „ЖП ЛИНИЯ СОФИЯ – ПЛОВДИВ, УЧАСТЪК ИХТИМАН – СЕПТЕМВРИ, ОТ КМ 53+044 ДО КМ 63+550 ОТ ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ – ПЛОВДИВ: ЖП УЧАСТЪЦИ СОФИЯ – ЕЛИН ПЕЛИН И ЕЛИН ПЕЛИН – СЕПТЕМВРИ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН, СОФИЙ-СКА ОБЛАСТ.
Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството министърът на финансите

25. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАМЕНЯНЕ НА НЕ¬ДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД – СОФИЯ.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

26. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИ¬ЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „ЛЕТИЩЕ СОФИЯ“ ЕАД – СОФИЯ.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

27. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ВНАСЯНЕ НА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТА¬ЛА НА „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД – СОФИЯ.
Внася: министърът на икономиката

28. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП – ШУМЕН, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

29. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 764 НА МИНИС¬ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВ¬ЛЕНИЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА АДМИНИСТ¬РАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА ИМУЩЕСТВО – ПУБЛИЧНА И ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА „ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕД-ПРИЯТИЕ“ ДП – БЛАГОЕВГРАД.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

30. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ПО ТЕМИТЕ И ДОСИЕТАТА, ВКЛЮЧЕНИ В 18-МЕСЕЧНАТА ПРОГРАМА НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (1 ЮЛИ 2017 Г. – 31 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.) И РАЗВИТИЕТО НА ПРЕГОВО¬РИТЕ ПО НЕЗАВЪРШЕНИТЕ ДО 30 ЮНИ 2018 Г. ДОСИЕТА ОТ ПРОГРАМАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪВЕТА НА ЕВРО-ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.
Внася: министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018

31. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА АНАЛИЗ „ОПИТЪТ НА БЪЛГА¬РИЯ В ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РОТАЦИОННОТО ПРЕДСЕДА¬ТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2018 (КАК „СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА“)“.
Внася: министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018

32. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЯПОНСКИЯ ГРАЖДАНИН ХИРОШИ МУНЕМАСА ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЯПОНИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ФУКУОКА И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИИТЕ НА ДВАНАДЕ¬СЕТ ПРЕФЕКТУРИ НА ОСТРОВИТЕ КЮШУ-ОКИНАВА И ШИКОКУ В ЮГОЗА¬ПАДНА ЯПОНИЯ: КАГАВА, ТОКУШИМА, КОЧИ, ЕХИМЕ, ФУКУОКА, САГА, НАГАСАКИ, КУМАМОТО, ОЙТА, МИЯДЗАКИ, КАГОШИМА И ОКИНАВА.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

33. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Г. В МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИ¬КАТА ДА ПОДПИШЕ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД ЗА ИЗПЪЛНЕ-НИЕ НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕЖДУСИСТЕМНА ГАЗОВА ВРЪЗКА ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ“.
Внася: министърът на икономиката

34. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПО¬РАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ МЕЖДУ АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ.
Внася: министърът на финансите

35. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 19 НОЕМВРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.
Внася: министърът на земеделието, храните и горите

36. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ¬КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“ (ЧЛ. 50), ПРОВЕДЕНО НА 19 НОЕМВРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

37. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ¬КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНО НА 26 И 27 НОЕМ¬ВРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.
Внася: министърът на образованието и науката

38. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ¬КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОБЩИ ВЪПРОСИ, ФОРМАТ „КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА“, ПРОВЕДЕНО НА 30 НОЕМВРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.
Внася: заместник министър-председателят

39. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРА¬ВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на обраната

40. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРА¬ВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.
Внася: министърът на труда и социалната политика

41. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРА¬ВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВ¬ЛЕНИЕ № 245 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

42. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪБИРАНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБ¬ЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ИЛИ НА ЧАСТИ ОТ ТЯХ И ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОТДЕЛ¬НИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПО РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

43. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД¬БАТА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

44. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД¬БАТА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕ¬НИЕ № 30 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.
Внася: министърът на труда и социалната политика

45. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.
Внася: министърът на туризма.

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.