Вижте какво ще решава Министерският съвет утре, 13 ноември 2019 г.

Снимки: Пламен Стоименов/Архив

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 13 ноември, от 10 часа при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА АТАНАСИЯ СТОЯНОВА С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ПЪРВА СТЕПЕН.

Внася: министърът на образованието и науката

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ХРИСТО БАЛАРЕВ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ОГЪРЛИЕ.

Внася: министърът на образованието и науката

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УКАЗ № 85 НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И В НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА, ИЗИСКВАЩИ ВИСШИ ОФИЦЕРСКИ ЗВАНИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ, ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ И ЗА УДОСТОЯВАНЕ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ НА ОФИЦЕР.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ II-56 „БРЕЗОВО - ПЛОВДИВ - ПЪТ II-86“, УЧАСТЪК ОТ КМ 90+000 ДО КМ 102+820 ЗА ОБЕКТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ И ЗА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА МЕТО­ДИКАТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ УПРАВИТЕЛЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРИЕТА С ПОС­ТАНОВЛЕНИЕ № 92 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.

Внася: министърът транспорта, информационните технологии и съобщенията

7. ДОКЛАД ОТНОСНО ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪР­ЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И НА ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2019 Г.

Внася: министърът на финансите

8. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ II, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г. ЗА НЕПРЕД­ВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВА­НЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ.

Внася: министърът на вътрешните работи

9. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИ­ЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД-СОФИЯ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБ­ЩИНА ДУПНИЦА, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЛАУРИНАС ЙОНУШАУСКАС - ЛИТОВСКИ ГРАЖДАНИН, ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖ­НОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ЛИТВА СЪС СЕДАЛИЩЕ ВЪВ ВИЛНЮС И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТО­РИЯТА НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕ­НОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНВЕС­ТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „РАЗШИРЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОСНОВНИ ПРОДУКТИ В „АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД“ - РАЗГРАД.

Внася: министърът на икономиката

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВЕНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРОЕКТА НА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КУЛ­ТУРАТА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ ЗА ПЕРИОДА 2018-2021 Г.

Внася: министърът на културата

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОГОДБА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ НА ДОХОДИТЕ И ПРЕДОТВРА­ТЯВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕТО И ЗАОБИКАЛЯНЕТО НА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ.

Внася: министърът на финансите

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА.

Внася: министърът на младежта и спорта

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИС­ТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА КУБА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 Г.

Внася: министърът на културата

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И УТВЪРЖДА­ВАНЕ НА ПРОТОКОЛА ОТ ЧЕТВЪРТАТА СЕСИЯ НА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТ­ВЕНАТА БЪЛГАРО-ТУРКМЕНИСТАНСКА КОМИСИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПРОВЕДЕНА НА 11 АВГУСТ 2019 Г. В ТУРКМЕНБАШИ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

19. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 14 И 15 ОКТОМВРИ 2019 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 604 НА МИНИС­ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МИНИМАЛНИ КРИТЕ­РИИ ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОН­КУРС ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ.

Внася: министърът на туризма

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА „СОФ ДРИНКС“ ООД ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА МИНЕРАЛНА ВОДА - ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, РАЗКРИТА ОТ СОНДАЖ № 1ХГ НА НАХОДИЩЕ „СОФИЯ-КНЯЖЕВО“, РАЙОН „ВИТОША“, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, СКЛЮЧЕН НА 28 АВГУСТ 2008 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ОКОЛ­НАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, И „СОФ ДРИНКС“ ООД.

Внася: министърът на околната среда и водите

Коментари

Задължително поле