Вижте какво ще решава Министерският съвет утре, 27 ноември 2019 г.

Снимка: Архив

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 27 ноември, от 10 часа при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ­НИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОГРАМА НА ПРЕБРОЯВАНЕ­ТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021 Г.

Внася: заместник министър-председателят

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА СРЕДИЩНИТЕ ДЕТ­СКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на образованието и науката

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК СЪС ЗАЩИТЕНИТЕ ДЕТ­СКИ ГРАДИНИ И ЗАЩИТЕНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на образованието и науката

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ПО СМИСЪЛА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1724 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛА­МЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 2 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИННА ЦИФРОВА ПЛАТФОРМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ, ДО ПРОЦЕДУРИ И ДО УСЛУГИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ И РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1024/2012.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 416 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛ­НИЯ СЪВЕТ НА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ УСТОЙЧИВОСТ НА ДЪРЖАВНАТА ПЕНСИОННА СИСТЕМА.

Внася: министърът на финансите

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ДЕЛО „ФИЛИПОВА СРЕЩУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 46475/12) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

8. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2019 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ „ОСИГУ­РЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ И „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“, ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 172 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

9. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

10. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ПЪРВИ И ВТОРИ ТУР НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ ПРЕЗ 2019 Г.

Внася: министърът на финансите

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „УЕЪРХАУЗИНГ ЕНД ЛОГИСТИКС“ ЕООД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОН­НИЯ ПРОЕКТ „СКЛАДОВА БАЗА“, С. РАВНО ПОЛЕ, ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА ОБЛАСТ.

Внася: министърът на икономиката

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДИРЕКТОРА НА АГЕНЦИЯ „МИТ­НИЦИ“ ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ИМОТИ В ПОЛЗА НА ДЪР­ЖАВАТА.

Внася: министърът на финансите

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ХАШЕМИТСКО КРАЛСТВО ЙОРДАНИЯ ЗА ВЗАИМНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА ВИЗИ ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВА­ВАНЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ И СЛУЖЕБНИ ПАСПОР­ТИ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ЗАСИЛВАЩИ УСТОЙЧИ­ВОСТТА КЪМ РИСКОВЕ ОТ БЕДСТВИЯ, МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ.

Внася: министърът на вътрешните работи

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СТАТИСТИКАТА МЕЖДУ НАЦИОНАЛ­НИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЦЕНТРАЛ­НОТО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО НА ПАЛЕСТИНА.

Внася: заместник министър-председателят

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБ­ЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ МЕМОРАНДУМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ СТРАНИТЕ - УЧАСТНИЧКИ В РЕГИОНАЛНА РАБОТНА ГРУПА ЗА ЮГОИЗТОЧ­НА ЕВРОПА ПО ФИНАНСОВО ОБРАЗОВАНИЕ.

Внася: министърът на финансите

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА И СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СМЕ­СЕНАТА БЪЛГАРО-СРЪБСКА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ ЗА ИКО­НОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27 И 28 НО­ЕМВРИ 2019 Г. В СОФИЯ.

Внася: министърът на икономиката

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „КРАЙМОРИЕ“, ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „ПРИМОРСКО-ЮГ“, ОБЩИНА ПРИМОРСКО, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „ЛОЗЕНЕЦ“, ОБЩИНА ЦАРЕВО, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА.

Внася: министърът на правосъдието

Коментари

Задължително поле