Вижте какво ще решава Министерски съвет утре, 12 юни 2024 г.

Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 12 юни, от 14 ч. при следния предварителен дневен ред: 

1. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне на освободени държавни резерви и военновременни запаси за нуждите на 13 социални услуги за предоставяне на резидентна грижа за стари хора и пълнолетни лица с умствена изостаналост, функциониращи на територията на община Велико Търново.
Внася: министър-председателят

2. Проект на Постановление за допълнение на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г.
Внася: министър-председателят

3. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2024 г.
Внася: министър-председателят и министър на външните работи

4. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за 2024 г.
Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

5. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за 2024 г.
Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

6. Проект на Решение за обявяване на имот – частна държавна собственост, за имот – публична държавна собственост.
Внася:  министърът на регионалното развитие и благоустройството

7. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти – публична държавна собственост, на Комисията за противодействие на корупцията.
Внася:  министърът на регионалното развитие и благоустройството

8. Проект на Решение за обявяване на имот – частна държавна собственост, за имот – публична държавна собственост.
Внасят:  министърът на регионалното развитие и благоустройството;
 министърът на отбраната

9.  Проект на Решение за определяне наличие на основен интерес, свързан със сигурността на страната, който да бъде защитен при сключване на договори за обществени поръчки в случаите по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки при реализацията на обществени поръчки за „Придобиване на боеприпаси за многофункционални модулни патрулни кораби (ММПК) на Военноморските сили“.
Внася: министърът на отбраната

10. Проект на Решение за приемане на Годишен план за 2024 г. за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия 2021 - 2025 г.
Внася: министърът на вътрешните работи

11. Проект на Решение за приемане на План за 2024 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2021 – 2027 г.
Внася: министърът на вътрешните работи

12. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2024 г.
Внася: министърът на вътрешните работи

13. Проект на Решение за одобряване на Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука“ – 2024 (ВИХРЕН - 2024).
Внася: министърът на образованието и науката

14. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г.
Внася: министърът на образованието и науката

15. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 1 март – 30 април 2024 г. за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места.
Внася: министърът на здравеопазването

16. Проект на Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество и проект на Решение за увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ - Ямбол“ АД – Ямбол.
Внася: министърът на здравеопазването

17. Проект на Решение за изменение на Решение № 343 на Министерския съвет от 2008 г. за създаване на Комисия по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и определяне на нейния състав.
Внася: министърът на здравеопазването

18. Проект на Решение за предложение да Народното събрание за ратифициране със закон на актовете на Четвъртия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз.
Внася: министърът на транспорта и съобщенията 

19. Проект на Решение за определяне на национален орган, който да изпълнява функциите на Координатор за цифровите услуги, във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2022/2065 относно единния пазар на цифрови услуги.
Внася: министърът на транспорта и съобщенията 

20. Доклад за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по околна среда, което ще се проведе на 17 юни 2024 г. в Люксембург.
Внася: министърът на околната среда и водите

21. Доклад за одобряване на Годишен отчет за 2022 г. за изпълнението на включените проекти за добив на минерална вода в Плана за действие на държавните концесии за периода 2021 – 2027 г., и за изпълнението на действащите концесионни договори за добив на минерална вода – изключителна държавна собственост, и на концесионния договор за защитена територия – част от Национален парк „Пирин“ – „Ски зона с център гр. Банско“ – обект изключителна държавна собственост.
Внася: министърът на околната среда и водите

22. Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики, бюджетни програми и трансфери по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2024 г.
Внася: министърът на икономиката и индустрията

23. Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение относно тълкуването и прилагането на Договора за Енергийната харта между Европейския съюз, Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки и проект на Декларация на представителите на правителствата на държавите - членки на Европейския съюз, и на Европейската общност за атомна енергия относно правните последици от Решението на Съда по дело Комстрой и общото разбиране относно неприложимостта на чл. 26 от Договора за Енергийната харта като основание за арбитражни производства в рамките на Европейския съюз.
Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

24. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г.
Внася: министърът на труда и социалната политика 

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от България