Вижте какво ще решава Министерски съвет утре, 14 февруари 2018 г.

Седмичното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 14 февруари, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО №13 ЗА 2017 Г.

Внася: министър-председателят

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ТЕМЕЛКО ТЕМЕЛКОВ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ОГЪРЛИЕ

Внася: министърът на здравеопазването

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА РАДОСЛАВ ГАЙДАРСКИ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ОГЪРЛИЕ

Внася: министърът на здравеопазването

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №439 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАСОКИ ЗА ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯТА, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В БЪЛГАРИЯ ПО ВРЕМЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2018 Г.

Внася: министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз

2018

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРИЛАГАНЕТО ПРЕЗ 2018 Г. НА ЕДИННАТА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ СЪБИРАЕМОСТТА НА ПРИХОДИТЕ, СПРАВЯНЕ СЪС СЕНЧЕСТАТА ИКОНОМИКА И НАМАЛАВЯНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО 2015-2017 Г. И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ

Внася: министърът на финансите

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ – НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА“ АД – ГАБРОВО

Внася: министърът на здравеопазването

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА ХИДРОГРАФСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността

и министър на отбраната

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА ПРОТОКОЛА КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ОТ 1979 Г. ЗА ТРАНСГРАНИЧНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА НА ДАЛЕЧНИ РАЗСТОЯНИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОДКИСЕЛЯВАНЕТО, ЕУТРОФИКАЦИЯТА И ТРОПОСФЕРНИЯ ОЗОН (ГЬОТЕБОРГСКИ ПРОТОКОЛ)

Внася: министърът на околната среда и водите

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15 ФЕВРУАРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на образованието и науката

10. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ФОРМАТ „ПРАВОСЪДИЕ“, ПРОВЕДЕНО НА 25 И 26 ЯНУАРИ 2018 Г. В СОФИЯ

Внася: министърът на правосъдието

11. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“ (ЧЛ. 50), ПРОВЕДЕНО НА 29 ЯНУАРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър

на външните работи

12. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 29 ЯНУАРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ – КВАРЦОВИ ПЯСЪЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ДЕРВЕНТ“, УЧАСТЪЦИ „СЕВЕР“ И „ЗАПАД“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ЮНАК И С. КАЗАШКА РЕКА, ОБЩИНА АВРЕН, ОБЛАСТ ВАРНА, НА „ТЕМОС – ГМ“ ЕООД – СОФИЯ

Внася: министърът на енергетиката

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ДО РЕКАТА“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДРАГУШИНОВО, ОБЩИНА САМОКОВ, ОБЛАСТ СОФИЯ, СКЛЮЧЕН НА 11 АПРИЛ 2007 Г. МЕЖДУ ОБЩИНА САМОКОВ И „БЕКАСТРОЙ“ ЕАД - САМОКОВ

Внася: министърът на енергетиката

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ „СТОУНС КЪМПАНИ БГ“ ЕООД – РУДОЗЕМ, ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – РИОЛИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ВИТИНА-2“, ОБЩИНА РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН, СКЛЮЧЕН НА 24 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „СТОУНС КЪМПАНИ БГ“ ООД – ПЛОВДИВ

Внася: министърът на енергетиката

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ИЗПЛАЩАНЕТО НА РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МАРСЕЛО ИЛИЕВ В CAMBRIGE SCHOOL OF VISUAL & PERFORMING ARTS

Внася: министърът на образованието и науката

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Внася: министърът на труда и социалната политика

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г. В МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ДА ПОДПИШЕ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН СТОЛИЧЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ“

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

19. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ И НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №242 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2207 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ПО ПРЕХРАНА И ЗЕМЕДЕЛИЕ (ФАО) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СУБРЕГИОНАЛНО ТЕХНИЧЕСКО ЗВЕНО В ГР. БУРГАС ЗА ОКАЗВАНЕ НА СЪДЕЙСТВИЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ ПО ПРОЕКТА „BLACKSEA4FISH“, СКЛЮЧЕНО ЧРЕЗ РАЗМЯНА НА ПИСМА

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

21. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър

на външните работи

22. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20 ФЕВРУАРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на финансите

23. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Внася: министърът на здравеопазването

24. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ

Внася: министърът на околната среда и водите

Коментари

Задължително поле