Вижте какво ще решава Министерски съвет утре, 22 май 2019 г.

Редовното правителствено заседание ще се проведе в сряда, 22 май, от 8.30 часа при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯ¬ГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРЕЗ 2018 Г. И НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2018 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОР¬БА С НЕРЕДНОСТИТЕ И ИЗМАМИТЕ, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 872 НА МИНИСТЕР¬СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЕКТОРНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИ¬ТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ - „Е-МИТНИЦИ“ 2016-2020 Г. И НА ПЪТНА КАРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЕКТОР¬НАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ В АГЕН¬ЦИЯ „МИТНИЦИ“ - „Е-МИТНИЦИ“ 2016-2020 Г. И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ¬НЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 245 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЪТНА КАРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 Г.

Внася: министърът на финансите

3. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТА¬НОВЛЕНИЕ № 76 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕГЛЕД НА ПРОЕКТ¬НАТА ГОТОВНОСТ И ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ В СЕКТОР „ТРАНС¬ПОРТ“ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1316/2013 Г. НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА.

Внасят: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

министърът на регионалното развитие и благоустройството

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ДЕЛО „ДЯНКОВ СРЕЩУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 28706/12) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЕДНОСТРАННА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ДЕЛОТО „ПЕТРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 32689/12) ПРЕД ЕВРО¬ПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗ¬ВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗ¬ВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ОБЛАСТ ДОБРИЧ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ¬НИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРСТ¬ВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБ¬СТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА УНГАРИЯ ЗА УРЕЖДАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ ОТНОСНО НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДИП¬ЛОМАТИЧЕСКОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В БУДАПЕЩА.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТ¬ВЕНАТА ЧАСТ И НА СЪСТАВА НА НАЦИОНАЛНАТА ТРИСТРАННА ДЕЛЕГА¬ЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА 108-АТА СЕ¬СИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТРУДА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРО¬ВЕДЕ ОТ 10 ДО 21 ЮНИ 2019 Г. В ЖЕНЕВА.

Внася: министърът на труда и социалната политика

12. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ¬КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙ¬СКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ФОРМАТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“, ПРОВЕДЕНО НА 14 И 15 АПРИЛ 2019 Г. В БУКУРЕЩ.

Внася: министърът на здравеопазването

13. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ¬КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙ¬СКИЯ СЪЮЗ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ, ФОРМАТ „КУЛТУРА“, ПРОВЕДЕНО НА 16 АПРИЛ 2019 Г. В БУКУРЕЩ.

Внася: министърът на културата

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИА¬ЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „СТАНЕВИ НИВИ“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМ¬ЛИЩЕТО НА С. ВЪРБЕШНИЦА, ОБЩИНА МЕЗДРА, ОБЛАСТ ВРАЦА.

Внася: министърът на енергетиката

Коментари

Задължително поле