Вижте какво ще решава Министерски съвет утре, 26 юни 2019 г.

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 26 юни, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА ПРЕЗ 2019 Г., ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 20 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

3. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИ­НАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА.

Внася: министърът на вътрешните работи

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАМЕСТНИК-УПРАВИТЕЛИ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСОВИ ОРГАНИЗАЦИИ.

Внася: министърът на финансите

5. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ­КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРА­ВОСЪДИЕТО ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на правосъдието

6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕ­ТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2019 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИ­ЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА „ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.

Внася: министърът на финансите

7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ ТЪРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГ­РАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪР­ЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2019 Г., ПРИЕТА С ПОС­ТАНОВЛЕНИЕ № 97 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта

8. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2019 Г. ЗА РАБОТА С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА.

Внася: министърът на образованието и науката

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВА­НЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО ИМ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА СЕВ­ЛИЕВО, ОБЛАСТ ГАБРОВО.

Внася: министърът на културата

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТ­ВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЧЕТВЪРТА РАЙОННА ПОЖАРНА СЛУЖБА КЪМ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАС­НОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ - ПЛОВДИВ, ПРИ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“.

Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

министърът на регионалното развитие и благоустройството

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТ И ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“ - ВАРНА, И НА РЕГИОНАЛНАТА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВАРНА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ВЗА­ИМНА ЗАЩИТА НА ВОЕННА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ ПРА­ВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛ­СТВО ДАНИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И УТВЪРЖДА­ВАНЕ НА ПРОТОКОЛА ОТ ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА БЪЛГАРО-АРМЕНСКАТА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 12 И 13 МАРТ 2019 Г. В ЕРЕВАН.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ.

Внася: министърът на финансите

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАБРАНА НА ХИМИЧЕСКОТО ОРЪЖИЕ И ЗА КОНТРОЛ НА ТОКСИЧНИТЕ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ ПРЕКУРСОРИ.

Внася: министърът на икономиката

17. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРА­ВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА АКАДЕМИЯТА НА МИНИС­ТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

Коментари

Задължително поле