Вижте какво ще решава Министерски съвет утре, 31 октомври 2018 г.

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 31 октомври, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА 2017 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕ­НИЕТО НА АКТУАЛИЗИРАНАТА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕМОГРАФ­СКО РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2012-2030 Г.).

Внася: министърът на труда и социалната политика

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИТЕ ПЛА­НОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 Г. НА СЕВЕРОЗАПАДЕН, СЕВЕРЕН ЦЕНТРА­ЛЕН, СЕВЕРОИЗТОЧЕН, ЮГОИЗТОЧЕН, ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН И ЮГОЗАПАДЕН РАЙОНИ ОТ НИВО 2.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОМИ­СИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ЯЗОВИРИ­ТЕ ПО СТЕПЕНТА НА ПОТЕНЦИАЛНА ОПАСНОСТ.

Внася: министърът на икономиката

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 200 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г. ЗА ИЗБОР НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ.

Внася: министърът на здравеопазването

5. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ВЕДОМСТВА ЗА 2018 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРИСЪЕДИ­НЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИ­ЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ, СЪЗДАДЕН С РЕШЕНИЕ № 789 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ­КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗ­МА ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на туризма

7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на правосъдието

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРА­ВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРА­СТРУКТУРА“ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ НА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИОРИТЕТНИЯ ИНВЕСТИЦИО­НЕН ПРОЕКТ „ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КАБЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ХАСКОВО/ДИМИТРОВГРАД“.

Внася: министърът на икономиката

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРА­ВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА „МАРИЦА“ ЗА ФИ­НАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРА­СТРУКТУРА - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГО­ВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „ИНТЕРЛИНК ГРУП“ АД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ТЕХНОЛИНК ПАРК“.

Внася: министърът на икономиката

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРА­ВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРА­СТРУКТУРА“ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ НА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР С „РОЛПЛАСТ ГРУП“ АД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИО­НЕН ПРОЕКТ „РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА БАЗА“ - КОСТИН­БРОД, СОФИЙСКА ОБЛАСТ.

Внася: министърът на икономиката

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 367 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВА­НЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА АПОРТИРАНЕТО МУ В КАПИТАЛА НА „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ“ ЕАД - СОФИЯ.

Внасят: министърът на икономиката

министърът на регионалното развитие и благоустройството

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА КОНСУЛСКИЯ ОКРЪГ НА ПОЧЕТ­НОТО ГЕНЕРАЛНО КОНСУЛСТВО НА КРАЛСТВО ТАЙЛАНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЪКОВОДЕНО ОТ ВИКТОР МЕЛАМЕД, ИЗПЪЛНЯВАЩ ФУНК­ЦИИТЕ НА ПОЧЕТЕН ГЕНЕРАЛЕН КОНСУЛ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ И СОФИЙСКА ОБЛАСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА КИНЕМАТОГРАФИЧНИ КОПРОДУКЦИИ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА КОСОВО.

Внася: министърът на културата

14. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТ „ВЪНШНИ РАБО­ТИ“ (ТЪРГОВИЯ) НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНО НА 5 ОКТОМВРИ 2018 Г. В ИНСБРУК.

Внася: министърът на икономиката

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МИНИСТ­РИТЕ ЗА РАВЕНСТВОТО НА ПОЛОВЕТЕ, ПРОВЕДЕНО НА 12 ОКТОМВРИ 2018 Г. ВЪВ ВИЕНА.

Внася: министърът на труда и социалната политика

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИЯ КОНКУРСА УЧАСТНИК ЗА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „ПРИМОРСКО – СЕВЕР“, ОБЩИНА ПРИМОРСКО, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИЯ КОНКУРСА УЧАСТНИК ЗА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „КИТЕН – АТЛИМАН“, ОБЩИНА ПРИМОРСКО, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕМИНАВАНЕТО ПРЕЗ И ПРЕБИВАВА­НЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА СЪЮЗНИЧЕСКИ И НА ЧУЖДИ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ.

Внася: министърът на вътрешните работи

20. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМА­ТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

21. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТ­РОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВИСШЕТО ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

Коментари

Задължително поле