Вижте как ще бъде закрито министерството за европредседателството

Снимки: Пламен Стоименов

Чиновниците ще имат право да се преместят в друго ведомство

Проект на Постановление на Министерския съвет за уреждане на правоотношенията във връзка със закриването на Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 е публикуван на портала за обществени консултации.

За закриването на ведомството на Лиляна Павлова ще е нужно решение на Народното събрание за структурни промени в Министерския съвет и назначаване от премиера на ликвидационна комисия.

Чиновниците от министерството за европредседателството, които са работили там повече от една година, ще имат право да преминат в друга администрация, ако има свободни места и отговарят на изискванията за съответната длъжност.

Целият проект за постановление:

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

Чл. 1. Председателят, членовете и срока на дейност на ликвидационната комисия за извършване на ликвидацията на закритото Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 се определя със заповед на министър-председателя.

Чл. 2. (1) Комисията по чл. 1:

1. да уреди въпросите, свързани с имуществото, правата и задълженията на министерството, и да изготви начален и краен ликвидационен баланс;

2. да изготви протоколи-описи на имотите и движимите вещи, предоставени за управление на закритото министерство;

3. да предаде архива на министерството съгласно Закона за Националния архивен

фонд;

4. да закрие ползваните от министерството банкови сметки;

5. да оформи счетоводните документи, свързани с разходите на закритото министерство;

6. да извърши и други необходими дейности, свързани с ликвидацията.

(2) Председателят на комисията:

1. представлява комисията по време на ликвидацията и оформя всички документи,

свързани с нейното извършване;

2. упражнява правата на орган по назначаването по смисъла на Закона за държавния служител, съответно на работодател по смисъла на Кодекса на труда, по отношение на служителите в закритото Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018;

3. може да сключва договори с външни експерти, когато това се налага в

изпълнение на функциите на комисията;

4. може да предоставя движимите вещи на закритото Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 при условията и по реда на Закона за държавната собственост.

(3) Комисията представя заключителен доклад и отчет за работата си на Министерски съвет.

Чл. 3. (1) Служебните правоотношения със служителите от закритото Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 се уреждат при условията и по реда на чл. 106, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител. До приключване на ликвидацията служителите могат да преминат в друга администрация при условията и по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител.

(2) Трудовите правоотношения със служителите от закритото Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 се прекратяват с изтичане на уговорения срок, във връзка с приключване на дейностите по Председателството.

Чл. 4. Ведомостите на закритото министерство се предават за съхранение в Министерски съвет.

Чл. 5. Разходите по ликвидацията, включително за възнагражденията и обезщетенията по Закона за държавния служител и Кодекса на труда, се изплащат след одобрение на председателя на ликвидационната комисия.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Постановлението влиза в сила от 01.01.2019 г.

2. Постановлението се приема във връзка с Решение на Народното събрание за структурни промени в Министерския съвет на Република България.

3. Отменя се Постановление № 100 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 (обн. ДВ, бр. 44 от 2017 г.).

4. Отменя се Устройствения правилник на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, приет с Постановление № 100 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 (обн. ДВ, бр. 44 от 2017 г.).

5. Отменя се Постановление № 190 на Министерския съвет от 2017 г. за създаване на Координационен борд по въпросите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 2017 г.).

6. Отменя се Постановление № 114 на Министерския съвет от 2016 г. за

създаване на национален механизъм за координация на подготовката и провеждането на българското председателство на съвета на европейския съюз през 2018 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2016 г.; изм., бр. 12 от 2017 г., бр. 39 и 73 от 2017 г.).

7. Чл. 8а и чл. 12, ал. 1, т. 3 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; попр., бр. 75 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 30 и 37 от 2015 г., бр. 27, 36, 76, 79 и 86 от 2016 г.; изм. и доп. бр. 9 и 44 от 2017 г.) се отменят.

8. В Класификатора на длъжностите в администрацията, приет с Постановление

129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2012 г., бр. 25 и 44 от 2014 г., бр. 64 от 2015 г., бр. 32, 36, 54, 76 и 86 от 2016 г., бр. 9, 44, 86 и 94 от 2017 г., бр. 24 от 2018 г.; доп., бр. 72 от 2018 г.), редове 72а, 175а, 214а и 290б се заличават.

9. Чл. 7, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27 от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г., бр. 1, 32, 36, 68, 76 и 103 от 2016 г. и бр. 11, 44, 58 и 102 от 2017 г.) се отменя.

МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО БОРИСОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ:

ВЕСЕЛИН ДАКОВ

Главен секретар на

Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018:

Сийя Николаева

Директор на дирекция „Правна и обществени поръчки” Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018:

Валерия Велева

Коментари

Задължително поле