Грешен превод на евродиректива забърква кашата с “Калиакра”

Погрешен превод на български език на Европейската директива за местообитанията и видовете забърква цялата каша с очертаване на зоните в „Натура 2000“. Това става ясно от декларация на Национална асоциация „Българско Черноморие“, която беше разпространена вчера. Документът е изпратен до премиера Бойко Борисов, до заместника му Валери Симеонов, до екоминистъра Нено Димов и до всички участвали в срещата в Министерския съвет във вторник в София.

Декларацията е подписана от Димитър Канариев, председател на управителния съвет на Национална асоциация „Българско Черноморие“ (НАБЧ).

Членовете на НАБЧ, като физически лица или като членове на предходни НПО от 2005 г., поставят пред обществото въпроса за неправилния начин за създаването на защитените зони в България, които са част от Европейската мрежа от защитени зони „Натура 2000“. От 2013 г., след учредяването на НАБЧ, до момента НАБЧ е информирала обществото и различните правителства за това, че документираната от „природозащитни“ НПО мрежа от защитени зони „Натура 2000“ в България, създава предпоставки за конфликт между природата и човека, природата и устойчивото развитие, природата и развитието на регионите. Конфликтите са заложени, може би умишлено още при създаването на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), който транспонира в българското законодателство Директивата за птиците и Директивата за местообитанията и видовете. Погрешен е преводът на български език на чл. 2, ал. 3 от Директивата за местообитанията и видовете: ,,Мерките, взети въз основа на настоящата Директива, вземат предвид икономическите, обществените и културните изисквания, както и регионалните и местните особености”. Оригиналният превод на чл. 2, ал. 3 е: ,,Мерките, взети въз основа на настоящата Директива, се съобразяват с икономическите, обществените и културните изисквания, както и регионалните и местните особености”, се казва в документа.

Това довежда до изкривяване на основен принцип при създаването и управлението на екологична мрежа „Натура 2000“. По този начин при създаването на ЗБР се изключват, като фактор живеещите, притежаващи или стопанисващи имоти на територията на бъдещата зона „Натура“.

Защо „консултантите” на законотворците, които са внесли закона, са постъпили по този начин, дава отговор ,,чл.10 ал.6 от ЗБР (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Министерството на околната среда и водите изпраща на Европейската комисия за одобрение списъка на защитените зони по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2, приет от Министерския съвет. На Европейската комисия се изпраща за одобрение и финансова оценка за необходимото съфинансиране от Европейската общност на предвидените мерки за опазване и/или възстановяване на благоприятното състояние на природни местообитания и видове в защитените зони по чл. 6, ал. 1, приети с решението по ал. 4.”, става ясно от декларацията.

Колкото повече обявени квадратни километри за защитени зони (тогава през периода 2005-2007 г), толкова повече пари в бюджета и за ,,природозащитните” НПО, участвали в правенето на ЗБР и обявяването на зоните. За да имат тотална власт върху бъдещите защитени зони ,, консултантите’’ на ЗБР, въвеждат и чл. 12, ал.7 от ЗБР: ,,Заповедта по ал. 6 е окончателна и не подлежи на обжалване.’’. Това, въпреки че противоречи на Орхуската конвенция, не само изключва, но и забранява на обществеността достъпа на правосъдие по екологични въпроси свързани със създаването на защитените зони.

Такава разпоредба не съществува в нито една държава от ЕС.

След като, ,,консултантите” и създателите на ЗБР, създават идеални условия за безпрепятствено ,,миниране’’ на 38,5 % от територията на България, започват създаването и на самите ,,минни полета’’, наречени ЗЗ от „Натура 2000“. Първата мина гръмна в трите общини Шабла, Каварна и Балчик. Ще гръмнат още стотици мини, които са вече заложени и активирани.

Това гротескно изкривяване на добрата идея за създаване на мрежата от защитени зони „Натура 2000“, води не до опазване на природата, а до получаване на абсолютна власт от групичка ,,природозащитни” НПО за разпореждане с правата, произтичащи от собствеността на имотите попадащи в 38,5 % от територията на България.

Такъв тип отнемане на право, произтичащо от недвижима собственост- имоти, се осъществява и от наличието на чл.24, ал. 5, т.2 и 3 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ). Отнемането на правото за притежаване на имоти с трайно предназначение- урбанизирани от тези, които са урбанизирали селско стопански имоти преди 2011 г. (тогава когато са приети разпоредбите на чл.24, ал.5, т.2 и 3 от ЗОЗЗ) и не са изпълнили инвестиционното си намерение. Те са следващите мини, които ще взривяват, не на територия от 38,5% от България, а върху цялата нейна територия, заявява Димитър Канариев в декларацията.

 

Какво предлага Асоциацията

Ние сме готови да споделим своя опит с правителството на България и да помогнем за минимизиране на щетите от взривове от минното поле България, като:

1. Предложим рационални спешни мерки за неутрализиране на щетите в общините Шабла, Каварна и Балчик. Щети предизвикани от ,,активната” работа на ,,природозащитни’’ НПО.

2. Изготвяне на предложение за промяна на ЗОЗЗ, с цел отстраняване негативните последствия върху социалния статус на българите от съществуването на чл.24, ал.5, т.2 и 3.

3. Предложения за промяна на ЗБР и ЗООС техните подзаконови нормативни актове, в съответствие с доклада на ЕК за действие за природата, хората и икономиката;

4. Стартиране на процедури по досегашния чл.16 от ЗБР, с цел превеждане на ЗЗ в България в съответствие с разпоредбите на чл.2, ал.3 от Директивата за видове и местообитания, след коригиране на превода от оригиналния английски език на български език, завършва декларацията.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Анализи