Данък сгради на бизнес имоти по пазарни цени

Ако при основен ремонт на сграда вложените средства са над 70% от данъчната є оценка, тя ще се счита за нова и при продажба ще се дължи ДДС.

Облекчават едноличните търговци без дейност

Въвеждат ДДС при продажба на постройка след основен ремонт

Общински чиновници ще определят данък сгради за бизнес имотите по пазарни цени, ако умишлено е занижена отчетната им стойност. Това предвиждат промени в данъчните закони, които бяха приети на първо четене от парламента. При липса на счетоводни данни, както и при наличието на такива, но определени в нарушение на счетоводното законодателство данъчната оценка на имотите ще се определя от общински служители, като те може да ползват и вещи лица, гласят новите текстове.

С промените се въвеждат и по-строги правила при плащане на ДДС при продажба на нови сгради. За нови ще се считат сгради, за които не са изтекли 60 месеца от датата, на която е издадено ново разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация по Закона за устройство на територията. Освен това се разширява дефиницията за нови сгради, за които се дължи ДДС при продажба. Това ще са и части, обособени като самостоятелни обекти от съществуващи сгради, които в резултат на извършено надстрояване или допълващо застрояване може да бъдат продадени самостоятелно. Както и сгради, за които направените разходи за реконструкция, основно обновяване и/или преустройство са над 70% от данъчната основа при придобиване на сградата.

С промените се облекчават и едноличните търговци без дейност, като те ще обявяват това в Търговския регистър еднократно, а не както досега всяка година.

Коментари

Задължително поле