Данъчните игри на министър Петков

Продава фирмата си на занижена цена, за да не плати налог върху получения доход

Министърът на финансите Василев играл заедно с министър Петков

Това ли са новите лица и това ли е новият морал в политиката?

Съмнения за участие на министъра на икономиката Кирил Петков в служебния кабинет на Стефан Янев в схеми за укриване на данъци пораждат наличните данни в публичните регистри за свързаните с него фирми.

До 5 май 2021 г. служебният министър на икономиката Кирил Петков е собственик на 90% от дяловете на дружеството “Верита” ООД. Тази фирма пък е съдружник с 50% дялово участие в “Майкъл Кирил” ООД. Двете дружества притежават значителни материални активи, сред които и апетитни поземлени имоти.

“Верита” ООД притежава поземлен имот, който се намира в местност Враждебна, бул. Ботевградско шосе (непосредствено до летище София). “Майкъл Кирил” ООД пък притежава поземлен имот с площ 700 кв. м. в кв. Враждебна, местност Богровски песоци (непосредствено преди Джъмбо плаза).

Освен това, в последния публикуван в Търговския регистър Годишен финансов отчет на “Майкъл Кирил” ООД за 2019 г., прави впечатление, че за една година дружеството е регистрирало приходи в размер на 1,876 млн. лв.

Въпреки притежаваните имоти и добрите приходи на дружеството, на 5 май 2021 г. Кирил Петков продава всички притежавани от него дялове от капитала на „Верита“ ООД за символичната сума от 4500 лв., платени в брой. Не е ясно по какъв начин е изчислена пазарната цена на дяловете и реална ли е тя. Данните в счетоводните отчети на дружествата „Верита“ ООД и „Майкъл Кирил“ ООД показват, че те нямат загуби за предходните години и не са получавали парични заеми.

Притежаваните от „Верита“ ООД и „Майкъл Кирил“ ООД недвижими имоти и други активи показват, че продажбата на дяловете на Кирил Петков от капитала на „Верита“ ООД е извършена на многократно занижена цена, което сериозно ощетява държавната хазна. Продаването на дялове на занижена цена е класическа схема за укриване на данък върху доходите. А сделката е направена няколко дни преди назначаването на Кирил Петков за служебен министър на икономиката в служебното правителство на Стефан Янев.

Данните от счетоводните отчети на фирмите, в които Кирил Петков е имал участие, показват, че схемата за продажба на дялове и акции на многократно занижена цена вероятно не е единичен случай на укриване на налози. Но това трябва да бъде проверено от компетентните институции.

При внимателен преглед на информацията, достъпна в публичните регистри, се пораждат съмнения и за други нарушения на данъчното законодателство, извършени от дружества, които Кирил Петков ръководи пряко.

В годишния финансов отчет на „Верита“ ООД за 2014 г. има счетоводна информация за 2013 г. (Годишният финансов отчет на дружеството за 2013 г. не е публикуван). Според наличните данни, през 2013 г. дружеството е получило приходи, свързани с търговски контрагенти, в размер на 283 хил. лв. Към края на 2013 г. дружеството е обявило налични парични средства - касови наличности в лева 21 хил. лв., и касови наличности във валута с левова равностойност 136 хил. лв. Значителният размер на касовите наличности буди съмнение спазен ли е Законът за ограничаване на разплащанията в брой при получаването на парите и след това при изразходването им и по какви причини дружеството е държало голяма сума в касата си вместо да използва услугите на българските банки. Неслучайно служебният министър на финансите Асен Василев обяви, че ще бъде направена пълна проверка на фирмите, които по документи държат големи суми в брой в касите си. Защото това е причина, че може би участват в схеми за укриване на данъци.

Финансовите отчети на фирмите на Кирил Петков показват и други любопитни факти. През 2012 г. „Верита“ ООД противно на всякаква бизнес логика е реализирало разходи абсолютно равни по размер на приходите през същата година. Освен това за същата година през дружеството не са преминали парични потоци, свързани с реализираните приходи и разходи. Това поставя въпроса извършени ли са счетоводни манипулации с цел укриване на данъци.

През 2018 г. Кирил Петков учредява Фондация „Център за приложни изследвания и иновации“. Според публикувания в Търговския регистър Учредителен акт, дейността на фондацията е насочена към стимулиране развитието на биотехнологиите и приложната химия и утвърждаване на тяхната роля в икономическото развитие. По принцип фондациите с нестопанска цел би трябвало да поддържат високи стандарти на прозрачност и отчетност на дейността си. Но не е такъв случаят с фондацията на Кирил Петков. В последния публикуван финансов отчет за 2019 г. има данни и за дейността на фондацията през 2018 г. В данните за 2018 г. са посочени „други постъпления“ в размер на 300 хил. лв., като същата сума е отразена и в графа „други плащания“. От това не става ясно какъв е произходът на парите, по какъв начин са похарчени и дали разходите са направени в съответствие на целите на фондацията.

Прави впечатление, че Кирил Петков е учредил дружества, които според публикуваните счетоводни отчети не генерират никакви приходи. Пример за такова дружество е „Скиноа“ ООД, учредено през 2014 г. От създаването си до момента дружеството има само счетоводни загуби и не прави никакви плащания към държавния бюджет.

Някои от дружествата, които Кирил Петков управлява, тенденциозно нарушават Закона за счетоводството, като не публикуват годишни финансови отчети в Търговския регистър. Именно такъв е случаят с „Верита“ ООД, което системно не публикува финансовите си отчети, което допълнително поражда съмнение за укриване на извършени злоупотреби.

Съмнителни са и обстоятелствата, при които на дружеството „Волаком“ АД, на което Кирил Петков е изпълнителен директор за периода от месец май 2012 г. до август 2013 г., е издаден сертификат за инвестиции клас Б. Сертификатът е издаден на „Волаком“ АД на 29 май 2013 г. от министъра на икономиката и предоставя на дружеството редица насърчителни мерки за извършване на инвестиции. В резултат на издадения сертификат Национална компания индустриални зони ЕАД (дружество към министерството на икономиката) е учредила в полза на „Волаком“ АД множество сервитути (право на строеж) върху недвижими имоти държавна собственост за изграждане на сгради в промишлена и бизнес зона.

Министър на икономиката по това време, който е издал сертификата на „Волаком“ АД, е Асен Василев, който сега е служебен министър на финансите. Публично известна е свързаността на Асен Василев и Кирил Петков. Двамата са възпитаници на един и същи университет, а по-късно са и съоснователи на Центъра за икономически стратегии и конкурентоспособност. Петков и Василев (едноличен собственик на капитала на „СТВ Консълтинг“ ЕООД) са съдружници в „Скиноа“ ООД от самото учредяване на дружеството през 2014 г.

През 2020 г. двамата публикуват свой план за действие в условията на Covid-пандемията. Всичко това показва свързаността на Асен Василев и Кирил Петков. Това поражда сериозни съмнения за обстоятелствата, при които на „Волаком“ АД е даден сертификат за инвеститор клас Б и как при наличието на явен конфликт на интереси е бил даден този сертификат.

Всички посочени факти говорят за извършване на редица финансови злоупотреби, укриване на данъци, нарушения на Закона за счетоводството и на Закона за ограничаване на разплащанията в брой. Добре би било продажбата на притежаваните от Кирил Петков дялове от „Верита ООД на многократно занижена цена в сравнение с активите на дружеството да бъде проверена от компетентните държавни институции като бъде използван независим оценител, който да извърши пазарна оценка на продадените дялове, за да бъде установено с колко е ощетена държавната хазна.

Вестник „Труд“ потърси Кирил Петков за коментар, но до редакционното приключване на броя не получи отговор на изпратените въпроси - защо фирмата е продадена на тази цена и как е направена оценка на притежаваните от нея имоти.

Всички посочени действия на служебния министър на икономиката Кирил Петков поставят разумните въпроси това ли са новите лица и това ли е новият морал в политиката?

И един страничен въпрос - това ли е научил в Харвард?

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Анализи