Депутатите приеха окончателно новия Закон за търговската тайна

Снимки: Пламен Стоименов/Архив

Парламентът прие на второ четене изцяло нов Закон за търговската тайна.

Законопроектът е внесен от Министерски съвет и урежда условията и реда за защита от неправомерно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна, осъществявана по съдебен път в производство по граждански дела. В закона се дефинира понятието търговска тайна. По смисъла на текстовете това е всяка търговска информация, ноу-хау и технологична информация, представлява тайна по такъв начин, че като цяло или в точната си конфигурация и съвкупност от елементи не е общоизвестна или леснодостъпна за лица от средите, които обичайно боравят с такъв вид информация.

За да отговаря на условията за търговска тайна тя трябва да има търговска стойност, поради тайния си характер и по отношение на нея да са предприети мерки за запазването ѝ от лицето, което има контрол върху информацията.

Законът дефинира и понятието притежател на търговска тайна. Това е всяко физическо или юридическо лице, което правомерно контролира търговска тайна. Законът дава определение и на нарушител: всяко физическо или юридическо лице, което неправомерно е придобило, използвало или разкрило търговска тайна. Законопроектът регламентира и придобиването, използването и разкриването на търговска тайна и обяснява случаите, когато това е правомерно.

Такова е, когато придобиването на търговска тайна е чрез независимо откритие или създаване, чрез наблюдение, изучаване, разглобяване или изпитване на продукт или по силата на договор ли по друг начин. Текстовете регламентират и неправомерно придобиване на търговска тайна.

Такова по смисъла на закона е разкриването й чрез нерегламентиран достъп, присвояване, копиране на документи, вещи, материали, вещества или електронни документи, върху които се упражнява правомерен контрол от притежателя на търговската тайна и съдържат търговска тайна или информация, от която тайната може да бъде извлечена. Съгласно текстовете притежателят на търговска тайна има право да предяви иск пред съда срещу всеки нарушител на търговската тайна за установяване на неправомерното ѝ придобиване, разкриване или използване.

Коментари

Задължително поле