Държавата получи Среден 3.20 за грижата за децата

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Национална мрежа за децата представи годишния си доклад в парламента

Национална мрежа за децата представи в Парламента годишния си доклад „БЕЛЕЖНИК 2017: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“, който оценява изпълнението на ангажиментите на различните държавни институции в политиките, касаещи грижите за децата и семействата.

Изпълнителният директор на Национална мрежа за децата Георги Богданов заяви, че тази година се отчита лек спад в изпълнението на държавни ангажименти и средният годишен успех в „Бележник 2017“ е Среден 3.20. През предишната година общата средна оценка на институциите бе 3.28 и това беше най-високия успех през годините.

Областите с най-висок успех са „Здравеопазване“ и „Образование“ – съответно с оценки Добър 3.64 и Среден 3.44. В здравеопазването се оценява положително намаляването на детската смъртност и усилията за приоритизиране на майчиното и детско здраве. В областта на образованието повишението на оценката се дължи на напредъка в областта на училищното образование и на ангажиментите, свързани с приобщаващото образование, част от новия Закон за предучилищното и училищното образование.

Област „Правосъдие“ получава оценка Среден 3.05, тъй като реформата на системата за детско правосъдие все още не е факт, въпреки че през 2016 г. Министерството на правосъдието изработи проект на закон, който да замени остарялото законодателство в областта. Председателят на КВДМС Славчо Атанасов информира, че законопроектът за детско правосъдие ще влезе скоро за обсъждане в парламента.

Област „Семейство и алтернативни грижи“ получава оценка Среден 3.01 тъй като въпреки заявения ангажимент на държавата за подкрепа на родителите и гарантиране правото на детето на семейство чрез създаване на превантивни и алтернативни услуги за грижа за деца и закриване на специализираните институции, на практика продължава да липсва цялостен подход за подкрепа на детето и семейството и почти същия брой деца продължават да живеят във формална грижа, въпреки закриването на голяма част от институциите за деца.

Най-ниската оценка в „Бележник 2017“, както и в предишните години, е в област „Общи принципи по Конвенцията на ООН за правата на детето“ – Среден 2.86. За пета поредна година не се отчита напредък по ангажимента за създаване на специално звено, което да разглежда случаи на дискриминация срещу деца; страната ни продължава да бъде една от трите страни членки на ЕС, които нямат специализиран омбудсман по правата на детето; продължава да има практики на дискриминация и неравно третиране на деца бежанци, деца с увреждания и деца от ромски произход по отношение на достъпа им до качествено образование, здравеопазване и адекватна жилищна и социална среда.

„Ние сме запознати с доклада „Бележник“ и препоръките ви на практика са предстоящите задачи в нашия мандат“, коментира Деница Сачева, зам.-министър на образованието. Тя визира високия дял на децата, които отпадат от училище – близо 20% са извън образователната система и най-често причината за това е бедността. Другата голяма тема е приобщаващото образование, където предстои изменение на държавния образователен стандарт, за което вече е сформирана работна група. Третата голяма тема е за възпитателните училища интернати (ВУИ) и социално-педагогическите интернати (СПИ), които са на подчинение на МОН и за чието поетапно закриване също се работи.

Настоящото издание на „Бележника“ е още по-специално, тъй като предлага нов подход за въвличането на деца, млади хора и възрастни в изработването му. За първи път освен експертния доклад бе подготвено и специално издание „Бележник 2017: Как децата, родителите и професионалистите оценяват държавата?“. Текстът отразява консултации и проведени фокус групи с близо 900 деца, млади хора, родители и професионалисти и показва как те усещат в реалния си живот държавните политики и ангажименти към самите тях и какво ги вълнува и притеснява най-много. Вижте детския бележник ТУК

Вижте експертния „Бележник 2017“ ТУК

Коментари

Задължително поле