Евтина земя дават на млади фермери

Целта е стопаните под 40 години да останат на село

Запазват забраните за покупка на ниви от фирми с чуждестранно участие

Предоставят за ползване до 10 дка за отглеждане на зеленчукови култури, до 20 дка за трайни насаждения и до 50 дка за едногодишни полски култури

Земеделски земи от държавния поземлен фонд ще могат да се дават под наем или аренда без провеждане на търг, но по пазарни цени, на млади фермери на възраст до 40 години. Това предвижда проект на нов закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи, който е пуснат за обществено обсъждане от земеделското министерство. Целта е да се стимулират младите да останат на село, да създадат нови стопанства или да разширят съществуващите. Земя без търг ще се дава и на еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), които са създадени от фермери до 40 години. Така ще се изпълни и един от приоритетите на Европейския Съюз за намаляване на средната възраст на земеделските стопани.

За да получат земя младите фермери ще трябва да са регистрирани земеделски стопани, да са с постоянен и настоящ адрес в населено място на общината, в която са нивите, за нямат задължения към държавата и да обработват не повече от 200 дка земеделска земя. В проекта е предвиден и таван на терените, които ще се дават на младите фермери без търг - до 10 дка за създаване и отглеждане на зеленчукови култури, до 20 дка за трайни насаждения и до 50 дка за едногодишни полски култури. Срокът за отдаване под наем или аренда на земя на млади стопани за отглеждане на зеленчукови и едногодишни полски култури е до 10 години, а за трайни насаждения - до 30 години.

В новия закон ще се запази съществуващата сега забрана земя да се придобива от фирми, в които съдружници или акционери са регистрирани в офшорни зони, както и от регистрирани в страната компании, в които съдружници или акционери са граждани или фирми от страни извън ЕС. Създаден е и механизъм за защита на земеделските земи като ограничен ресурс и национално богатство. Предвижда се след придобиването на земеделски земи да не може да се променя тяхното предназначение за срок от 7 години. Като изключение ще има при строителството на инфраструктурни проекти, като например пътища.

В новия закон са разписани правила за доброволно уедряване на нивите чрез създаване на масиви за ползване. Те може да се създават за срок от една или няколко години, по искане на собствениците на терените. Целта е да се преодолее раздробеността на нивите и те да се обработват по-ефективно. Когато за някой от терените има няколко съсобственика с идеални части, всеки от тях ще трябва да даде съгласието си за включване в общия масив за ползване.

 

Правила

Пишат наредби за задържане на животни

Уреждат случаите с „бели петна”

С наредби на общинските съвети ще бъдат разписани правила за преминаването на животни през чужди ниви, както и за задържане на животни в чужди имоти, пише в проекта на нов закон. Проблемът е сериозен тъй като често овце, коне или крави на един стопанин отиват в имота на друг. В наредбите ще трябва да се посочи срок за задържане на животните при намирането им в чужди ниви, реда за връщането им на техните собственици, както и продажбата им или даването им на организации за закрила на животни, ако действителният собственик не бъде намерен.

В проекта е предвидено задължение за общинските служби по земеделие да регистрират в информационна система на Министерството на земеделието на всички актове за ползване на земеделските земи (договори, административни, съдебни и други правни актове, които доказват право за ползване на земеделска земя), както и споразуменията за тяхното изменение или прекратяване. Регистрацията ще става по искане на собствениците или на ползвателите на земеделските земи, въз основа на представени от тях копия от актовете.

Със закона се предлага нов подход за гарантиране правата на собствениците на т. нар. “имоти - бели петна”. Това са имоти, чиито собственици не са известни и не обработват земите си. Всеки, който получи за ползване “имоти - бели петна” ще представя запис на заповед за дължимата сума за нивите. Разписан е и ред за изплащане на тези суми на реалните собственици при появяването им.

 

Облекчение

Строят 6 г. след смяна на предназначението

Облекчения са предвидени за инвеститори, които които искат да строят. С новия закон за земеделските земи отпада изискването в тригодишен срок от влизане в сила на решението за промяна на предназначението на нивите, да бъде поискано издаване на разрешение за строеж. Вместо това първо се дава 6-годишен срок за стартиране на строежа. А след изтичане на тези 6 години на собственика на земята или на инвеститора в обекта се дава възможност да поиска удължаване на срока на валидност на решението за промяна на предназначението на земеделска земя за срок от още 3 години. Това удължаване ще бъде еднократно срещу заплащане на определена такса. Тази такса ще бъде в размер на 50% от таксата, която се дължи при смяна на предназначението на земята.

 

Компенсаторки

При продажба от държавата поне 40% от цената се плаща в брой

Договорите за аренда на държавни терени с овошки ще бъдат със срок до 30 години, но ще може да се удължават

В проекта за нов закон е посочено, че плащането на цената при търговете за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд може да става с поименни компенсационни бонове, с компенсаторни записи и с жилищни компенсаторни записи, които са регистрирани в Централния депозитар. Но е поставено изискване поне 40% от цената да се плаща от спечелилия търга участник с парични средства в левове.

С новия закон е уредено и отдаването за ползване на земи от държавния и общинския поземлен фонд чрез търг. Като срокове за предоставяне за ползване на нивите под аренда са подобни на предвидените за частните земеделски земи. Предвидени са минимални (5 години) и максимални (10 години) срокове за отдаване под аренда на държавни земи за отглеждане на едногодишни полски култури, както и за отглеждане на трайни насаждения (до 30 години). Но за трайните насаждения е дадена и възможност за удължаване на 30-годишния срок чрез подписването на анекс и плащането на пазарна цена за арендата.

 

Ограничение

Договорите за наем ще бъдат до 10 години

Собствениците на земеделски земи ще могат да ги предоставят за ползване за срок до 10 години за отглеждане на зеленчуци и на култури като пшеница, слънчоглед и царевица. За земи с трайни насаждения договорите за наем или аренда ще бъдат със срок до 30 години, предвижда новият закон. Целта е да се постигне по-добър баланс в отношенията между собствениците и ползвателите на земеделските земи чрез избягване на дългосрочна обвързаност с неизгодни договори, включително сключени от съсобственици с незначителен дял, каквато негативна практика бе широко разпространена, пише в мотивите към проекта.

Изискването за минимален 5-годишен срок на арендните договори и за сключването им от съсобственици, притежаващи над половината от идеалните части ни нивите, се запазва. За договорите за наем и за съвместно обработване не се въвежда минимален срок.

Коментари

Задължително поле