Екоинспекцията в Търново проучва защитени зони в трансграничния регион на река Дунав

Екоинспекцията във Велико Търново ще проучи защитените зони в трансграничния регион на река Дунав . Това са „Остров Вардим“ и „Рибарници Хаджи Димитрово“ за опазване на дивите птици, включени в общоевропейската екологична мрежа Натура 2000. Инициативата е в изпълнение на дейностите по проект „Иновативно и съвместно управление на зони от Натура 2000 в трансграничния регион на река Дунав“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България, РИОСВ – Велико Търново

"От март до ноември 2017 г. със съдействието на Българското дружество за защита на птиците се провеждат теренни проучвания на видовете птици, предмет на опазване в двете защитени зони, на техните популации и местообитания. Проследява се пролетната и есенната миграция на птиците. Ще се установят гнездящите, преминаващи, скитащи и ловуващи видове. Събраната информация ще бъде обобщена и анализирана, за да се изготви оценка на природозащитното състояние на видовете – предмет на защита и да се определят ключови видове за управление", информираха от РИОСВ в старата столица.

Информацията ще послужи на експертите и партньорите от Националната служба за екологична охрана на Румъния за изготвяне на план с мерки/стратегия за опазване на четирите зони, включени в проекта „Остров Вардим“ и „Рибарници Хаджи Димитрово“ в България и ROSPA0024 Confluenta Olt-Dunare и ROSPA0102 Suhaia в Румъния.

"Защитената зона „Остров Вардим” е разположена на площ 1167,551 ха и включва защитена местност „Стария дъб”. Срещат се 75 вида птици, като 21 са включени в Червената книга на България, 31 са от европейско значение. Предмет на защита са местообитанията и популациите на видовете малък и голям корморан, малък воден бик, нощна чапла, лопатарка, морски орел, орел рибар, малка черноглава чайка, синявица, черен кълвач и др. Тук е едно от малкото гнездовища на морския орел в България", съобщиха още от РИОСВ-Велико Търново.

Защитената зона „Рибарници Хаджи Димитрово” пък се простира на площ 446,526 ха и включва защитена местност „Русалка“. Срещат се 116 вида птици, като 33 са включени в Червената книга на България, 53 са от европейско значение. Предмет на защита са местообитанията и популациите на видовете ушат гмурец, малък корморан, нощна чапла, лопатарка, белоока потапница, морски орел, орел рибар, тръстиков блатар, бойник, голяма бекасина, белобуза рибарка, черна рибарка, синявица и др.

Коментари

Задължително поле