Електронни пранги за чиновника

МВР, МОСВ, здравното и правосъдното министерство още не са се включили в системата за е-Връчване

Включването в системата означава да получаваме на мейл фишове и глоби

До дни ще можем да следим в интернет какво е свършил чиновника по нашите сигнали, запитвания или искания. Това ще става чрез Системата за сигурно електронно връчване (е-Връчване), в която до петък (30 ноември) е длъжна да се включи цялата държавна администрация. Системата дава възможност за обмен на документи по електронен път между граждани, бизнес и институции. Достъпът до нея става чрез еднократна регистрация с квалифициран електронен подпис или ПИК на Националния осигурителен институт. Системата за е-Връчване дава възможност за получаване на известия по електронна поща и с SMS за изпратени и връчени документи. Всеки може да провери кога чиновникът е отворил документа. От този момент той се смята за връчен. Ако чиновникът не ни отговори в законните срокове, той подлежи на административни наказания. При системни нарушения може да бъде уволнен дисциплинарно.

02-1

Проверка на „Труд” установи, че към 26 ноември 2018 г. пет министерства, както и администрацията на Министерски съвет, все още не са се включили в системата за е-Връчване. Последният момент чакат МВР, екоминистерството, здравното и правосъдното ведомство, както и министерството на българското европредседателство.

Централната администрация на изпълнителната власт, което е задължена до 30 ноември да се включи в системата за е-Връчване, включва 18 министерства, 11 държавни агенции, 5 държавни комисии, 17 структури, създадени с постановление на Министерски съвет и 45 структури, създадени със закон.

Дни преди крайния срок от 11-те държавни агенции само 3 са включени в системата. Това са Държавната агенция „Електронно управление”, ДАНС и НСИ. Агенциите за бежанците, за българите в чужбина, както и Държавна агенция „Разузнаване” все още нямат профили.

До момента общият брой регистрирани потребители в системата за е-Връчване е 12 500, от които 355 профила са от държавната администрация, а 198 са от организации, предоставящи обществени услуги. Изпратените съобщения са 24 300.

Всеки, който се регистрира в системата за е-Връчване трябва да знае, че освен сигналите, които той може да подава, администрацията по електронен път ще му изпраща актове, фишове и наказателни постановления по смисъла на Закона за административните нарушения и наказания.

От агенцията за е-управление уточняват, че за разлика от държавната администрация българите не са длъжни да използват системата и могат да продължават да чакат по гишета, за да получат на хартия необходимите им документи, както и наказателни постановления.

 

За година

Над 4,3 млн. справки са направени по електронен път

Само за една година централните администрации са извършили над 4.3 милиона справки по служебен път, чрез обмен на данни между регистрите. 61 052 заявки са направени от Община Пловдив, следвана от Троян.

С най-много заявки през RegiX (системата за служебен обмен между държавните регистри) за година е Министерството на финансите с над 1.2 милиона заявки. Следва Агенцията за социално подпомагане - 995 294 за година.

Най-много справки се извършват към Регистър на задълженията към митническата администрация (РЕЗМА), поддържан от Агенция „Митници”, с над 1.2 млн. справки.

 

Достъп

Контролираме използването на лични данни

През Системата за сигурно е-Връчване всеки гражданин може да получи информация за заявени и предоставени справки от администрациите, във връзка с които са използвани негови данни. Чрез системата се влиза в много регистри, най-често използваните от които са тези на Агенция за социално подпомагане, на митниците- за справки за наличие или липса на задължение, в Търговския и Имотния регистър. МВР предоставят достъп до регистъра за български лични документи, МРРБ до справки за настоящ адрес, за родственост, за семейно положение и др.

 

Учрежданията сменят 130 000 компютъра на 4 г.

Годишно се купуват по 30 000 нови машини

В държавната администрация има 129 985 персонални компютъра (съгласно Доклад за състоянието на администрацията през 2016 г.). При среден темп на подмяна 4 години, следва годишно да се подменят около 30 000 компютъра, което надвишава 30 млн. лв. годишно. Това е необходимата сума, без да се отчитат разходите за поддръжка, лицензи, софтуер и т.н.

За първи път със създаването на ДАЕУ е въведена пълна отчетност и прозрачност на всички планирани и реализирани проекти и разходи за е-управление, както и пълен бюджетен контрол на разходите за електронно управление по Бюджет 2018.

 

Прогноза

Пестим 100 тона хартия

Премахването на хартиената администрация би довело до спестяване на 100 т хартия годишно, сочат данни на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Средно по 2 300 писма месечно обменя всяка централна администрация с други институции.

Обичайно писмата се състоят от два листа, а това означава, че всяко ведомство изразходва 4 и половина пакета хартия за месец само за обмена на документи с други структури и потребители на услуги.

От 1 ноември 2018 г. над 800 административни структури – централни, областни и общински – спряха хартиения обмен на документи помежду си. От ДАЕУ са категорични, че така се пестят пари от куриери, както и време на данъкоплатците. И дават пример с придвижването на хартиени документи, за което са необходими най-малко 6 дни. За електронен обмен са необходими максимум 24 часа.

През 2019 г. се очаква през един сайт да бъде осигурен достъп до всички електронни услуги, предоставяни от администрацията.

 

Вече не ни искат 12 удостоверения

За 1422 услуги трябваха 5985 документа

За 1422 административни услуги, които предоставят, чиновниците изискваха 5985 документа. За да се премахне изискването само на 12 хартиени документа, се наложи изменение на над 70 закона и повече от 100 подзаконови нормативни актове. Причината е, че в голяма част от законите е записано, че даден документ се издава на хартиен носител, подпечатан с мокър печат.

Към момента 11 удостоверения вече се издават по служебен път. Това са:

- Удостоверение за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства, издавано от Агенция по вписванията;

- Удостоверение за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на физическо/юридическо лице в Имотния регистър;

- Удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър;

- Удостоверение за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, събирани от митническите органи, издавано от Агенция „Митници”;

- Удостоверение за семейно положение, издавано от общинска администрация;

- Удостоверение за съпруг/а, деца, издавано от общинска администрация;

- Удостоверение за брак, издавано от общинска администрация;

- Удостоверение за наличието или липсата на задължения, издавано от Национална агенция за приходите;

- Удостоверение обр. УП-7 за размер и вид на пенсия/и и добавка/и, издавано от Националния осигурителен институт;

- Удостоверение обр. УП-8 за доход от пенсия/и и добавка/и, издавано от Националния осигурителен институт;

- Удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина, издавано от Националния център за информация и документация.

Свидетелство за съдимост от 1 март 2018 г. държавните органи нямат право да изискват. Обстоятелствата се установяват единствено по служебен път. Все още бизнесът, обаче продължава да изисква такива удостоверения от служителите, които наема.

Коментари

Задължително поле