ИАНМСП организира участието на български фирми в Международната специализирана изложба за електроника и електротехника ЕЛТЕХ 2018 (24-29.09.2018, Международен панаир Пловдив)

clipboard01

Участието на българските предприятия се финансира по Проект № BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“.

Международната специализирана изложба ЕЛТЕХ показва най-доброто от света на електрониката и електротехниката. Тя осигурява на участниците всички необходими условия за ефективно представяне и контакти с потребители. През последните години изложбата разширява своя обхват с допълнителни секции, а най-новата е за оборудване на шивашки фабрики и ателиета.

Краен срок за подаване на документи за участие – 12 юли 2018 г. (четвъртък).

За допълнителна информация посетете интернет страницата на ИАНМСП – www.sme.government.bg

Проект №BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Коментари

Задължително поле