Идеологията на джендъра е отречена

Истанбулската конвенция противоречи на Конституцията ни

Ако бъде ратифицирана, ще наложи промени в законите

Конституцията e отражение на основните идеи и принципи, на които се гради едно общество и по които има достигнато обществено съгласие. Основните права и свободи, закрепени в Конституцията, също са плод на обществено съгласие. Истанбулската конвенция съдържа в себе си идеи, по които в българското общество няма съгласие и които влизат в противоречие с духа на Конституцията. Това са идеите, че полът на човек не е биологично определен и че могат да съществуват множество полове и съответни на тях различни джендърни идентичности.

Ако Конвенцията бъде ратифицирана, тя ще легитимира тези чужди за обществото ни идеи и ще доведе до бъдещи промени в законодателството, които ще предоставят на новите полове всички нива на защита, включително и на ниво защита на основни права и свободи. По този начин след време ще бъде отречена заложената в Конституцията идея, по която днес има обществено съгласие, че бракът е съюз между мъж и жена в биологичния смисъл на думата.

Конституционният съд е пазител на Конституцията. Той трябва да брани нейните разпоредби и нейния дух от всички онези нови идеи, навлизащи в законодателството ни, които са спорни за нашето общество и които ще доведат до нейната промяна – непосредствено или в близко бъдеще.

България е член на Европейския съюз, но неговото мото е „Обединени в многообразието“. Това ни дава основание да се стремим да съхраним своята самобитност, традиции и национални характеристики, към които след време могат да прибягнат и други държави. Основание за това дава и проведената на 28.02.2018 г. в Мадрид I-ва международна конференция за джендър, пол и образование и подписаната от 53 организации от 17 държави Декларация за Разбиране, Уважение и Свобода. На тази конференция за първи път идеологията на джендъра е критикувана и отречена.

(С големи съкращения от „Правен свят”)

Коментари

Задължително поле