Инвестициите на родните заводи нараснаха със 7,4%

За 2018 г. планират спад на вложенията

Инвестициите на българските заводи нараснаха през миналата година, но за настоящата се очаква да свият вложенията си. Разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността през 2017 г. са със 7,4% повече в сравнение с 2016 г., обявиха от Националния статистически институт. Резултатите са от проведено през месец март регулярното бизнес наблюдение на инвестиционната активност сред промишлените предприятия, с което беше осигурена информация както за реализираните от тях инвестиции през 2017 г., така и за плановете им за разширяване на производството или подмяна на оборудване през настоящата година. Увеличението на инвестициите през 2017 г. е добър знак за родната икономика и показва, че заводите разширяват дейността си, което пък ще доведе до наемане на повече работници.

Плановете на промишлените предприятия за 2018 г. обаче са за свиване на инвестициите с 6,6% спрямо направените през предходната година, показват резултатите от проведената анкета на инвестиционната активност. В общия обем на очакваните разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през тази година делът на частния сектор е 84,6%, като мениджърите от частните предприятия предвиждат намаление на инвестиционните си програми с 14% в сравнение с 2017 г.

По основни производствени групи най-голям дял в инвестициите през 2018 г. се очаква да формира производството на стоки за междинно потребление (43,3%), при което се предвижда понижение от 12% спрямо миналата година. На второ място по прогнозен обем на инвестициите са енергетичните и свързаните с водата сектори (с дял от 25,4%), при които се очаква увеличение с 27,9% в сравнение с 2017 г. На следващо място по обем на инвестициите е производството на недълготрайни потребителски стоки, което е с дял от 16,3%, като прогнозите на мениджърите са за свиване на инвестиционните програми с 25,2% спрямо миналата година.

Коментари

Задължително поле