Искът на Пенев срещу БФС e недопустим, производството се прекратява

Софийският градски съд прекрати делото по иска на Любослав Пенев срещу избора на Борислав Михайлов за президент на БФС. На 11 май 2018 г. СГС е отсъдил, че искът на Пенев е недопустим и производството се прекратява.

Ето цялото решение на съда:

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр.София, 11.05.2018 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, Търговско отделение, VІ-13 състав, в закрито заседание на единадесети май две хидяли и осемнадесета година в следния състав

СЪДИЯ : ВЛАДИМИР ВЪЛКОВ

като разгледа докладваното от съдията т.д. № 372 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е образувано по искане от името на Л.М.П. срещу Б.Ф.С.. В исковата молба се твърди, че ищецът е редовно регистриран кандидат за президент на БФС. В обосновка на правото си на иск ищецът се позовава на Решение № 81 от 25.04.2017 г. по т.д. № 536/2016 г. на ВКС, ІІ ТО.

В отговора по исковата молба от името на ответника се оспорва процесуалната легитимация на ищеца като е застъпен довод, че цитираното решение не разширява, а стеснява кръга на легитимираните лица да атакуват решението на висшия орган на сдружение с нестопанска цел. Застъпена е теза, че качеството редовно регистриран кандидат за президент на БФС не се включва сред описаните в чл. 25 ал. 6 от ЗЮЛНЦ. Иска се производството да бъде прекратено.

Предявеният иск е недопустим.

Регламентирайки свободата на сдружаване законът утвърждава и условията за намеса във вътрешноорганизационния живот на сдружението. Формираната и изразена воля от висшия орган на сдружението обвързва всички негови членове и останалите органи. Ограниченото обвързващо действие на този акт логично ограничава и лицата, които могат да поставят под въпрос легитимността на взетото решение и това са членове на сдружението или на негов орган. Извън кръга на непосредствено обвързаните от постановеното решение за оспорване легитимността на взетото решение е овластен единствено прокурорът – арг. от чл. 25ал. 6 ЗЮЛНЦ.

Ищецът не твърди да е член на сдружението Б.Ф.С..

Качеството член на орган на сдружението възниква с делегирана компетентност от овластения за целта орган на самоуправляващата се организационна единица. Процедурата по номинация е предпоставка за придобиване качеството президент на БФС – представителен и изпълнителен орган на сдружението според устава. То бива придобито обаче едва с взето решение от Конгреса – чл. 36 ал. 1 т. 3 от устава. Следователно, не е налице и така визираното от закона качество.

Както е имал повод да посочи и Върховният съд в цитираното от ищеца решение № 81 от 25.04.2017 г. по т.д. 563/2016 г., ІІ ТО, легитимацията за прокурора произтича от ангажимента му да се намеси, когато решението засяга обществен интерес. От тази гледна точка съдът споделя наведения в отговора довод, че това решение не разширява, а подлага на стриктно тълкуване нормата на чл. 25 ал. 6 ЗЮЛНЦ. С право на иск за отмяна решение на върховния орган на сдружение с нестопанска цел има само лице, което се намира в членствено правоотношение, член е на негов орган или от прокурора, ако твърди по същество решението да засяга обществения интерес. Едва при наличие на тези обстоятелства съдът е овластен да прецени проявили ли са се твърдяните факти и опорочават ли взетото решение.

Нормата на чл. 124 ал. 3 ГПК обуславя властта на съда да се намеси в гражданско правоотношение от изрично предвидена в закона възможност. Израз на това правило е и ичерпателното изброяване на лицата, легитимирани да оспорят решението на върховния орган на сдружение с нестопанска цел. На свободата на сдружаване кореспондира ангажиментът на всички останали, включително и на съда, да зачетат формираната воля. Израз на този ангажимент е и задължението за съда да отгаже да изследва законосъобразността на решението по почин на гражданскоправен субект, който не е част от сформираната общност. Искът по чл. 25 ал. 6 ЗЮЛНЦ е предвидено от закона средство за обезпечаване законосъобраното развитие на вътрешноорганизационния живот на самоуправляващата се общност. При положение, че ищецът не е станал част от нея, било то й посредством припознат потенциал да я управлява и представлява, няма зачетена от закона причина да оспорва решението.

За пълнота следва да се посочи, че по въпроса за липсващата легитимация на кандидат за прецидент на БФС да оспори осъществен избор е формирана съдебна практика с определение от 07.12.2009 г., по гр. д. № 55/2009 г. на СГС, ТО, VІ - 14 състав, потвърдено с определение № 1203 от 12.07.2010 г. по ч. гр. д. № 1039/2010 г., ГО, VІІ състав на Апелативен съд – София. По изложените вече съображения настоящият състав не намира основание да се отклони от нея.

Мотивиран от изложеното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по т.д. № 372/18 г. по описа на СГС, ТО, VІ-13 състав.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Апелативен съд – гр. София в едноседмичен срок от съобщението.

При упражняване на тази процесуална възможност следващата се държавна такса е в размер на 15 лв. и следва да бъде внесена по сметка на Апелативен съд – София, а доказателство за това да бъде приложено към жалбата. Неизпълнението на това задължение е основание за връщане на частната жалба.

Коментари

Задължително поле