Какво трябва да знаете, ако работите на две места

Въпрос: Работя по трудови договори в две фирми на по 4 (четири) часа. Предстои да бъда съкратена от едната. Ако напусна другата фирма по взаимно съгласие, ще получа ли обезщетение за безработица според стажа?

И. Тодорова, гр. Сандански

Отговор: Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд “Безработица” най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и които имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта; не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168 от КСО; не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по КСО или законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от КТ (чл. 54а, ал. 1 от КСО).

В тази връзка безспорно за придобиване право на парично обезщетение за безработица трябва да са прекратени и двата Ви трудови договора. Съгласно чл. 54б, ал. 3 и 4 от КСО безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326, 330 и 331 от Кодекса на труда, както и тези, придобили право на парично обезщетение по чл. 54а преди изтичането на 3 години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица, получават минималния размер на обезщетението за срок 4 месеца.

При определяне срока и размера на паричните обезщетения за безработица на лица, осигурявани по 2 (и повече) трудови правоотношения, е от значение основанието за прекратяване на последния прекратен по хронология трудов договор, независимо дали е бил основен или допълнителен. Ако двата трудови договора са прекратени на различни основания от една и съща дата, се преценява по-благоприятния за лицето вариант.

За Вас е по-благоприятно датата, от която Ви съкращават от едната фирма, да е същата или след датата, от която напускате по взаимно съгласие другата фирма. Следва да имате предвид, че правото на парично обезщетение не се губи, ако в срока за изплащане на паричното обезщетение лицето започне работа на непълно работно време с възнаграждение по-малко от минималната месечна работна заплата, установена за страната (510 лв. към момента). В този случай то получава 50 на сто от полагащото се паричното обезщетение за безработица за оставащия период на изплащане (чл. 54б, ал. 6 от КСО).

Периодът на изплащане на парично обезщетение за безработица, съгласно чл. 54в, ал. 1 от КСО, се определя в зависимост от продължителността на осигуряване на лицето за фонд “Безработица” в периода след 31.12.2001 г. Съобразно действащата от 01.01.2018 г. редакция на разпоредбата, паричните обезщетения за безработица се изплащат за срок 10 месеца при продължителност на осигурителния стаж с осигуряване за безработица от 11 години и 1 ден до 15 години за времето след 31.12.2001 г.

Тодор Капитанов, юрист, Национален секретар на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор

Коментари

Задължително поле