Мбапе се подигра с „трите лъва“

Ðîññèÿ. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Èãðîêè ñáîðíîé Ôðàíöèè Êèëèàí Ìáàïïå (â öåíòðå) è ñáîðíîé Áåëüãèè Ýäåí Àçàð (ñëåâà), ßííèê Êàððàñêî (ñïðàâà) â ïîëóôèíàëüíîì ìàò÷å ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó - 2018 ìåæäó ñáîðíûìè êîìàíäàìè Ôðàíöèè è Áåëüãèè. Ñåðãåé Áîáûëåâ/ÒÀÑÑ

Килиън Мбапе се подигра с англичаните заради отпадането им от световното първенство. Младата френска звезда бе обиждан от британски запалянковци. В профила на Мбапе на социалните мрежи англичаните пишеха как Магуайър ще го убие, че е бил силен само за пет минути.

Но който се смее последен, се смее най-хубаво. Мбапе пусна снимка, на която се виждаше надписът „Футболът се завръща у дома!“ А отдолу бе добавил надписът „Невъзможно!“

Френският вундеркинд побърза да обясни своя изблик на емоции. „Съжалявам, защото обичам Англия – написа Мбапе. – Но това е за всички тези, които ми писаха глупави съобщения и ме обиждат досега. Вие заслужавате този отговор.“

В същото време Пол Погба най-накрая намери формата си. След слабия сезон в „Манчестър Юнайтед“ халфът започна неубедително и в Русия. „Футболът е първата ми любов – каза Погба. – Ще продължавам да се боря за нея. Знам, че понякога играя добре, а понякога зле. Мога да правя само едно нещо. И това е да играя футбол.“

Коментари

Задължително поле