Може ли да ни преместят на друго работно място без наше съгласие

Може ли да ни преместят на друго работно място без наше съгласие

Въпрос: Здравейте, може ли да бъда преместена без мое съгласие на друго работно място?

Хр. Берова, гр. Силистра

Отговор: Общият принцип при изменение на трудовото правоотношение е това да става с изрично съгласие на страните, изразено в писмена форма, независимо дали става дума за определено или неопределено време (чл. 119 от КТ). В чл. 66, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) е определено задължителното съдържание на трудовия договор, като посочените елементи в т. 1-2 са мястото на работа и наименованието на длъжността и характера на работата. Съгласно чл. 118, ал.2 от КТ не се смята за изменение на трудовото правоотношение, когато работникът или служителят е преместен на друго работно място (напр. друга сграда, помещение) в същото предприятие, без да се променят определеното място на работа, длъжността и размерът на основната заплата на работника или служителя.

Работодателят или работникът/служителят не могат да променят едностранно съдържанието на трудовото правоотношение освен в случаите и по реда, установени в закона (чл. 118, ал.1 от КТ). Такива случаи са регламентиран в чл. 120, ал.1 и 3 от КТ като е предвидена възможност за работодателя при производствена необходимост, както и при престой, да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, но в същото населено място или местност за срок до 45 календарни дни през една календарна година, а в случаи на престой - докато той продължава, както и да възлага на работника или служителя работа от друг характер, макар и да не съответства на неговата квалификация, когато това се налага по непреодолими причини.

Производствената необходимост се изразява във временен недостиг на работна сила за изпълнение на определени задачи, като преценката за това е от компетентността на работодателя. Престой е налице при преустановяване на работата на дадено работно място поради организационно-технически причини. Непреодолимите причини са израз на извънредна обстановка, породена от непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства).

Д-р Тодор Капитанов, юрист, Национален секретар на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор.

Коментари

Задължително поле