Община Елена ще разполага с бюджет от 9 955 160 лв

Снимки: Веселина Ангелова и Община Елена

Общинските съветници в Елена приеха бюджета за 2017 година, като само един гласува „въздържал се“. Бюджетната рамка е в размер на 9 955 160 лв., от които 4 499 606 лв. за държавни дейности и 5 455 554 лв. за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности с местни приходи.

„Основната цел, която си поставяме с бюджет 2017 е запазване на финансовата стабилност и недопускане на рискове, като същевременно се стремим да отговорим на нарастващите потребности и очаквания на гражданите за подобряване на жизнената среда и предоставяне на качествени услуги. За да изпълним тази цел, местните приходи са планирани реалистично, на база оптимизиране събираемостта на приходите от местни данъци и такси и от наеми, както и установяване на облозите в реални размери и събиране на недоборите от минали години.

От приетата промяна в размера на данък върху недвижимите имоти от 1.2 на 1.5 на хиляда върху данъчната оценка на жилищните имоти и на 2.4 на хиляда на нежилищните имоти се очаква да постъпят и повече приходи“ – подчерта кметът инж. Дилян Млъзев в предложението си до Общинския съвет за приемане на бюджета на общината за 2017 г., Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за тази година и на Индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз.

Кметът Млъзев поясни още, че през изминалата година е постигната по-голяма събираемост, приходите са изпълнени 103%, задълженията на общината са едва 39 991 лв., за което безспорен принос има приходната общинска администрация. Просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през тази година са 68 000 лв.

Общинският съвет прие инвестиционната програма за 2017 г. в размер на 2 197 133 лв., от тях 1 177 100 лв. са от субсидията за капиталови разходи.

Субсидиите от общинския бюджет в отделните сфери са разпределени справедливо, съобразно потребностите. Парите за 19 читалища са 124 100 лв., като от собствени приходи са осигурени още 7300 лв. С близо 5% са завишени субсидиите за спортните и футболните клубове, общо 64 000 лв. са разпределени за тях. Повече са парите – 50 000 лв. и за календара на културните събития и чествания, а спортно-туристическият календар е обезпечен с 13 600 лв., с 10 000 лв. се подпомага издаването на общинския вестник. В бюджета са заложени 16 600 лв. за заплащане на част от таксите на потребители от общината, настанени в хосписа.

Числеността на общинската администрация се запазва – 71 бройки, но се разкриват нови длъжности в местните дейности, най-вече за поддръжка и обслужване на спортната база и общностния център, изградени по проект на ПРСР.

Коментари

Задължително поле