Община Павликени съди немски арендатор

Искът срещу „Лигнум Холдинг“ АД е за неизпълнен договор

Община Павликени завежда съдебен иск срещу „Лигнум Холдинг“ АД да върне арендувания имот и да заплати дължимите арендни вноски за периода 2015/2016 г. и 2016/2017 г. Инвеститорът имаше намерение да създаде насаждения от дървесни видове за добиване на фина дървесина в землището на с. Сломер. Върху площ от 464 дка фирмата засади бяла акация, черница, череша и черен орех.

През януари 2013 г. след проведен публично оповестен конкурс Община Павликени сключи договор за аренда на 464 дка земеделска земя с арендатора „Лигнум холдинг“ АД, Германия. Срокът на договора е 25 години, а арендаторът се задължава да заплаща годишното арендно плащане в размер на 11 622,00 лв. или по 25,00 лв. за декар.

Освен това арендаторът е длъжен да създаде и отглежда трайни насаждения от видове с ценна дървесина, както и в срок до 3 години от сключването на договора да създаде 5 нови работни места за поне 60 месеца. В договора е заложено и инвестиране в терена, като за целия срок на договора „Лигнум холдинг“ АД е трябвало да вложи 1 881 319,26 лв.

Налице е обаче съществено неизпълнение на задълженията на арендатора. Фирмата е внесла годишните арендни плащания само за стопанските 2013/2014 г. и 2014/2015 г., но не и за последните две стопански години, които са в общ размер 23 244 лв., а разкритите 5 работни места бяха само за 36 месеца.

Според юристите на Община Павликени неизпълнението на задълженията на ответника да заплати две годишни арендни вноски и неизпълнението на поетите задължения по договора поражда правен интерес за Община Павликени да иска развалянето на договора за аренда. Общината нееднократно е изпращала както покани за плащане на задълженията на арендатора, така и предупреждения за прекратяване действието на договора.

Единствената полза за Община Павликени е, че на тази запустяла преди земя сега има хубава залесена територия.

Коментари

Задължително поле