Община Пловдив спечели проект за 1,4 млн.лв. за модернизация на професионална гимназия

Община Пловдив спечели проект на обща стойност 1 399 985,87 лв с ДДС за модернизация на инфраструктурата и подобряване качеството на образователната среда в Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника (ПГХТТ).

Той е по ОП "Региони в растеж" и цели "изграждането на благоприятна, съответстваща на съвременните образователни изисквания среда, която да спомогне за предоставянето на адекватни обучителни услуги в условия, съответстващи на националните и европейски нормативи за качество и пригодност, както и да кореспондира с нуждите на учащите и заинтересованите страни - бизнес и бъдещи работодатели". В продължение на 24 месеца ще се извършат дейности, водещи до осъвременяване на физическата среда в ПГХТТ - строително-монтажни работи, включително саниране и осигуряване на достъпна среда, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, отговарящо на потребностите на изучаваните професионални направления в целевото училище, както и подобряване условията и комфорта на учащите и педагогическите специалисти.

Пловдив ремонт Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника

Строително монтажните работи са на стойност  821 024.96 лв. с ДДС. Те включват подмяна на старата дървена дограма с енергоспестяващ клас алуминиева с прекъснат термостат и двоен стъклопакет с "К"- стъкло; обезопасяване на прозоречни отвори и стълбища; сигнализиране на локации с промяна в нивата и налични препятствия; извършване на цялостен ремонт на покрива на учебен корпус, учителски блок и физкултурен салон, включително - полагане на топлоизолация; отстраняване на констатирани обследванията течове; прешпакловане и пребоядисване на сградните помещения; ремонт и подмяна на настилки в учебните и спортно помещения; подмяна на осветителни тела с енергоефективни; монтаж на външна топлоизолация и подмяна на вътрешна отоплителна инсталация. Достъпът за хора с увреждания ще се подсигури посредством доизграждане на рампи към централния вход на училището за допълнително улесняване на достъпа до сградата на лица със специални нужди, с което да се осигури комплексна достъпна среда, отговаряща на съвременните изисквания.

Освен това ще бъдат закупени артикули за обзавеждане и оборудване за 284 841,00 лв. с ДДС. Сред тях са аналитична и физико-химична лаборатория - шкафове, столове, специфично оборудване като блендери, лабораторни центрофуги и др.; лаборатория за неорганична и органична химия - цялостно обзавеждане и специфично оборудване като колби, хладилна техника, анализатори и т.н.; лаборатория по микробиология и биохимия - цялостно обзавеждане (маси, шкафове и др.) и специфично оборудване като центрофуги, автоклав, измервателна техника и т.н.; кабинет за практическо обучение по контрол на храни и напитки - цялостно обзавеждане и оборудване (маси,компютърна техника и др.); кабинет за практическо обучение по технология на храни и напитки - оборудване и обзавеждане; учебна работилница по технология на храните - специфично тематично оборудване; работилници и лаборатории по топлотехника, възобновяеми енергийни източници, хладилна и климатична техника - специфично оборудване (нивомери, ел.уреди и др.).

 

Коментари

Задължително поле