Правителството трябва да насърчава социална икономика и социално предприемачество

В съвременния глобализиращ се свят, в който конкуренцията на всяко ниво, особено в икономически и финансов план, е все по-яростна, нуждата от толерантност, разбиране, солидарност, взаимопомощ и уважение става все по-дефицитна и все по-необходима. И колкото и да говорим за правилата и механизмите на пазарната икономика и свободния пазар, не всичко може да се измери с пари. Има общочовешки стойности и морал, които са отвъд финансовия капитал.

Точно за това става въпрос, когато говорим за сравнително новите понятия социална икономика и социално предприемачество. Социалната икономика е специфична форма на предприемачество, която е насочена към намиране на решения на обществени, социални или екологични нужди, които не могат да бъдат решени само с пазарни или административни механизми. Основен принцип е постигането на цел в обществена полза и в интерес на участниците. Сферите на дейност на социалната икономика са местното икономическо развитие, насърчаване на солидарност между членовете и в обществото, равни възможности за жените и мъжете, социално сближаване, интеграция на имигранти, приобщаване на лица в риск от социално изключване, създаване на устойчива заетост, съчетаване на личния, семейния и трудовия живот, развитие на етична търговия и др.

Цялостната идея на социалната икономика и предприемачество е да подпомогне нуждаещите се и хората в неравностойно положение в даден момент, да засили чувството за общност и единство и даде възможност на креативни хора да развиват алтернативни бизнес начинания, които едновременно да носят печалба и добавена социално измерима стойност за обществото.

В Европа социалната икономика се развива като „полюс на обществена полза“ и изпълнява важна роля като мост между икономиката, социалната система и нуждите на обществото.

Предприятията на социалната икономика са доказано важен източник на работни места в Европа, с растеж в общата платена заетост в сектора с повече от 26% между 2002 и 2010 г. Понастоящем социалната икономика предлага повече от 11 млн. платени работни места в повече от 2 млн. предприятия в Европа. В тази връзка социалната икономика допринася активно за развитието на пазара на труда, улеснявайки икономическото развитие чрез посрещане на нови и растящи социални нужди, самоуправление и съучастие на всички членове на отделните субекти.

Друг свързан с тематиката термин е социалното инвестиране. Социалното инвестиране осигурява капитал, който позволява на социалните организации да предоставят едновременно социална и финансова възвръщаемост. Тази инвестиция се изплаща, често с лихва и обичайно се използва за развитие на нови или съществуващи дейности, които генерират приходи – като търговски дейности или договори за предоставяне на обществени услуги.

Защо правителството има интерес от социалното инвестиране? В Обединеното кралство има около 180 000 социални предприятия. Те представляват 15% от всички малки и средни предприятия и допринасят най-малко с 55 млн. лири към икономиката. Социалните предприятия създават растеж и заетост, а също така решават проблема с лица в неравностойно положение. Така например, социалните предприятия осигуряват заетост на повече от 2 млн. души в Обединеното кралство, а 39 % от социалните предприятия работят в 20-те % най-изостанали общини.

В двугодишния план на Министерския съвет са очертани приоритети и мерки за действие по социална икономика за периода 2016-2017 г. Целта е да се повиши значимостта на сектора, като се подобрят условията и достъпа до финансиране и правно регулиране. Държавната политика по социална икономика се води от разбирането, че социалното предприемачество не замества държавните и пазарни механизми при решаване на конкретни проблеми, а ги допълва по посока на по-висока заетост и по-добро качество на живот на различни групи, предимно в риск от бедност и социална изолация. Чрез социалната икономика и социалното предприемачество бихме могли да създадем по-добра среда за хората изпаднали в затруднения, да получат достъп до работа, да се трудят и да осигурят собственото си благополучие.

Анализите показват, че 163 000 души между 15 и 64 години са обезкуражени да работят , 21,3 % от населението на страната е в риск от бедност и социално изключване. Това доказва, че имаме благоприятна среда за развитие на социалната икономика и социалното предприемачество.

През 2016 г. политиката по социална икономика отбеляза развитие чрез осъществяването на редица инициативи и дейности. Сред тях изпъкна Петия европейски форум за социално предприемачество от 31 март до 3 април 2016 г.

Във всички европейски страни социалната икономика и социалното предприемачество дават възможност за социализиране на хората с увреждания, за подкрепа, която намалява изплащането на помощи от бюджета на страната.

За успеха на социалните предприятия от съществено значение е тяхното финансиране. През м. октомври 2016 г, Българската банка за развитие (ББР) организира Форум за инвестициите в социални предприятия, за чието провеждане МТСП съдейства. Между 6-и и 20-и октомври 2016 г. се проведе първото издание на Академията за социални предприемачи.

От 225 кандидати, 58 са избраните участници - активни хора с интерес и желание за развитие в сферата на социалното предприемачество. Те работят в екипи по една от 5-те предварително определени теми: интеграция на деца и младежи с увреждания; промяна на образованието отдолу-нагоре; здравословен начин на живот на деца и младежи; личностно развитие и професионално ориентиране на деца и младежи; изкуства за социална промяна.

В края на обучителната програма участниците получават възможност да представят проектите си пред експертите и менторите на всички екипи, пред потенциални донори и социални инвеститори и да получат обратна връзка.

През 2017 г. в сътрудничество с МТСП развива активна дейност инициативата „Аз събуждам България“ - национална образователна кампания, която има за цел да събуди българския дух чрез силата на знанията и уменията. Това е социален проект, който тепърва ще набира енергия, ще обхване цяла България със серия от обучителни кампании и с потенциал да донесе висока добавена стойност за българското общество.

Животът е избор! За да успее, човек трябва да учи, здраво да работи и да вярва в успеха.

За да имаме проспериращо общество в България, е необходим не само икономически напредък, но и сплотеност, споделен интерес, сигурност , законност и ред.

Когато се задоволяват потребностите и на малката общност, и на индивидите, когато се обърнем към доброто, към възраждане на духовността, културата, ценностите, можем да очакваме промяна за цялото общество.

* Авторът е заместник-министър на труда и социалната политика

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Анализи