Премиерът Борисов: Искаме да купим нови влакове, защото вече изнемогват железниците

"Обяснете го добре, че искаме и новите влакове да купим, защото вече изнемогват железниците. Така че мислите и по тази тема." Това заръчва на министрите премиерът Бойко Борисов на правителственото заседание в сряда, стенограма от което беше публикувана днес. Борисов казва това в дискусията по подновяването на процедурата за концесиониране на летище София. Приходите от минимум 600 милиона евро концесионна такса са определени за покриване на дългове на БДЖ.

Пълният текст на стенограмата от обсъждането:

Проект на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство на обект „Гражданско летище за обществено ползване София“ – публична държавна собственост.

ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Господин министър-председател, уважаеми колеги, внасям за одобряване в Министерския съвет проект за решение за откриване на процедура за концесия на Летище София. Както всички знаете, предходната такава процедура за концесия на Летище София беше прекратена от служебния кабинет. В решението за прекратяване на процедурата изрично беше посочено, че новата процедура следва да се проведе по новия Закон за концесиите и да се избере международен консултант, който да участва в подготовката на процедурата.

При настоящата процедура и при подготовката й сме използвали 100% договор, който имахме, консорциум между Световна банка и Европейска банка за възстановяване и развитие, абсолютно всички анализи, абсолютно всички проучвания, абсолютно всички проекти на договори, които са сега заложени в процедурата, са изготвени от този консорциум на Световна банка и Европейска банка за възстановяване и развитие. Новата процедура е на 100% съобразена с директивата за концесии в новия Закон за концесиите. Спазен е необходимия срок за съгласуване с всички министерства и колеги. Получили сме бележки от всички колеги и сме ги отразили.

Накратко по параметрите на концесионната процедура. Процедурата е открита процедура. При оценяването на участниците най-висока тежест ще има концесионното възнаграждение 55%. Оценката на техническото предложение с относителна тежест – 45%. Техническото предложение ще съдържа план за развитие, бизнес план, план за финансиране, обща стратегия, планове и прогнози на трафика и капиталови разходи.

Минималните изисквания към участниците са: да оперират поне едно международно летище с над 10 милиона превозени пътници годишно; да разполагат с нетна стойност на активите за всяка от последните три години минимум 200 милиона евро и да имат опит при финансиране поне на един проект в инфраструктурния сектор, надвишаващ 400 милиона евро. Годишните концесионни възнаграждения, които ще се дължат за всяка една година от срока на концесията са в размер не по-малко от 15 милиона лева без ДДС или 10% от общия размер на общите приходи от всички дейности за текущата година, които са свързани с ползването на обекта на концесия и дължимия ДДС върху сумата – едно от двете, което е по-голямо.

Концесионерът ще има задължения да реализира инвестиции в размер не по-малък от 600 милиона евро за срока на концесията, като до десетата година ще бъде задължен да изгради и нов пътнически терминал на Летище София.

Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Горанов!

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Аз приветствам предложението на министър Московски, това е стара тема, но имам две бележки, които са по-скоро от техническо естество и трябва да преценим дали да намерят място в окончателния вариант.

Експертите на Министерство на финансите смятат, че предвидените обезщетения в проекта на концесионен договор при неговото предсрочно прекратяване не съответстват с чл. 150 от Закона за концесиите, като се извеждат съображения, че предвидените в случай на неизпълнение на концесионера и на концедента обезщетение по чл. 40, т. 6.1 и чл. 40, т. 6.2 от проекта на концесионен договор, които концедентът ще дължи на концесионера не отговарят на разпоредбите на чл. 150, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от Закона за концесиите. Обезщетенията по проекта на концесионен договор са обвързани с дълга на концесионера към заемодателите към датата на прекратяване на концесионния договор, докато Законът за концесиите предвижда те да се базират на размера на невъзстановените разходи на концесионера за инвестиции в областта на съответната концесия. Това е едната тема, която трябва да се анализира още веднъж. Дали сме тази бележа, колегите от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията са преценили, че е некоректна. Ние продължаваме да смятаме, че трябва да й се обърне внимание.

Другата, по-обща бележка е, че липсва съпоставимост между задълженията на концедента и концесионера при съществуващо замърсяване, съответно при началната дата на концесията и към края на срока на концесията.

ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Ще разговарям с колегите още веднъж, ще имаме предвид забележките, които са направени.

Искам да благодаря и на колегите от Министерския съвет и на госпожа Немска за много активната подкрепа, която ни дадоха в последните седмици.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 40 с направените предложения.

Обяснете го добре, че искаме и новите влакове да купим, защото вече изнемогват железниците. Така че мислите и по тази тема.

Коментари

Задължително поле