Редовното заседание на Министерски съвет ще е в четвъртък, 23 ноември 2023 г. - дневен ред

Министерският съвет ще проведе редовно заседание в четвъртък, 23 ноември, от 15.30 ч. при следния предварителен дневен ред: 

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ТЕМАТИЧНА ПАРТНЬОРСКА ПРОВЕРКА НА ЕС - 2023 - ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ.
Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

2.  ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ИНИЦИАТИВАТА NET-ZERO GOVERNMENT INITIATIVE - LEADING BY EXAMPLE.
Внася: министърът на околната среда и водите

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 380 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2023 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНА ГАРАНЦИЯ ЗА ВРЕМЕННА ЕКСПОЗИЦИЯ „105 ГОДИНИ ТРЕБЕНИЩЕ" В НАЦИОНАЛНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ (НАИМ - БАН), ПРЕДСТАВЯЩА ДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ ОТ НАЦИОНАЛНА ИНСТИТУЦИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ И НАЦИОНАЛНИЯ МУЗЕЙ НА СЪРБИЯ.
Внася: министърът на културата

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ГРАФИК НА ДЕЙСТВИЯТА ПО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ЯЗОВИРИ".
Внася: министърът на икономиката и индустрията

5.  ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ФОРМИРОВАНИЯ ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА ПОДГОТОВКА НА КОРПУСА ЗА БЪРЗО ВЪЗВРЪЩАНЕ НА НАТО В СОЛБИАТЕ ОЛОНА, ИТАЛИЯ [HQ NRDC-ITA).
Внася: министърът на отбраната

6.  ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОТГОВОРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА СИСТЕМАТА НА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.
Внася: министърът на финансите

7.  ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „МАРЛИН" ЕООД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „СКЛАДОВА БАЗА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО" В ОБЩИНА СИЛИСТРА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА.
Внася: министърът на иновациите и растежа

8. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2023 Г.
Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

9. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2023 Г.
Внася: министърът на здравеопазването

10. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2023 Г.
Внася: министърът на културата

11. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА ЗА 2023 Г.
Внася: министърът на икономиката и индустрията

12. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2023 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ.
Внася: министърът на младежта и спорта

13. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2023 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ РАЗХОДИ ЗА ВРЕМЕТО ОТ 1 ЮЛИ ДО 14 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ В ДЪРЖАВНИ ИЛИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ИЛИ УЧИЛИЩА ПОРАДИ ЛИПСА НА СВОБОДНИ МЕСТА.
Внася: министърът на образованието и науката

14. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2023 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2023 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2023 Г.
Внася: министърът на образованието и науката

15.  ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2023 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА", ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 408 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2023 Г.
Внася: министърът на образованието и науката

16.   ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2023 Г.
Внася: министърът на образованието и науката

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „ЖП ЛИНИЯ СОФИЯ - ПЛОВДИВ, УЧАСТЪК ИХТИМАН - СЕПТЕМВРИ, ОТ ЖП КМ 68+054 ДО ЖП КМ 68+426" ОТ ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ - ПЛОВДИВ, ЖП УЧАСТЪЦИ СОФИЯ - ЕЛИН ПЕЛИН И ЕЛИН ПЕЛИН - СЕПТЕМВРИ", НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ.
Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството министърът на финансите

18.   ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА КИРКОВО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

19.   ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ОТДЕЛЕНИЕ - ПОМОРИЕ, КЪМ РАЙОННАТА ПРОКУРАТУРА - БУРГАС, ЧРЕЗ ОКРЪЖНАТА ПРОКУРАТУРА - БУРГАС.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

20.  ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КОМИСИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ЗА ОБМЕН НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ.
Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА ПОЛША В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2027 Г.
Внася: министърът на образованието и науката

22.  ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23 И 24 НОЕМВРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.
Внася: министърът на образованието и науката

23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ.
Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от България