С телемост в Стопанска академия защити първият випуск украински магистри за „двойна диплома”

Публична защита на магистърски тези за „двойна диплома” бе проведена в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” в Свищов чрез телемост в присъствието на представители на четири държави и два континента. С помощта на видеоконферентна връзка между Свищов и украинския град Виница, се осъществи публичната защита на дипломни работи на пионерния випуск чуждестранни студенти по магистърска програма „International Financial Management”. Програмата е по междууниверситетски проект за „двойна диплома”, осигурявана от преподаватели от катедра „Финанси и кредит” при СА „Д. А. Ценов” – Свищов, България и катедра „Финанси и банково дело” при Донецкия национален университет „Василий Стус” – гр. Виница, Украйна.

Пилотният първи прием бе осъществен през учебната 2017/2018 г. и включваше изцяло украинси студенти. Съгласно утвърдения учебен план, обучението през първия семестър се проведе в гр. Виница, а през втория – в гр. Свищов, където лекционният процес бе в специализирана за обучение на финансисти учебна среда, изградена с дарение от Банка Пиреос. Финалният, трети семестър отново бе на украинска земя и включваше стаж в практиката, подготовка, написване и защита на дипломната работа. Всеки дипломат имаше по един български и един украински научен ръководител и бе „двойно” рецензиран.

Публичната защита се проведе пред смесени комисии от преподаватели от двете сродни катедри. При осъществения телемост, в Стопанска академия присъстваха и други международни студенти и специализанти на свищовското висше училище, с които свидетели на първата защита за „двойна диплома” станаха представители на четири държави и два континента.

Проведената чрез видеоконферентна връзка защита на английски език на магистърските тези бе по теми, пряко свързани с реални проблеми на финансовия мениджмънт, като финансови аспекти при формиране на стратегия за развитие на предприятието, кредитна политика на банка с чуждестранен капитал, управление на кредитния риск при потребителското кредитиране и др. Според преподавателите от двете изпитни комисии, чрез своите дипломни работи дипломантите показаха „изключително високо ниво на подготовка и изследователски способности”. Заключителните думи на двамата ръководители на партниращи си катедри, след успешната защита, бяха посветени на очакванията за успешен нов прием и на втория випуск студенти по този, вече позитивно завършен пионерен за Стопанска академия „Димитър А. Ценов” международен академичен проект.

Коментари

Задължително поле