Трудово-правна консултация на "Труд": Как да назнача работник под 18-годишна възраст

Въпрос: Привет, имам строителна фирма и в летните месеци получавам запитвания от момчета под 18-годишна възраст, които имат желание да започнат работа при мен за няколко месеца. Аз също имам желание да ги назнача, но се страхувам да не направя нарушение при назначаването, защото те нямат навършени 18 години. Има ли законови изисквания, които трябва специално да спазя, ако предприема действия по назначаването им?

К. Георгиев, гр. Мадан

Отговор: В Наредба №6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 годишна възраст е регламентиран реда за даване на разрешение за работа на тези лица. В чл. 16 от наредбата е предвидено, че за всяко лице, ненавършило 18 години, работодателят подава в областната дирекция “Инспекция по труда” молба за получаване на разрешение за постъпване на работа, като прилага следните документи: 1. описание на вида работа, която ще извършва лицето, ненавършило 18 години; 2. резултатите от оценката на риска, на който може да бъде изложено лицето, ненавършило 18 години; 3. осигурените мерки за защита здравето и безопасността на лицето, ненавършило 18 години; 4. медицинско заключение по чл. 12, ал. 2; 5. разпределението на работното време за лица от 15 до 16 години. В случай на нарушаване на трудовото законодателство се сигнализира съответната инспекция по труда.

Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда /КТ/, намалено работно време се установява за работници или служители, ненавършили 18 години. Разпоредбата на чл. 142, ал. 4 от КТ установява, че максималната продължителност на работна смяна при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа, като продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа, а за работниците и служителите с намалено работно време - до 1 час над намаленото им работно време.

В чл. 305, ал. 3 от КТ е предвидено, че работното време на работниците и служителите, ненавършили 18 години, е 35 часа седмично и 7 часа дневно при петдневна работна седмица. В дневното и седмичното им работно време се включва и времето за придобиване на професионална квалификация и за нейното повишаване, когато тя се осъществява в процеса на работата. При спазване на законовите изисквания от страна на работодателя относно установяване на сумираното изчисляване на работното време, няма пречка работното време на лицето, което работи на непълно работно време да се изчислява сумирано, като се спази ограничението за максималната продължителност на работна смяна, която може да бъде до 1 час над намаленото работно време, независимо, че по трудовия договор е договорено работно време за 4 часа.

Д-р Тодор Капитанов, юрист, Национален секретар на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор

Коментари

Задължително поле