Трудово-правна консултация на "Труд news": Заплаща ли се „клас“ при втори трудов договор

Въпрос: Имам ли право допълнително заплащане за „клас“ прослужено време, ако работя на втори трудов договор?

А. Кирилов, гр. Русе

Отговор: Когато работите по втори трудов договор, е важно да разберете какви са вашите права относно допълнителното възнаграждение за прослужен стаж и професионален опит, наричано "клас". Възнаграждението за "клас" е определено от основния трудов договор, но въпросът е дали имате право на такова възнаграждение, когато работите по втори трудов договор.

Съгласно чл. 12, ал. 8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит (клас) се заплаща за действително отработено време в рамките на съответната месечна продължителност на работното време само по основното трудово правоотношение, а при непълно работно време - по всеки отделен трудов договор, до допълването им до съответната месечна продължителност на работното време. Следователно, ако основното трудово правоотношение е на 8 часа, то по договора по чл. 111 от КТ не се полага възнаграждение за трудов стаж и професионален опит.

Съгласно чл. 296 от Кодекса на труда работодателят осигурява на работниците и служителите безплатно работно и униформено облекло при условия и по ред, установени от Министерския съвет или в колективен трудов договор. Наредбата за безплатното работно и униформено облекло (ДВ, бр. 9 от 2011 г.) (НБРУО) регламентира реда, начина и условията за предоставяне на безплатно работно и униформено облекло от работодателите на работниците и служителите.

Съгласно чл. 292 от КТ, социално-битовото и културното обслужване на работниците и служителите се финансира със средства от работодателя и от други източници. Начинът на използването на средствата за социално-битовото и културното обслужване се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите – чл.293, ал.1 от КТ.

Следователно средствата от СБКО се ползват по начина, определен от общото събрание. С оглед разпоредбите, работодателят не може да нарежда изплащане или неизплащане на средства за социално-битово и културно обслужване без решение на общото събрание на работниците и служителите.

Д-р Тодор Капитанов, юрист, вицепрезидент на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Трудово-правна консултация