Фалшивите ТЕЛК-ове и битката с тях

Разходите за инвалидни пенсии са се увеличили седем пъти след 2000 година

Наблюдаваните демографски тенденции ни задължават да предприемем мерки в областта на общественото осигуряване. Свидетели сме на главоломно нарастване в разходването на публични средства. От 2000 г. до 2016 г. разходите за инвалидни пенсии са се увеличили седемкратно. Наред с проблемите в медицинската експертиза, нездравословния начин на живот, условията на труд, жизнената среда, липсата на профилактика, много лица намират изход от ситуацията чрез пенсията за инвалидност.

Моделът, по който се извършва медицинската експертиза, доказа своята неефективност, липса на прозрачност и корупция. Ресурсите на здравната и социалната система не се разходват по най-добрия начин. Провежданите профилактика и рехабилитация са крайно недостатъчни.В обществото има нагласи за неправомерно издадени ТЕЛК-ови решения. Правителството на Бойко Борисов определи необходимостта от промяна на модела, по който да се извърши експертиза на работоспособността, като част от мерките за подобряване грижите, услугите и подкрепата на хората с увреждания. Това е залегнало и в Управленската програма на правителството (2017-2021г.), в която се предвижда усъвършенстване на медицинската експертиза и експертизата на работоспособността чрез нов подход, оценяващ индивидуалните потребности на хората с увреждания и възможностите за тяхното социализиране в обществото според образование, квалификация, знания и опит, които притежават.

Концепцията на МТСП е основана на принципите на Международната класификация за човешка функционалност (ICF), уврежданията и здравето, изготвена от Световната здравна организация. ICF се фокусира върху човешкото здраве и функциониране. Съществената промяна е, че от уврежданията на хората акцентът се премества върху нивото на тяхното здраве и функциониране. Сами по себе си диагнозите не могат да предвидят нуждите от услуги, продължителност на лечение, необходимите грижи и др. Наличието на дадено заболяване или разстройство не може да определи с точност размера на социалните помощи, които да получава човекът поради своето увреждане, как би си вършил работата, дали ще си възвърне работния потенциал и какви възможности има за социална интеграция. ICF дава възможност да се събере нужната информация по един бърз, последователен, точен и ясен начин.

Ние имаме нужда от надеждни и сравними данни за здравето на нашето население, за здравните грижи, за ефективността на социалната система. Международната класификация дава отговори на въпроси, свързани с нивото на функциониране на човека, лечението и кои интервенции биха довели до най-висока степен на функциониране, резултати от лечението, от какви здравни грижи или други услуги има нужда лицето, колко добре се обслужва пациентът, колко полезни са услугите, които му предлагаме, как можем да подобрим услугите, какви са нуждите на хора с различни видове увреждания- физически, психически и др. ICF предлага рамка за последователна и логична социална политика, свързана с уврежданията на хората, като въвежда стандарти и стандартизирани понятия за описание на функционирането, уврежданията, нуждата от рехабилитация, социални услуги и др. Нашата цел е да постигнем ефикасност, качество, бързина, прозрачност, повишаване на ефективността на мерките за социално включване на хората с увреждания, намаляване на разходването на публични средства с цел осигуряване на подкрепа на хората с увреждания да получават обезщетения, помощи, пенсии, услуги, данъчни облекчения, финансови стимули, както и закрила на трудовите им права.

Концепцията за експертиза на работоспособността е документ, чрез който правителството определя своята визия за промяна на модела като част от мерките за подобряване на грижите към хората с увреждания. Тя е разработена в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и Конвенция 37 на Международната организация на труда, като са отразени и изискванията на раздел 9 „обезщетения за инвалидност“ от Конвенция 102 на Международната организация на труда относно социалната сигурност.

Много е важно заедно с предлаганите промени да разглеждаме и предизвикателствата, които поставят здравната система, образованието, пазара на труда, архитектурната среда, транспорта пред нуждите на хората с увреждания. Нашият стремеж е да създадем единна структура с единни критерии и принципи за управление, комуникация, контрол, обща информационна система, публичност, прозрачност и бързина.

 

Откъде да се започне

Нужна е промяна в законодателството, изработване на методология за ефективна оценка на работоспособността, изграждане на контролни механизми за защита на правата на хората с увреждания, гарантиране на прозрачност и ефективност при изразходването на публични средства. С методиката за експертизата на работоспособността ще се определят редът, условията и процедурите за оценка на работоспособността, оценка на увреждането, противопоказни условия на труд, потребност от рехабилитация, потребност от обучение и др.

Експертизата на работоспособността ще бъде обвързана с ясни критерии и ще се извършва по процедура, максимално опростена, като документите могат да се обменят и подават по електронен път.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Анализи