Хазната с дефицит от 656 млн. лв.

Държавният бюджет има дефицит за първо тримесечие на 2021 г. в размер на 656,5 млн. лв., показват предварителните данни на Министерството на финансите.

Приходите в държавната хазна към края на март 2021 г. са в размер на 11,213 млрд. лв. (23,6% от годишния план). Съпоставени със същия период на миналата година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 365,8 млн. лв. (+3,6%). Върху данъчните приходи оказват влияние приетите законодателни промени в крайните срокове за подаване на годишната данъчна декларация за 2020 г. по Закона за корпоративното подоходно облагане, както и за внасяне на корпоративния данък. През 2020 г. предвид предприетите бързи мерки, свързани с началото на пандемията също беше удължен срокът по ЗКПО, но една част от данъчно задължените лица вече бяха подали годишна данъчна декларация за 2019 г., както и внесли изравнителна вноска по корпоративния данък в регламентирания срок – 31.03.2020 година.

Разходите на държавната хазна към края на март 2021 г. са в размер на 11,87 млрд.  лв., което е 22,6% от годишния план. За сравнение, разходите за същия период на 2020 г. бяха в размер на 9,551 млрд. лв. Съществен принос за нарастването на разходите през първото тримесечие на 2021 г. имат разходите, свързани с мерките за борба с COVID-19 и преодоляване на социално-икономическите последствия от пандемията. Принос за нарастване на разходите за субсидии за нетърговски предприятия имат плащанията по мярката „60/40“, мярката „80/20“, мярката „Запази ме“, мярката „Подкрепа чрез оборотен капитал за малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки“, администрирана от НАП, и други. В частта на разходите за пенсии са изразходени близо 320 млн. лв. за добавки в размер на 50 лева към пенсиите на всички пенсионери за месеците от януари до март. Наред с това влияние върху разходите за пенсии оказва и увеличението на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и на максималния размер на пенсията от началото на годината, както и ефекта от увеличението на пенсиите през юли 2020 г.

В частта на здравноосигурителните разходи се отчита нарастване, свързано с по-високите разходи за борба с пандемията и въведените механизми за финансиране на здравните заведения по време на действието на извънредна епидемиологична обстановка, вкл. разходи за ваксини, медикаменти, тестове, консумативи и предпазни средства, средства за подкрепа на персонала на първа линия в борбата с COVID-19 (допълнително месечно възнаграждение в размер на 1 000 лв.), заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за поставяне на ваксини срещу COVID-19, месечна добавка към възнагражденията на лекарите в размер на 600 лв., на специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ в размер на 360 лв. и на санитари в размер на 120 лв. и други.

В частта на капиталовите разходи също се отчита ръст спрямо същия период на предходната година, като това се дължи на извършени плащания по инвестиционни проекти на Българската армия, пътни инфраструктурни обекти и други. 

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Икономика